Skoči do osrednje vsebine

Izpisek in vodenje stanja na podračunu v UJP

UJP vodi podračune proračunskih uporabnikov v okviru enotnega zakladniškega računa države oziroma občine. Podračun je osnova za izvajanje plačilnih storitev. Proračunski uporabniki uporabljajo svoj podračun na enak način kot transakcijski račun.

Evidentiranje priliva na podračunu

UJP je prek Banke Slovenije vključen v plačilne sisteme in evidentira prilive na enotni zakladniški račun oziroma podračun ali posebni namenski račun.

Banka Slovenije prejema prilive prek plačilnih sistemov in posreduje UJP obvestilo o prejemu plačila. Če podatki na obvestilu o prejetem plačilu zadostujejo za neposredno razporeditev sredstev na podračun prejemnika, se sredstva takoj knjižijo na podračun prejemnika plačila.

Pogoji za neposredno razporeditev prejetega plačila so:

  • podračun prejemnika sredstev mora biti aktiven v registru podračunov, odprtih pri UJP,
  • na obvestilu o prejetem plačilu mora biti podračun naveden v IBAN strukturi,
  • navedeni podračun mora biti odprt v valuti odobritve.

Če podatki na obvestilu o prejetem plačilu ne zadostujejo za neposredno razporeditev ali podračun ni več odprt, se sredstva knjižijo na podračun nerazporejenih sredstev, ki je odprt v okviru posameznega enotnega zakladniškega računa.

Za pravilno usmerjanje plačil svojim dolžnikom ob izstavitvi računa navedite številko svojega podračuna (svoj IBAN) in BIC kodo Banke Slovenije BSLJSI2X.

Pri plačilih iz tujine je za hitro in avtomatsko knjiženje prejetega plačila na ustrezen podračun zelo pomembno, da svojim partnerjem v tujini sporočite vse potrebne podatke, da jih lahko navedejo pri plačilih. V ta namen lahko uporabite obrazec Finančna identifikacija.

Obrazec TPNP 60

Če plačilo iz tujine ne vsebuje podatkov za neposredno razporeditev priliva na podračun, UJP na podlagi razpoložljivih podatkov iz obvestila o prejetem plačilu določi proračunskega uporabnika, ki mu po pošti ali e-pošti posreduje obrazec TPNP 60, obvestilo o prejetem plačilu in poziv za dopolnitev podatkov, ki jih UJP potrebuje za razporeditev sredstev na podračun.

Ob prejemu obrazca TPNP 60 preverite pravilnost podatkov, jih dopolnite ali popravite in vpišite datum. Podpisan in žigosan obrazec TPNP 60 posredujte UJP najpozneje v štirih delovnih dneh po prejemu.

UJP na podlagi dopolnjenega obrazca TPNP 60 razporedi priliv iz tujine na ustrezen podračun.

Obrazec TPNP 60 za prejeto plačilo iz tujine lahko izpišete prek spletne aplikacije UJPnet tudi za avtomatsko razporejena plačila.

Obrazec Finančna identifikacija

Obrazec Finančna identifikacija oziroma Financial Identification lahko uporabite za sporočanje vseh podatkov za izvedbo plačila na vaš podračun pri poslovanju s partnerjem v tujini. 

Priporočamo, da zapis računa v IBAN strukturi in podatek o BIC kodi banke tudi sicer dosledno uporabljate pri vsej komunikaciji s tujimi partnerji, saj je pri plačilih iz tujine od tega odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila.

