Skoči do osrednje vsebine

Plačilne in druge storitve za proračunske uporabnike izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). V podporo te naloge vodi UJP Register proračunskih uporabnikov, v katerem se registrirajo uporabniki javnega proračuna. Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP odpre račun, ki je osnova za izvajanje plačilnih storitev. Javno plačilo odredi proračunski uporabnik, izvrši pa ga UJP prek Banke Slovenije.

Register proračunskih uporabnikov

Register proračunskih uporabnikov, ki ga sestavljajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov vodi Uprava za javna plačila. V okviru te naloge UJP vodi in vzdržuje podatke o različnih vrstah računov.

Register proračunskih uporabnikov je prek spleta brezplačno javno dostopen. Podatki so javni, zato se vam za spletni vpogled ni potrebno prijaviti oziroma registrirati.

Plačilne storitve za proračunske uporabnike

Proračunski uporabniki uporabljajo javna sredstva, zato so vključeni v enotni sistem zakladniških računov prek podračuna v okviru občinskega oziroma državnega zakladniškega računa, ki je odprt pri Banki Slovenije. Enotni sistem zakladniških računov olajšuje gospodarjenje z javnimi sredstvi.

Proračunskemu uporabniku so plačilne storitve dostopne prek podračuna, ki ga lahko odpre le pri UJP in ima v plačilnih sistemih enako veljavo kot transakcijski račun.

Poslanstvo UJP je v opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, izvajanju in evidentiranju javnofinančnih tokov ter opravljanju drugih storitev, povezanih s plačilnim prometom proračunskih uporabnikov. Storitve opravljamo na sodoben način in v zadovoljstvo uporabnikov storitev.

Izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki

Za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava za javna plačila. Proračunski uporabniki lahko izmenjujejo e-račune le prek UJP. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, pošiljajo e-račune za dobavljeno blago in izvedene storitve.

Iskalnik