Skoči do osrednje vsebine

Razporejanje obveznih dajatev

Uprava Republike Slovenije za javna plačila denarna sredstva, ki so bila s strani zavezancev plačana na podračune javnofinančnih prihodkov,  dnevno razporeja prejemnikom sredstev.

Razporejanje obveznih dajatev opredeljuje 7. člen Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Če je obvezna dajatev plačana ali razporejena na predpisan vplačilni podračun javnofinančnih prihodkov, izdela Uprava Republike Slovenije za javna plačila plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši isti dan.

Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni podračun (PDP) ali prehodni carinski podračun (PCP), razporedi Uprava Republike Slovenije za javna plačila sredstva v breme PDP ali PCP in v dobro podračuna prejemnika isti dan.

Nadzorniki, ki imajo pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve, plačane na te podračune, tako da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilne naloge v breme prehodnih podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih podračunov, PDP ali PCP in jih predložijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila v izvršitev. Nadzorniki lahko pooblastijo Upravo Republike Slovenije za javna plačila za razporejanje sredstev s svojih prehodnih podračunov.

V spodnji tabeli so navedene reference, ki morajo biti obvezno vpisane na plačilnih nalogih za razporejanje obveznih dajatev v breme prehodnih podračunov (z izjemo nekaterih prehodnih podračunov katerih nadzornik je FURS) in v dobro zbirnih prehodnih ali vplačilnih podračunov:

Tabela referenc obveznih dajatev

MODEL Podatek P1 Podatek P2 Podatek P3
Breme 11 šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko številka podkonta s kontrolno številko ni obvezen podatek
Primer: 11 16187-7111002
Dobro 11 99996 številka podkonta s kontrolno številko ni obvezen podatek
Primer: 11 99996-7111002

Razporejanje obveznih dajatev zadnji dan v letu

Na zadnji dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva s svojih prehodnih podračunov, razen Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), ki s prehodnih podračunov, z oznakama 845 in 846, sama razporeja sredstva različnim blagajnam javnega financiranja in sredstev iz naslova takojšnjih plačil, ki jih UJP razporeja na podračune različnih sistemov enotnih zakladniških računov ali na račune izven sistema enotnega zakladniškega računa in jih prejme po zaključku urnika za posredovanje zadnjih odlivov na Banko Slovenije. Navedena sredstva UJP razporedi prejemnikom prvi delovni dan v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana.

Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, za razporejanje sredstev zadnjega dne v letu pooblastijo Upravo Republike Slovenije za javna plačila, z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji UJPnet.

Izjema so razporeditve plačil na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana ter se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bila sredstva dejansko plačana na podračune 845 in 846.