Skoči do osrednje vsebine

Plačilne in druge storitve za proračunske uporabnike izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Za izvajanje te naloge vodi Register proračunskih uporabnikov, v katerem se registrirajo uporabniki javnega proračuna. Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP odpre račun, ki je osnova za izvajanje plačilnih storitev. Javno plačilo odredi proračunski uporabnik, izvrši pa ga UJP prek Banke Slovenije.

Register proračunskih uporabnikov

Register proračunskih uporabnikov, ki ga sestavljajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila. V okviru te naloge vodi in vzdržuje podatke o različnih vrstah računov.

Register proračunskih uporabnikov je brezplačno javno dostopen na spletu. Podatki so javni, zato se vam za spletni vpogled ni treba prijaviti oziroma registrirati.

Plačilne storitve za proračunske uporabnike

Proračunski uporabniki uporabljajo javna sredstva, zato so vključeni v enotni sistem zakladniških računov prek podračuna v okviru občinskega oziroma državnega zakladniškega računa, ki je odprt pri Banki Slovenije. Enotni sistem zakladniških računov olajšuje gospodarjenje z javnimi sredstvi.

Proračunskemu uporabniku so plačilne storitve dostopne prek podračuna, ki ga lahko odpre le pri UJP in ima v plačilnih sistemih enako veljavo kot transakcijski račun.

Poslanstvo UJP je opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov ter opravljanje drugih storitev, povezanih s plačilnim prometom proračunskih uporabnikov. Storitve opravljamo na sodoben način in v zadovoljstvo uporabnikov storitev.

Izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki

Za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Proračunski uporabniki lahko izmenjujejo e-račune le prek UJP. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, pošiljajo e-račune za dobavljeno blago in izvedene storitve.

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki

Obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki so vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi določeni kot splošno obvezni, na primer davki, prispevki, takse, pristojbine, denarne kazni in druge. Zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke na podračune javnofinančnih prihodkov.