Skoči do osrednje vsebine

SEPA direktna obremenitev prek UJP

SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. SDD plačilno transakcijo odredijo prejemniki plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki.

Z vključitvijo v poslovanje s SDD omogočite svojim plačnikom enostavno poravnavo obveznosti. UJP posrednim proračunskim uporabnikom omogoča tudi možnost plačevanja s SDD.

Vključitev prejemnikov plačil v poslovanje s SDD

V poslovanje s SDD se vključite s sklenitvijo Pogodbe o poslovanju s SEPA direktno obremenitvijo z UJP. Pogodbo izpolnite v dveh izvodih in jo s priloženim obrazcem Izjava za vključitev podračuna v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo predložite pristojni območni enoti UJP. UJP vam v pogodbi določi SDD identifikacijo prejemnika plačila, ki je obvezni podatek v plačilnem nalogu za SDD.

Pred prvo predložitvijo plačilnega naloga za SDD z Vlogo za dostop do UJPnet uredite pravice za poslovanje s SDD v spletni aplikaciji UJPnet.

Testiranje datoteke za predložitev plačilnega naloga za SDD priporočamo ob začetku poslovanja s SDD ali ob tehnološki spremembi vašega informacijskega sistema. To testiranje lahko izvedete prek spletne aplikacije BETA UJPnet ali prek spletne aplikacije Preverjanje struktur datotek.

Osnovna in medpodjetniška shema za SDD

S podpisom pogodbe o poslovanju s SDD pridobite možnost poslovanja po osnovni in medpodjetniški shemi za SDD.

Osnovna shema SDD z oznako »CORE« je namenjena predvsem za plačnike, ki so fizične osebe. V osnovni shemi SDD plačnik lahko zahteva povračilo že izvršene SDD. Po SEPA pravilih je povračilo brezpogojno sistemsko podprto v roku 8 tednov in v roku 13 mesecev za neavtorizirane SDD.

Medpodjetniška shema SDD z oznako »B2B« je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi subjekti. V medpodjetniški shemi plačnik nima pravice do povračila že izvršene SDD. Morebitne neavtorizirane SDD plačnik rešuje skladno s postopki reklamacij za plačilne naloge pri svoji banki.

Predložitev plačilnega naloga za SDD

Plačilni nalog za SDD v breme računa plačnika lahko predložite UJP le pod pogojem, da ste predhodno od plačnika pridobili soglasje za SDD.

Soglasje za SDD medsebojno urejate s plačnikom brez posredovanja UJP. Soglasje plačnika za SDD stopi v veljavo takoj, ko ga prejmete od plačnika in vsebuje vse bistvene elemente soglasja za SDD, ki jih določa shema SDD. Pravila sheme SDD zahtevajo, da hranite, vzdržujete in vodite ukinitve soglasij za SDD za svoje plačnike.

Pravila sheme SDD zahtevajo, da predhodno obvestite plačnika o nameravani SDD (datum in znesek obremenitve) v roku 14 dni pred obremenitvijo. Pri vnaprej znanih zneskih in datumih obremenitve so lahko v prvem obvestilu navedeni podatki za vse nadaljnje obremenitve.

Plačilni nalog za SDD je izvedljiv le v primeru, če ima plačnik svoj plačilni račun odprt pri ponudniku plačilnih storitev, ki je vključen v shemo SDD. Poslovanje s SDD je omejeno na SEPA območje. Datum izvršitve plačilnega naloga za SDD je lahko vsak medbančni delovni dan.

UJP plačilne naloge za SDD sprejema le v elektronski obliki prek spletne aplikacije UJPnet oziroma UJPnet B2B v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Na podlagi uspešno izvršene SDD prejmete priliv na svoj podračun.

Možnosti v zvezi s SDD pred in po izvršitvi SDD

Že posredovane plačilne naloge za SDD lahko prekličete pred datumom izvršitve v skladu z urnikom za predložitev plačilnih nalogov UJP.

Plačilne naloge za SDD, ki jih UJP posreduje v poravnavo, vam pred izvršitvijo lahko zavrnejo Banka Slovenije, poravnalni sistem ali banka plačnika. V teh primerih prejmete informacijo o zavrnitvi SDD prek spletne aplikacije UJPnet.

Plačnik ima pred izvršitvijo naloga za SDD popolno diskrecijsko pravico do ugovora na bremenitev svojega računa s SDD. Tudi v primeru ugovora na SDD, prejmete informacijo o ugovoru plačnika prek spletne aplikacije UJPnet.

V petih delovnih dneh po izvršitvi SDD ima banka plačnika možnost, da prek sheme SDD poravna vračilo SDD.

Samo v osnovni shemi SDD ima banka plačnika možnost, da prek sheme SDD poravna povračilo SDD, brezpogojno na zahtevo plačnika v roku 8 tednov po izvršitvi SDD in v roku 13 mesecev po neavtorizirani izvršitvi SDD (SDD brez soglasja plačnika).

Vračilo in povračilo SDD je plačilna transakcija v breme vašega podračuna, na katero pristanete s podpisom pogodbe o vključitvi v poslovanje s SDD.

Plačilo s SDD

Plačilo s SDD je možno le za posredne uporabnike državnega ali občinskega proračuna.

Za uspešno plačilo s SDD v breme svojega podračuna, morate pravočasno, vsaj en delovni dan pred datumom izvršitve SDD, predložiti UJP kopijo soglasja za SDD in imeti zadostno kritje na svojem podračunu.

Na podlagi prejetega soglasja za SDD in plačilnega naloga za SDD se izvede obremenitev vašega podračuna.

Priporočamo vam, da o novem soglasju za SDD ter o spremembi ali ukinitvi soglasja za SDD v breme vašega podračuna obveščate pristojno območno enoto UJP takoj ob nastanku oziroma spremembi soglasja za SDD.