Skoči do osrednje vsebine

SEPA direktna obremenitev prek UJP

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki.

Proračunski uporabnik z vključitvijo v poslovanje s SDD omogoči svojim plačnikom enostavno poravnavo obveznosti. UJP posrednim proračunskim uporabnikom omogoča tudi možnost plačevanja s SDD.

Vključitev prejemnikov plačil v poslovanje s SDD

Proračunski uporabnik za vključitev v poslovanje s SDD sklene z UJP Pogodbo o poslovanju s SEPA direktno obremenitvijo. Pogodbo izpolni in jo v dveh izvodih, s priloženim obrazcem Izjava za vključitev podračuna v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo predloži pristojni območni enoti UJP. V podpisani pogodbi UJP določi za proračunskega uporabnika SDD identifikacijo prejemnika plačila, ki je obvezni podatek pri predložitvi plačilnega naloga za SDD.

Pred predložitvijo plačilnega naloga za SDD proračunski uporabnik uredi pravice za poslovanje s SDD v spletni aplikaciji UJPnet.

Pred začetkom poslovanja s SDD testiranje datoteke za predložitev plačilnega naloga za SDD ni obvezno, priporočljivo ga je izvesti ob začetku poslovanja s SDD ali ob tehnološki spremembi informacijskega sistema pri proračunskem uporabniku.

Testiranje datoteke za predložitev plačilnega naloga za SDD se lahko izvede prek spletne aplikacije BETA UJPnet ali prek spletne aplikacije Preverjanje struktur datotek.

Osnovna in medpodjetniška shema za SDD

S podpisom pogodbe o poslovanju s SDD proračunski uporabnik hkrati pridobi možnost poslovanja po osnovni in medpodjetniški shemi za SDD.

Osnovna shema SDD z oznako »CORE« je namenjena predvsem za plačnike, ki so fizične osebe. V osnovni shemi SDD plačnik lahko zahteva povračilo že izvršene SDD. Po SEPA pravilih je povračilo brezpogojno sistemsko podprto v roku 8 tednov in v roku 13 mesecev za neavtorizirane SDD.

Medpodjetniška shema SDD z oznako »B2B« je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi subjekti. V medpodjetniški shemi plačnik nima pravice do povračila že izvršene SDD. Morebitne neavtorizirane SDD plačnik rešuje skladno s postopki reklamacij za plačilne naloge pri svoji banki.

Predložitev plačilnega naloga za SDD

Proračunski uporabnik sme predložiti plačilni nalog za SDD, za obremenitev računa plačnika, le pod pogojem, da je predhodno od plačnika pridobil soglasje za SDD. Soglasje za SDD medsebojno urejata proračunski uporabnik in plačnik brez posredovanja UJP. Soglasje plačnika za SDD stopi v veljavo takoj, ko ga prejme proračunski uporabnik prejemnik plačila. Proračunski uporabnik ima obveznost hranjenja, vzdrževanja sprememb in ukinitev soglasij za svoje plačnike.

Po pravilih sheme prejemnik plačila predhodno obvesti plačnika o nameravani SDD (datum in znesek obremenitve) v roku 14 dni pred obremenitvijo. Pri vnaprej znanih zneskih in datumih obremenitve so lahko v prvem obvestilu navedeni podatki za vse nadaljnje obremenitve.

Plačilni nalog za SDD je izvedljiv le v primeru, če ima plačnik svoj plačilni račun odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki je vključen v shemo SDD. Poslovanje s SDD je omejeno na SEPA območje. Datum izvršitve plačilnega naloga za SDD je lahko vsak medbančni delovni dan.

UJP plačilne naloge za SDD sprejema le v elektronski obliki, ki se posredujejo prek spletne aplikacije UJPnet oziroma UJPnet B2B v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Proračunski uporabnik na podlagi uspešno izvršene SDD prejme priliv na svoj podračun, ki je viden v izpisku o stanju in prometu na podračunu.

Možnosti v zvezi s SDD pred in po izvršitvi SDD

Prejemnik plačila ima možnost preklica plačilnega naloga za SDD pred datumom izvršitve SDD, v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Plačilni nalog za SDD lahko pred izvršitvijo zavrnejo UJP, Banka Slovenije, procesor poravnave ali banka plačnika. V teh primerih prejemnik plačila prejme informacijo o zavrnitvi SDD prek spletne aplikacije UJPnet.

Pred izvršitvijo naloga za SDD ima plačnik popolno diskrecijsko pravico do ugovora na obremenitev svojega plačilnega računa s SDD. V primeru ugovora na SDD, proračunski uporabnik prejemnik plačila prejme informacijo o ugovoru plačnika prek spletne aplikacije UJPnet.

V petih delovnih dneh po izvršitvi SDD ima banka plačnika možnost, da prek sheme SDD poravna vračilo SDD.

Samo v osnovni shemi SDD ima banka plačnika možnost, da prek sheme SDD poravna povračilo SDD, brezpogojno na zahtevo plačnika v roku 8 tednov po izvršitvi SDD in v roku 13 mesecev po neavtorizirani izvršitvi SDD (SDD brez soglasja plačnika).

Vračilo in povračilo SDD je plačilna transakcija v breme podračuna proračunskega uporabnika, na katero proračunski uporabnik pristane s podpisom pogodbe o vključitvi v poslovanje s SDD.

Plačilo s SDD

Plačilo s SDD je možno le za posredne uporabnike državnega ali občinskega proračuna.

Za uspešno plačilo s SDD v breme svojega podračuna, mora proračunski uporabnik pravočasno, vsaj en delovni dan pred datumom izvršitve SDD, predložiti UJP kopijo soglasja za SDD in imeti zadostno kritje na svojem podračunu.

Na podlagi soglasja za SDD in uspešno izvršene SDD se izvede obremenitev podračuna proračunskega uporabnika, ki je vidna na izpisku o stanju in prometu na podračunu.

Proračunski uporabnik mora o soglasju za SDD ter o spremembi ali ukinitvi soglasja za SDD za obremenitev svojega podračuna takoj obvestiti pristojno območno enoto UJP.

Iskalnik