Skoči do osrednje vsebine

Predložitev plačilnega naloga UJP

Proračunski uporabniki predložite plačilne naloge za opravljanje plačilnih transakcij Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) prek spletne aplikacije UJPnet oziroma na pristojni območni enoti UJP.

UJPnet vam omogoča vnos plačilnih nalogov prek spletnih obrazcev UPN, Evropski nalog, TPNO 70 oziroma uvoz plačilnih nalogov v standardu ISO 20022 XML oziroma TPNO.txt.

V pristojni območni enoti UJP lahko predložite plačilni nalog na obrazcu UPN, TPNO 70 ali v elektronski obliki na zgoščenki oziroma USB ključu.

Za izvajanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij se uporabljata obrazca UPN in Evropski nalog (ISO 20022.XML). Za izvajanje drugih plačilnih transakcij se uporablja obrazec TPNO 70 in tuji plačilni nalog za odliv (ISO 20022.XML, TPNO.txt).

Če so izpolnjeni pogoji za izvršitev, UJP izvrši plačilni nalog na datum izvršitve, sicer ga zavrne.

Podpisovanje plačilnih nalogov

Plačilni nalog, predložen na papirju, USB ključu oziroma zgoščenki, lahko podpišejo osebe, pooblaščene in registrirane za podpisovanje na Seznamu deponiranih podpisov pri UJP. Na papirnem nalogu je lastnoročni podpis pooblaščenca plačnika obvezen. Žig je obvezen le, če je tako opredeljeno na seznamu deponiranih podpisov plačnika. Kadar je podpisov več, se ne smejo prekrivati.

Plačilni nalog, posredovan prek spletne aplikacije UJPnet, lahko podpišejo osebe, ki jih z vlogo za dostop do UJPnet pooblasti zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba proračunskega uporabnika. Pri predložitvi plačilnega naloga prek UJPnet je obvezen kolektivni elektronski podpis plačilnega naloga.

Vpisovanje podatkov na nalog pri SEPA plačilih

Obvezni podatki na plačilnem nalogu so IBAN (račun) plačnika, naziv in naslov plačnika, znesek, valuta, koda namena, IBAN (račun) prejemnika, naziv in naslov prejemnika ter namen.

Enotni način vpisovanja podatkov v plačilni nalog je za proračunske uporabnike predpisan v:

IBAN

IBAN je mednarodna enolična številka bančnega računa v ISO standardu, ki lahko vsebuje črkovne in numerične znake. Strukturiran je glede na nacionalne standarde, zato ima po državah različno dolžino znakov. Vsebuje kontrolno številko celotnega računa. Slovenski IBAN se začne z oznako države SI in kontrolno številko 56, ki je enaka pri vseh slovenskih računih. V območju EGP držav je IBAN predpisan podatek na plačilnih nalogih v valuti EUR.

Pravilnost številke računa v IBAN strukturi lahko preverite na spletni strani: Ibancalculator

Standardizirana referenca

Način vpisovanja podatkov v obrazec UPN je določen v Navodilu za izpolnjevanje obrazca UPN, ki je priloga 2 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in Pravilih za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.

Referenca je obvezna in predpisana pri plačevanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, sicer pa je priporočena saj omogoča računalniško knjiženje plačil. V Sloveniji sta v uporabi slovenska referenca z oznako SI in evropska referenca z oznako RF.

Koda namena

Koda namena je obvezen podatek, ki se uporablja za strukturirano opredelitev namena plačila v območju SEPA, kamor spada tudi Slovenija. S kodo namena je namen transakcije mednarodno prepoznaven. Uporaba pravilne kode namena je pomembna, saj vpliva na procesiranje plačil v bankah, ki so izvzeta ali delno zasegljiva po veljavni zakonodaji (npr. izplačila plač, pokojnin, socialnih transferjev ipd.).

Vpisovanje podatkov na nalog pri plačilih v tujino

Za druga plačila v tujino se uporablja tuji plačilni nalog za odliv – obrazec TPNO70.

BIC koda Banke Slovenije je BSLJSI2X. Pravilnost oziroma obstoj BIC kode prejemnika plačila lahko preverite na spletni strani SWIFT.

Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v domači valuti ali v drugi valuti države članice EGP je obvezna uporaba oznake stroškov SHA.

