Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov Registra proračunskih uporabnikov

Vključitev v Register proračunskih uporabnikov

Ustanovitelj, zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje (zastopnik) novoustanovljenega proračunskega uporabnika , za katerega je Register proračunskih uporabnikov primarni register, za pridobitev statusa proračunskega uporabnika predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

Ustanovitelj ali zastopnik proračunskega uporabnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa proračunskega uporabnika, za katerega Register proračunskih uporabnikov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila ni primarni register, za pridobitev statusa proračunskega uporabnika najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register vloži pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

Izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov

Zastopnik pravne osebe, ki ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika, najpozneje v petih delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra o tem obvesti Upravo Republike Slovenije za javna plačila ter predloži naslednjo dokumentacijo za izključitev iz Registra proračunskih uporabnikov:

Vpis upravljalca sredstev enotnega zakladniškega računa

Zastopnik države oziroma občine predloži za vpis upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa v Register proračunskih uporabnikov Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za del poslovnega subjekta, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Izbris upravljalca sredstev enotnega zakladniškega računa

Zastopnik države oziroma občine predloži za izbris upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa iz Registra proračunskih uporabnikov Zahtevek za vpis ali izbris upravljavca sredstev sistema EZR ter obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije za del poslovnega subjekta, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitev.

Pripojitev proračunskega uporabnika

Zastopnik proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev, predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

Spojitev proračunskega uporabnika

Zastopnik novega proračunskega uporabnika predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

Razdružitev proračunskega uporabnika

Zastopnik proračunskega uporabnika, ki se zaradi razdružitve izključi iz Registra proračunskih uporabnikov, predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

Sprememba podatkov proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila Zahtevek za spremembo podatkov proračunskega uporabnika.

Sprememba zastopnika proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednjo dokumentacijo:

V primeru spremembe podpisnikov ali oseb pooblaščenih za podpisovanje papirnih plačilnih nalogov in plačilnih nalogov, predloženih na spominskem mediju, načina podpisovanja papirnih in digitalnih plačilnih nalogov ali žiga (v primeru, da ga proračunski uporabnik določi kot obveznega) proračunski uporabnik predloži naslednjo dokumentacijo:

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila