Skoči do osrednje vsebine

Razporejanje obveznih dajatev

Denarna sredstva, ki so bila s strani zavezancev plačana na podračune javnofinančnih prihodkov (podračuni JFP), Uprava RS za javna plačila (UJP) dnevno razporeja prejemnikom sredstev.

Razporejanje obveznih dajatev opredeljuje 7. člen Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Če je obvezna dajatev plačana ali razporejena na predpisan vplačilni podračun JFP, UJP izdela plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov JFP in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši isti dan.

Za obvezne dajatve, plačane v dobro vplačilnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, UJP izdela in izvrši plačilne naloge najkasneje naslednji delovni dan. UJP zadnji delovni dan v letu praviloma razporedi vsa sredstva z vplačilnih podračunov JFP.

Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni podračun (PDP) ali prehodni carinski podračun (PCP), UJP razporedi sredstva v breme PDP ali PCP in v dobro podračuna prejemnika isti dan.

Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve plačane na te podračune tako, da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilne naloge v breme prehodnih podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, PDP ali PCP in jih predložijo UJP v izvršitev. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporejanje sredstev s svojih prehodnih podračunov.

Razporejanje obveznih dajatev zadnji delovni dan v letu

Na zadnji delovni dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva s svojih prehodnih podračunov, razen FURS, ki s prehodnih podračunov z oznakama 845 in 846 sam razporeja sredstva različnim blagajnam javnega financiranja.

Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, za zadnji dan v letu pooblastijo UJP, ki mu predložijo Pooblastilo za razporeditev denarnih sredstev na zadnji delovni dan v letu.

Izjema so razporeditve plačil na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji delovni dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana ter se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bila sredstva dejansko plačana na podračune 845 in 846.

V spodnji tabeli so navedene reference, ki morajo biti obvezno vpisane na plačilnih nalogih za razporejanje obveznih dajatev v breme prehodnih podračunov (z izjemo nekaterih prehodnih podračunov katerih nadzornik je FURS) in v dobro zbirnih prehodnih ali vplačilnih podračunov:

Tabela referenc obveznih dajatev

MODEL Podatek P1 Podatek P2 Podatek P3
Breme 11 šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko številka podkonta s kontrolno številko ni obvezen podatek
Primer: 11 16187-7111002
Dobro 11 99996 številka podkonta s kontrolno številko ni obvezen podatek
Primer: 11 99996-7111002

Obrazci

Iskalnik