Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov Registra proračunskih uporabnikov

Vključitev v Register proračunskih uporabnikov

Ustanovitelj, zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje (zastopnik) novoustanovljenega proračunskega uporabnika, za katerega je Register proračunskih uporabnikov primarni register, lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo za pridobitev statusa proračunskega uporabnika odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za vključitev v Register proračunskih uporabnikov,
 • akt oziroma predpis o ustanovitvi proračunskega uporabnika,
 • sklep o imenovanju zastopnika proračunskega uporabnika,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument).

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Ustanovitelj ali zastopnik proračunskega uporabnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa proračunskega uporabnika, za katerega Register proračunskih uporabnikov v UJP ni primarni register, lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo za pridobitev statusa proračunskega uporabnika najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register, odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za vključitev v Register proračunskih uporabnikov,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument).

V papirni obliki vloži pri UJP naslednjo dokumentacijo:

Izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik pravne osebe, ki ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika, najpozneje v petih delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument).

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Vpis upravljalca sredstev enotnega zakladniškega računa

Zastopnik države oziroma občine lahko za vpis upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov:

Izbris upravljalca sredstev enotnega zakladniškega računa

Zastopnik države oziroma občine lahko za izbris upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov:

Pripojitev proračunskega uporabnika

Zastopnik proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev, lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument),
 • Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za proračunskega uporabnika, ki je bil pripojen k drugemu proračunskemu uporabniku.

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Spojitev proračunskega uporabnika

Zastopnik novega proračunskega uporabnika lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument),
 • Zahtevek za odprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
 • Seznam deponiranih podpisov, po prejemu obvestila o odprtju podračuna,
 • Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za proračunskega uporabnika za proračunskega uporabnika, ki je bil spojen v novega proračunskega uporabnika.

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Razdružitev proračunskega uporabnika

Zastopnik proračunskega uporabnika, ki se zaradi razdružitve izključi iz Registra proračunskih uporabnikov, lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov,
 • Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe pred vročitvijo določbe ali Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe po vročitvi odločbe (neobvezen dokument),
 • Zahtevek za odprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
 • Seznam deponiranih podpisov, po prejemu obvestila o odprtju podračuna,
 • Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za proračunskega uporabnika za proračunskega uporabnika za proračunske uporabnike, ki so bili razdruženi v nove proračunske uporabnike.

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Sprememba podatkov proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik lahko:

Sprememba zastopnika proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki. 

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za spremembo podatkov proračunskega uporabnika,
 • priglasitev vpisa spremembe zastopnika v sodni register, če je zanj predvidena registracija,
 • dokument iz katerega je razvidno imenovanje zastopnika, kadar vpis v sodni register ni obvezen (npr. odločba o imenovanju, zapisnik seje sveta krajevne skupnosti, ki ga podpiše novi predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma overovatelji zapisnika seje, potrdilo, zapisnik konstitutivne seje občinskega sveta o potrditvi župana ali sklep občinske volilne komisije o izvolitvi župana),
 • Obrazec za identifikacijo lastnoročnega podpisa zastopnika proračunskega uporabnika imetnika ali souporabnika podračun-a/ov, samo v primeru, da zastopnik proračunskega uporabnika ni naveden kot podpisnik na seznamu deponiranih podpisov.

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

V primeru spremembe podpisnikov ali oseb pooblaščenih za podpisovanje papirnih plačilnih nalogov in plačilnih nalogov, predloženih na spominskem mediju, načina podpisovanja papirnih in digitalnih plačilnih nalogov ali žiga (v primeru, da ga proračunski uporabnik določi kot obveznega) lahko proračunski uporabnik obrazce in spremljajočo dokumentacijo odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži UJP v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

 • Zahtevek za spremembo podatkov na podračunih proračunskega uporabnika,
 • Seznam deponiranih podpisov.

V papirni obliki predloži UJP naslednjo dokumentacijo:

Splošno navodilo