Obrazec TPNO 70

Način vpisovanja podatkov v obrazec TPNO 70 je določen v Navodilu za izpolnjevanje obrazca TPNO 70, ki je priloga 4 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in podrobneje obrazložen v Opomniku za vpisovanje podatkov v plačilni nalog, ki vplivajo na strošek plačil pri čezmejnem poslovanju in poslovanju s tujino.

Nalog za kritje

Kritje za neposredne uporabnike državnega proračuna zagotavlja Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo (v nadaljevanju Zakladnica), ki izda Nalog za kritje. Direktorat za javno računovodstvo pripravi obrazce TPNO 70 in jih skupaj z Nalogom za kritje predloži UJP v izvršitev. Navedeno velja samo v primeru predložitve papirnih obrazcev TPNO 70.

Predlagana oblika obrazca Nalog za kritje je določena v prilogi 7 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Navodila za izpolnjevanje obrazca Nalog za kritje so določena v prilogi 8 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Pooblastilo za popravljanje plačilnega naloga

Pooblastilo za brisanje plačilnega naloga ali popravek reference lahko predložite pristojni območni enoti UJP prek spletne aplikacije UJPnet ali pisno prek obrazca Pooblastilo za brisanje plačilnega naloga/popravljanje reference, in sicer osebno, po pošti ali po elektronski pošti.

Že poslan plačilni nalog lahko prekličete v spletni aplikaciji UJPnet do en dan pred izvršitvijo, na dan izvršitve plačila pa lahko predložite pooblastilo za brisanje le, če plačilna transakcija še ni bila izvršena.

Odpoklic SEPA plačila

Zahtevo za odpoklic že izvršenega SEPA kreditnega plačilnega naloga pošljete na uradni e-naslov pristojne območne enote UJP. V zahtevi navedite osnovne podatke, ki so potrebni za enolično določitev plačilnega naloga, in sicer najmanj znesek, datum izvršitve in prejemnika plačila ter razlog za odpoklic.

Če je razlog za odpoklic nepravilna izvršitev plačilnega naloga zaradi tehnične narave (podvojeno plačilo ali zloraba) je rok za predložitev zahteve za odpoklic najkasneje peti delovni dan po poravnavi SEPA kreditnega plačila v okviru uradnega delovnega časa območne enote UJP.

Če je razlog za odpoklic nepravilna izvršitev plačilnega naloga zaradi vsebinskih napak (napačen znesek plačila, napačen IBAN prejemnika plačila in drugo) je rok za predložitev zahteve za odpoklic najkasneje pet delovnih dni pred potekom 13 mesecev po poravnavi SEPA kreditnega plačila, znotraj uradnega delovnega časa območne enote UJP.

UJP ob prejemu zahteve za odpoklic preveri ali so navedeni podatki zadostni za enolično določitev SEPA kreditnega naloga in sproži odpoklic. V primeru nezadostnih podatkov vas UJP o tem povratno obvesti.

Odgovor na odpoklic je lahko negativen ali pozitiven. V primeru negativnega odgovora Banka Slovenije o tem obvesti UJP, ki vam prejeti odgovor posreduje. V primeru pozitivnega odgovora prejmete na svoj podračun vračilo nepravilno izvršenega naloga.

Odpoklic SEPA priliva

Banka Slovenije lahko prejme zahtevo za odpoklic SEPA priliva, ko je ta že razporejen na podračun . V tem primeru Banka Slovenije odpoklic SEPA priliva pošlje UJP, ki zahtevo za odpoklic posreduje prejemniku sredstev.

Ob prejemu odpoklica SEPA priliva morate v petih delovnih dneh odgovoriti UJP.

Če kot prejemnik sredstev ugotovite, da je zahteva za odpoklic priliva upravičena, izvršite vračilo sredstev tako, da na plačilni nalog v polje IBAN prejemnika vpišete številko računa Banke Slovenije SI56 0100 0000 0100 090, v polje Referenca prejemnika ali v polje Namen pa sklic SI05 232749302. Po prejemu sredstev z vaše strani, Banka Slovenije izvrši vračilo sredstev banki, ki je posredovala zahtevo za odpoklic SEPA priliva.

Če ugotovite, da odpoklic ni upravičen, zavrnete zahtevo za odpoklic SEPA priliva in razlog za zavrnitev odpoklica sporočite UJP. UJP razlog posreduje Banki Slovenije, ki zavrne odpoklic SEPA priliva in pošiljatelju odpoklica pošlje negativni odgovor in razlog zavrnitve.