Skoči do osrednje vsebine

Register proračunskih uporabnikov

Register proračunskih uporabnikov, ki ga sestavljajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

V Registru proračunskih uporabnikov se vodijo in dnevno posodabljajo podatki o neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov, proračunih, upravljavcih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, nadzornikih javnofinančnih prihodkov in računih ter drugi podatki, ki so določeni z zakonom, ki opredeljuje opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so:

 • državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom,
 • ožji deli občin, ki so pravne osebe.


Posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov so pravne osebe:

 • ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,
 • ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
 • ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.


Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:

 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki,
 • samoupravne narodnostne skupnosti in
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Primarni register za neposredne proračunske uporabnike je Uprava Republike Slovenije za javna plačila, za posredne proračunske uporabnike pa je primarni register Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

V okviru Registra proračunskih uporabnikov Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi in vzdržuje podatke o različnih vrstah računov, in sicer:

 • podračune proračunskih uporabnikov, ki so namenjeni za opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
 • zakladniške podračune države in občin, ki so namenjeni upravljanju denarnih sredstev posameznega sistema enotnega zakladniškega računa,
 • podračune javnofinančnih prihodkov, na katere se plačujejo obvezne dajatve,
 • posebne račune z ničelnim stanjem, odprte pri poslovnih bankah, ki jih lahko proračunski uporabniki uporabljajo le za namene polaganja in dvigovanja gotovine,
 • posebne namenske transakcijske račune odprte pri Banki Slovenije, ki so namenjeni poslovanju s sredstvi, določenimi z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
 • evidenčne račune za račune, odprte izven sistema enotnega zakladniškega računa v državi in tujini, ki so lahko odprti skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter
 • interne podračune, nujne za pravilno opravljanje plačilnih storitev.

Proračunski uporabniki

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Računi

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Seznami Registra proračunskih uporabnikov

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Spletni portal UJPeObrazci

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila