Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov o računih

Odprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik lahko obrazce in spremljajočo dokumentacijo za odprtje podračuna odda v elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci ali predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v papirni obliki.

V elektronski obliki prek spletnega portala UJPeObrazci odda:

  • Zahtevek za odprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
  • Seznam deponiranih podpisov, po prejemu obvestila o odprtju podračuna,
  • sklep o imenovanju zastopnika proračunskega uporabnika, za katerega ni obvezen vpis v sodni register v primeru zahteve za odprtje podračuna novi enoti proračunskega uporabnika (za občine, krajevne skupnosti in druge enote lokalne samouprave ter ostale organe državne uprave).

V papirni obliki na UJP predloži:

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za odprtje podračuna predloži UJP soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za odprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za odprtje podračuna predloži UJP soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Sprememba podatkov na podračunu

Proračunski uporabnik lahko v primeru spremembe podatkov na podračunu (popolnega naziva podračuna, kratkega naziva podračuna, podpisnikov, žiga ...):

Zaprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik lahko za zaprtje podračuna:

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za zaprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za zaprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za zaprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Zakladniški podračun

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba lahko za odprtje zakladniškega podračuna:

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba lahko za zaprtje zakladniškega podračuna:

Posebni namenski transakcijski račun

Proračunski uporabnik v papirni obliki predloži  Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvu za finance, Direktoratu za zakladništvo. Ko minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba, izda soglasje za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo posreduje na Upravo Republike Slovenije za javna plačila Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa ter v primeru odprtja posebnega namenskega transakcijskega računa dodatno še Seznam deponiranih podpisov.

Podračun javnofinančnih prihodkov

Proračunski uporabnik (nadzornik) lahko za odprtje ali zaprtje podračuna javnofinančnih prihodkov ali spremembo podatkov na podračunu javnofinančnih prihodkov:

Splošno navodilo