Skoči do osrednje vsebine

SEPA direktna obremenitev prek UJP

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo enkratne ali ponavljajoče se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. SDD odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo plačnikovega računa pri banki plačnika.

Z vključitvijo v poslovanje s SDD omogočite svojim plačnikom enostavno poravnavo obveznosti. Uprava Republike Slovenije za javna plačila posrednim proračunskim uporabnikom omogoča tudi možnost plačevanja s SDD.

Vključitev prejemnika plačil v poslovanje s SDD

V poslovanje s SDD se vključite s sklenitvijo Pogodbe o poslovanju s SEPA direktno obremenitvijo z Upravo Republike Slovenije za javna plačila. Pogodbo izpolnite v dveh izvodih in jo s priloženim obrazcem Izjava za vključitev podračuna v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo predložite pristojni območni enoti UJP. Uprava Republike Slovenije za javna plačila vam v pogodbi določi identifikacijo prejemnika plačila v osnovni shemi SDD, ki je obvezni podatek v nalogu za SDD.

Pred prvo predložitvijo naloga za SDD z Vlogo za dostop do UJPnet uredite pravice za poslovanje s SDD v spletni aplikaciji UJPnet.

Testiranje datoteke za predložitev naloga za SDD priporočamo ob začetku poslovanja s SDD ali ob tehnološki spremembi vašega informacijskega sistema. To testiranje lahko izvedete prek spletne aplikacije BETA UJPnet ali prek spletne aplikacije Preverjanje struktur datotek.

Osnovna shema za SDD

S podpisom pogodbe o poslovanju s SDD pridobite možnost poslovanja po osnovni shemi za SDD.

Osnovna shema SDD z oznako »CORE« je namenjena predvsem za plačnike, ki so fizične osebe, uporablja pa se lahko tudi za obremenitev računov pravnih oseb. V osnovni shemi SDD plačnik lahko zahteva povračilo že izvršene SDD. Po pravilih osnovne sheme SDD je možno povračilo v roku 8 tednov ne glede na razlog povračila, v roku 8 tednov do 13 mesecev pa le za neavtorizirane SDD (obremenitve brez soglasja plačnika).

Morebitne neavtorizirane SDD plačnik rešuje skladno s postopki reklamacij pri svoji banki.

Predložitev naloga za SDD

Nalog za SDD v breme računa plačnika lahko predložite Upravi Republike Slovenije za javna plačila le pod pogojem, da ste predhodno od plačnika pridobili soglasje za SDD.

Soglasje za SDD medsebojno urejate s plačnikom brez posredovanja Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Soglasje plačnika za SDD stopi v veljavo takoj, ko ga prejmete od plačnika, če vsebuje vse bistvene elemente soglasja za SDD, ki jih določa osnovna shema SDD. Pravila osnovne sheme SDD zahtevajo, da hranite, vzdržujete in vodite ukinitve soglasij svojih plačnikov za SDD.

Pravila osnovne sheme SDD zahtevajo, da predhodno obvestite plačnika o nameravani SDD (datum in znesek obremenitve) v roku 14 dni pred obremenitvijo. Pri vnaprej znanih zneskih in datumih obremenitve so lahko v prvem obvestilu navedeni podatki za vse nadaljnje obremenitve. Sporazumno s plačnikom lahko dogovorite način obveščanja, ki obema strankama najbolj ustreza.

Nalog za SDD je izvršljiv le v primeru, če je plačnikov račun odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki je vključen v osnovno shemo SDD. Poslovanje s SDD je omejeno na SEPA območje. Datum izvršitve naloga za SDD je lahko vsak medbančni delovni dan.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila naloge za SDD sprejema v elektronski obliki prek spletne aplikacije UJPnet oziroma UJPnet B2B v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Na podlagi uspešno izvršene SDD prejmete priliv na svoj podračun.

Preklic, ugovor in vračilo SDD

Že posredovane naloge za SDD lahko prekličete pred datumom izvršitve v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Naloge za SDD, ki jih UJP posreduje v poravnavo, vam pred izvršitvijo lahko zavrne Banka Slovenije ali banka plačnika. V teh primerih prejmete informacijo o zavrnitvi SDD v spletni aplikaciji UJPnet.

Plačnik ima pred izvršitvijo naloga za SDD popolno diskrecijsko pravico do ugovora na bremenitev svojega računa. Tudi v primeru ugovora na SDD, prejmete informacijo o ugovoru plačnika v spletni aplikaciji UJPnet.

V petih delovnih dneh po izvršitvi SDD banka plačnika lahko zahteva vračilo SDD, ki se izvede brezpogojno v breme podračuna prejemnika plačila.

V osnovni shemi SDD banka plačnika na podlagi zahteve plačnika lahko izvede povračilo SDD v roku 8 tednov po izvršitvi SDD, ne glede na razlog za povračilo. V roku od 8 tednov do 13 mesecev pa le za neavtorizirano izvršitev SDD (obremenitev brez soglasja plačnika).

Vračilo in povračilo SDD je bremenitev vašega podračuna, na podlagi predhodno izvršene SDD (odobritve vašega podračuna). Na obremenitev svojega podračuna v primeru vračila in povračila SDD pristanete s podpisom pogodbe o vključitvi v poslovanje s SDD.

V primeru vračila in povračila SDD rešujete način poravnave obveznosti neposredno s plačnikom.

Plačilo s SDD

Plačilo s SDD je možno le za posredne uporabnike državnega ali občinskega proračuna.

Za uspešno plačilo s SDD v breme svojega podračuna, morate pravočasno, vsaj en delovni dan pred datumom izvršitve SDD, predložiti Upravi Republike Slovenije za javna plačila kopijo soglasja za SDD in imeti zadostno kritje na svojem podračunu.

Na podlagi prejetega soglasja za SDD in naloga za SDD na datum izvršitve SDD Uprava Republike Slovenije za javna plačila izvede obremenitev vašega podračuna.

Priporočamo vam, da o novem soglasju za SDD ter o spremembi ali ukinitvi soglasja za SDD v breme vašega podračuna obvestite pristojno območno enoto UJP takoj ob nastanku oziroma spremembi soglasja za SDD.