Če potrebujete potrjen obrazec Finančna identifikacija oziroma Financial Identification, ga najprej predložite v potrditev pristojni območni enoti UJP, ki preveri podatke na obrazcu in na hrbtni strani obrazca vpiše datum kontrole ter ga potrdi z žigom in podpisom. Tako preverjen obrazec nato posredujete v potrditev Banki Slovenije, in sicer:

  • po e-pošti: obrazec pošljete na e-naslov Banke Slovenije bo-vodenjeracunov@bsi.si. Banka Slovenije vam bo vrnila potrjen obrazec na vaš e-naslov s katerega je prejela obrazec v potrditev;
  • po pošti: obrazec pošljete na naslov: Banka Slovenije, Vodenje računov in poravnava poslov, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. V tem primeru vam bo Banka Slovenije potrjen obrazec posredovala po pošti na vaš naslov;
  • osebno: obrazec predložite v vložišču Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, ki sprejema obrazce v potrditev vsak dan med 9. in 12. uro in med 14. in 15. uro. Potrjen obrazec, predložen pred 12. uro, dvignete v vložišču Banke Slovenije med 14. in 15. uro, predložene obrazce med 14. in 15. uro, pa naslednji delovni dan;

Vpogled v promet in stanje ter prevzem izpiska

Vpogled v tekoči dnevni promet in stanje na podračunu vam omogoča spletna aplikacija UJPnet, ki vam omogoča tudi dostop do rednega dnevnega izpiska o prometu in stanju na podračunu UJP.

Potrdilo o bremenitvi/odobritvi

Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna lahko vedno prevzamete prek spletne aplikacije UJPnet ali predložite pristojni območni enoti UJP pisni zahtevek za izdajo potrdila o bremenitvi oziroma o odobritvi podračuna, in sicer osebno, po pošti ali po elektronski pošti.

Če potrebujete dokazilo Banke Slovenije o izvršitvi plačila, predložite pristojni območni enoti UJP pisni zahtevek za izdajo potrdila o izvršitvi plačila Banke Slovenije. Potrdila Banka Slovenije se zaračunavajo v skladu s tarifo Banke Slovenije.

Poizvedba in reklamacija

Zahtevek za poizvedbo ali reklamacijo lahko vložite prek spletne aplikacije UJPnet (zavihek Vpogledi - Promet v dobro), po telefonu, ali osebno s predložitvijo izpolnjenega Zahtevka za reklamacijo oziroma poizvedbo.

Zahtevek za poizvedbo ali reklamacijo na negotovinskem plačilnem mestu lahko predložite na plačilnem mestu, kjer je bilo plačilo izvedeno.

Zahtevek lahko vložijo imetniki podračunov pri UJP ter drugi ponudniki in uporabniki plačilnih storitev.

Nadomestila oziroma stroški

UJP posreduje v skladu s 94. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. list RS, št. 7/18 in 9/18 - popr. in 102/20) proračunskim uporabnikom enkrat mesečno informacije o zneskih nadomestil, ki jih Banka Slovenije zaračuna za izvršitev posamezne plačilne transakcije (obračun stroškov) oziroma drugih plačilnih storitev. UJP za svoje plačilne storitve ne zaračunava stroškov.

Vse informacije o zaračunavanju nadomestil so objavljene v Tarifi Banke Slovenije.

Uporaba UPN QR kode

UPN QR koda je dvodimenzionalna koda, ki vsebuje podatke plačilnega naloga v obliki za optično branje. Uporablja se za pomoč plačniku, da podatke za plačilo zajame neposredno iz UPN QR kode v svojo mobilno banko in hitro izvede plačilo.

Na spletni strani Združenja bank Slovenije je objavljen brezplačen program za izpis UPN QR kode. UPN QR kodo je možno uporabiti tudi v dopisih in elektronskih sporočilih.

Tudi mobilna aplikacija mUJPnet na meniju Slikaj in plačaj omogoča zajem plačilnega naloga prek UPN QR kode.

Obresti nočnega deponiranja EZR

UJP dnevno izvaja vključevanje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov na različne banke in spremlja vračila nočnih depozitov na osnovi prejetih pogodb o nočnem deponiranju sredstev, ki jih upravljavci sredstev sistema EZR sklenejo z bankami.

UJP opravlja obračun in prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna v sistemu EZR. UJP mesečno izračuna obrestno mero za prosta denarna sredstva na podračunih za sisteme EZR občin. V primeru, da je obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih negativna ali enaka nič, ker so obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občin nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja, UJP ne izvede obračuna in plačila obresti posameznim podračunom sistema EZR občin.

Obrazci in dokumenti