Skoči do osrednje vsebine

Vodenje in vzdrževanje podatkov o računih

Odprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik mora za odprtje podračuna na Upravo Republike Slovenije za javna plačila predložiti:

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za odprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za odprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za odprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Sprememba podatkov na podračunu

Proračunski uporabnik v primeru spremembe (popolnega naziva podračuna, kratkega naziva podračuna, podpisnikov, žiga ...) predloži UJP Zahtevek za spremembo podatkov na podračunih proračunskega uporabnika in Seznam deponiranih podpisov.

Zaprtje podračuna proračunskega uporabnika

Proračunski uporabnik predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila Zahtevek za zaprtje podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Poleg navedenega neposredni uporabnik državnega proračuna za zaprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe. Vlogo za soglasje posreduje na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, ki izda soglasje za zaprtje podračuna. Neposredni uporabnik občinskega proračuna pa za zaprtje podračuna predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila soglasje župana občine ali od njega pooblaščene osebe.

Zakladniški podračun

Minister, pristojen za finance ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila:

Posebni namenski transakcijski račun

Proračunski uporabnik predloži  Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvu za finance, Direktoratu za zakladništvo. Ko minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba, izda soglasje za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo posreduje na Upravo Republike Slovenije za javna plačila Zahtevek za odprtje ali zaprtje posebnega namenskega transakcijskega računa ter v primeru odprtja posebnega namenskega transakcijskega računa dodatno še Seznam deponiranih podpisov.

Podračun javnofinančnih prihodkov

Proračunski uporabnik (nadzornik) predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila za odprtje ali zaprtje podračuna javnofinančnih prihodkov ali spremembo podatkov na podračunu javnofinančnih prihodkov obrazec Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov, ki ga izpolni s pomočjo Navodila za izpolnjevanje obrazca Zahtevek za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov javnofinančnih prihodkov.