Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje o obveznih dajatvah

Obveščanje o obveznih dajatvah

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je ponudnik plačilnih storitev. Izvršene transakcije evidentira in za njih zagotavlja dnevne izpiske oziroma mesečna poročila javnofinančnih tokov.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila za vsako plačilo, razporeditev in vračilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (obvezne dajatve) zagotavlja podatke prejemniku in nadzorniku oziroma skrbniku najpozneje naslednji delovni dan po tem, ko je bilo plačilo, razporeditev ali vračilo izvršeno.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila nadzornikom podračunov javnofinančnih prihodkov dnevno zagotavlja izpiske o stanju in prometu na podračunu. Za podračune javnofinančnih prihodkov, ki imajo več nadzornikov, pripravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila delne izpise o prometu za posameznega nadzornika. Uprava Republike Slovenije za javna plačila zagotovi za plačila, katerim ni možno določiti nadzornika, informacijo o plačilu skrbniku podračuna JFP.

Po določbah sedmega odstavka 9. člena Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov morajo prejemniki in nadzorniki dnevno na podlagi podatkov, ki jim jih zagotovi Uprava Republike Slovenije za javna plačila, v obliki delnega izpisa ali izpiska o prometu in stanju posameznega podračuna javnofinančnih prihodkov, pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene obvezne dajatve.

Mesečna poročila

Uprava Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike in druge zainteresirane javne organe izdela mesečna poročila na podlagi podatkov o razporejenih in razčlenjenih obveznih dajatvah.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila prejemnikom in nadzornikom najkasneje peti delovni dan v mesecu zagotovi poročila za pretekli mesec. Mesečna poročila pripravi na podlagi sheme B2, ki vsebuje seznam podkontov javnofinančnih prihodkov s pripadajočimi zaporednimi številkami B2.

UJP pripravlja naslednja mesečna poročila:

  • B2 – Poročilo o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritju v obdobju
    V poročilu so podatki o neto plačilih, razporeditvah, kritju, stornu, stanju podkonta in stanju podračuna.
  • B4 – Poročilo o plačanih in vrnjenih javnofinančnih prihodkih v obdobju
    V poročilu so podatki o plačilih in vračilih.

Poročanje o terjatvah in obveznostih

Nadzornik prek spletne aplikacije UJPnet poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev računovodski službi prejemnika sredstev štirikrat letno, in sicer:

  • do 5. februarja za poročevalsko obdobje (preteklega leta) od 1. oktobra do 31. decembra,
  • do 5. maja za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. januarja do 31. marca,
  • do 5. avgusta za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. aprila do 30. junija,
  • do 5. novembra za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. julija do 30. septembra.

Podrobnejša navodila vezana na poročanje so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.

Seznam podkontov obveznih dajatev s pripadajočimi B2