Skoči do osrednje vsebine

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki so vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi določeni kot splošno obvezni, na primer davki, prispevki, takse, pristojbine, denarne kazni in druge. Zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke na podračune javnofinančnih prihodkov.

Plačevanje

Plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov nadzirajo nadzorniki, ki so na podlagi zakona pristojni za pobiranje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki, katerih nadzor nad plačevanjem in izterjavo izvršuje največji nadzornik v državi, to je Finančna uprava Republike Slovenije, so podrobneje opredeljeni na področju Davki, carine in druge dajatve.

Denarna sredstva iz naslova obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov so prihodek prejemnikov sredstev, to so proračun Republike Slovenije, proračuni občin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Slovenski državni holding, d. d., Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Razporejanje

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Vračanje

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Obveščanje

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila