Skoči do osrednje vsebine

Vračanje obveznih dajatev

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (obvezne dajatve) so davki, prispevki in druge dajatve, ki so predpisane kot splošno obvezne.

Plačevanje obveznih dajatev nadzirajo nadzorniki, ki so pristojni za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve na podračune javnofinančnih prihodkov (podračuni JFP), ki jih UJP objavlja v Seznamu podračunov JFP skupine A

Podatki o referencah, ki so obvezni pri izpolnjevanju plačilnih nalogov za plačevanje obveznih dajatev na podračune JFP, na katere plačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki so objavljeni na spletni strani UJP v Seznamu podračunov JFP skupine A.

Na seznamu so pri posameznem podračunu JFP navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika), podkonto oziroma šifra dajatve.

O vračilu obveznih dajatev odloča nadzornik, ki je odredil plačilo obvezne dajatve na podračun JFP.

Upravičenec (plačnik preveč ali napačno plačane obvezne dajatve) pri nadzorniku podračuna JFP, ki je prejel napačno plačilo, vloži zahtevo za vračilo. Če podatek o nadzorniku ni razviden iz reference plačila (podatek »P1« reference v dobro), upravičenec vloži zahtevo za vračilo pri skrbniku podračuna JFP. Podatki o nadzornikih in skrbnikih so dostopni na spletni strani UJP v Seznamu podračunov JFP skupine A. 

Če je vloga za preveč ali napačno plačano obvezno dajatev utemeljena, nadzornik/skrbnik predloži UJP plačilni nalog oziroma akt o vračilu. Nadzornik lahko po uradni dolžnosti odloči o vračilu preveč ali napačno plačane obvezne dajatve brez zahtevka upravičenca.

UJP izvede vračilo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve zavezancu v skladu z 8. členom Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Iskalnik