Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov o računih

Odprtje podračuna proračunskega uporabnika

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za odprtje podračuna predloži UJP soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za odprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za odprtje podračuna predloži UJP soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Sprememba podatkov na podračunu proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik v primeru spremembe (polnega naziva podračuna, kratkega naziva podračuna, podpisnikov, žiga ...) predloži UJP Zahtevek za spremembo podatkov na podračunih proračunskega uporabnika in dva izvoda seznama deponiranih podpisov.

Zaprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik predloži UJP Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za zaprtje podračuna predloži UJP soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za zaprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za zaprtje podračuna predloži UJP soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Odprtje in zaprtje zakladniškega podračuna

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba:

Odprtje in zaprtje posebnih namenskih transakcijskih računov (PNTR)

Proračunski uporabnik predloži zahtevo za odprtje ali zaprtje PNTR ali izpolnjen obrazec Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države. Ko minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba, izda soglasje za odprtje ali zaprtje PNTR, organizacijski del ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države posreduje na UJP Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa ter v primeru odprtja PNTR dodatno še dva izvoda seznama deponiranih podpisov.

Odprtje, zaprtje ali sprememba podračuna javnofinančnih prihodkov

Proračunski uporabnik (nadzornik) za odprtje ali zaprtje podračuna javnofinančnih prihodkov ali spremembo podatkov na podračunu javnofinančnih prihodkov UJP predloži obrazec Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov, ki ga izpolni s pomočjo Navodila za izpolnjevanje obrazca Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov.

Iskalnik