Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov Registra proračunskih uporabnikov

Vključitev v Register proračunskih uporabnikov

Ustanovitelj, zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje (zastopnik) novoustanovljenega uporabnika javnofinančnih sredstev, za katerega je Register proračunskih uporabnikov (PU) primarni register, za pridobitev statusa PU UJP predloži naslednjo dokumentacijo:

Ustanovitelj ali zastopnik uporabnika javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa PU, za katerega Register PU v UJP ni primarni register, za pridobitev statusa PU najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register vloži pri UJP naslednjo dokumentacijo:

Izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik pravne osebe, ki ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika (PU), najpozneje v petih delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra o tem obvesti UJP ter predloži naslednjo dokumentacijo za izključitev iz Registra PU:

Vpis upravljalca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov

Zastopnik države oziroma občine za vpis upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov predloži Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za podružnice in druge dele poslovnih subjektov (PRS-2), ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Izbris upravljalca sredstev sisteme enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik države oziroma občine za izbris upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov predloži Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za podružnice in druge dele poslovnih subjektov (PRS-2), ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Pripojitev proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku

Zastopnik proračunskega uporabnika (PU), h kateremu je bila opravljena pripojitev, predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Spojitev proračunskega uporabnika v nove proračunske uporabnike

Zastopnik novega proračunskega uporabnika (PU) predloži UJP:

Razdružitev proračunskega uporabnika v nove proračunske uporabnike

Zastopnik proračunskega uporabnika (PU), ki se zaradi razdružitve izključi iz Registra PU, predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Sprememba imena, sedeža, ustanovitelja proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik (PU) predloži UJP Zahtevek za spremembo podatkov proračunskega uporabnika ali pisno obvestilo o spremembi podatkov v primarnem registru za PU, za katere Register PU v UJP ni primarni register.

Sprememba zastopnika proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik (PU) predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

V primeru spremembe podpisnikov ali oseb pooblaščenih za podpisovanje papirnih plačilnih nalogov (PN) in PN, predloženih na spominskem mediju, načina podpisovanja papirnih in digitalnih PN ali žiga (v primeru, da ga PU določi kot obveznega) PU predloži naslednjo dokumentacijo:

Iskalnik