Skoči do osrednje vsebine

Plačevanje obveznih dajatev in predpisane reference – Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (obvezne dajatve) so davki, prispevki in druge dajatve, ki so predpisane kot splošno obvezne. Plačevanje obveznih dajatev nadzirajo nadzorniki, ki so na podlagi zakona pristojni za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.

Plačevanje obveznih dajatev

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve na podračune javnofinančnih prihodkov, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja v Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A

Zavezanci pri izpolnitvi plačilnega naloga za plačilo obvezne dajatve navedejo obvezno referenco, ki jo praviloma določi nadzornik plačila, ki je odredil plačilo. Referenca je namenjena avtomatski prepoznavi plačila ter usklajevanju evidenc v postopku knjiženja prejetih plačil.

Podatki o referencah, ki so obvezni pri izpolnjevanju plačilnih nalogov za plačevanje obveznih dajatev na podračune javnofinančnih prihodkov, na katere plačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki, so objavljeni na spletni strani UJP v »Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A«.

Na seznamu so pri posameznem podračunu javnofinančnih prihodkov navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika), podkonto oziroma šifra dajatve. 

Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov skupine B vsebuje podračune javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo sredstva plačanih obveznih dajatev samo nadzorniki. Na seznamu so pri posameznem podračunu javnofinančnih prihodkov navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko obremenitve in/ali odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika) in podkonto oziroma šifra dajatve.

Strukture referenc za plačevanje obveznih dajatev

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike v Prilogi 1 opredeljuje vsebino posameznih referenc.

Pri plačevanju obveznih dajatev se uporabljajo reference, navedene v spodnji tabeli.

MODEL Podatek P1 Podatek P2 Podatek P3
11 šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko številka podkonta s kontrolno številko ni obvezen podatek
primer:
11   16187-7111002
12 12 mestna številka s kontrolno številko se ne uporablja se ne uporablja
primer:
12   1618712345671
19 davčna številka obvezna dajatev s kontrolno številko ni obvezen podatek
primer:
19   99999994-07293
21 davčna številka številka odločbe, sklepa ali drugega akta le, če to določi nadzornik (do 12 mest) se ne uporablja
primer:
21   99999994-123456789112
03 davčna številka številka, ki jo določi nadzornik številka, ki jo določi nadzornik
primer:
03   99999994-191-000004723

Ponudniki plačilnih storitev so, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike zavezani, da za plačevanje obveznih dajatev sprejemajo le plačilne naloge, ki v referenci na številko odobritve vsebujejo predpisane obvezne podatke.

Ti podatki so pomembni zaradi prepoznave plačnika, vrste obvezne dajatve in proračunskega uporabnika, ki nadzoruje plačevanje obvezne dajatve. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem plačilnega naloga na katerem je naveden neobstoječ ali ukinjen podračun javnofinančnih prihodkov skupine A ali kadar referenca na številko odobritve ni v skladu s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

UJP objavlja strukturo datoteke Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov in seznam podračunov javnofinančnih prihodkov s predpisanimi obveznimi podatki v tekstovni obliki in Excelu.

Na seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov so lahko nekateri podatki navedeni tudi večkrat, in sicer posamezen podračun javnofinančnih prihodkov, na katerega  se  lahko plačujejo obvezne dajatve po več modelih (11, 12, 19 ali 21) ter podkonto oziroma šifra dajatve, ki sta vezana na plačevanje obveznih dajatev  v povezavi z različnimi podračuni javnofinančnih prihodkov.