Skoči do osrednje vsebine

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja temeljno obliko varčevanja za starost v Sloveniji, ki jo država spodbuja z davčnimi olajšavami. Predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge pravice.

Vzpostavitev dodatnega pokojninskega zavarovanja

Dodatno pokojninsko zavarovanje delimo na kolektivno in individualno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost. Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, ne sme biti nižji od 338,02 evra.

Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije.

Dodatno pokojninsko zavarovanje se vzpostavi na podlagi odobrenega pokojninskega načrta. Pokojninski načrt določa pogoje za pridobitev pravic iz dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev.

Pokojninski načrt odobri minister, pristojen za delo, ko ugotovi, da vsebuje vse obvezne sestavine in je v skladu z ZPIZ-2. Davčne olajšave za plačane premije se lahko uveljavljajo le, če je pokojninski načrt odobril minister, pristojen za delo in je vpisan v poseben register, ki ga vodi pristojni davčni organ.

Pravice iz dodatnega zavarovanja

Pravica do dodatne pokojnine

Dodatna pokojnina je temeljna pravica iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Član dodatnega zavarovanja lahko uveljavi pravico do dodatne pokojnine, ko je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-2, pravico do invalidske pokojnine, pravico do vdovske pokojnine oziroma, ko je uveljavil pravico do poklicne pokojnine po tem zakonu. 

Dodatna pokojnina se izplačuje v obliki doživljenjske pokojninske rente, ki jo lahko izplačuje zavarovalnica in pokojninska družba.

Upravljavec pokojninskega sklada v imenu in za račun člana sklene zavarovanje po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent, po katerem član pridobi pravico do doživljenjske pokojninske rente v višini, ki se po aktuarskih načelih izračuna tako, kot če bi bilo v enkratnem znesku vplačano čisto vplačilo v višini odkupne vrednosti.

Član sklada lahko samostojno izbere izplačevalca pokojninske rente, pri katerem mora upravljavec skleniti zavarovanje. V primeru, da ima član sredstva pri različnih upravljavcih pokojninskih skladov, lahko član prenese odkupno vrednost sredstev v sklad, namenjen izplačevanju pokojninske rente, ki ga sam izbere.

Izplačevanje dodatnih pokojnin je podrobneje urejeno s Pravilnikom o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente, ki določa tudi dovoljene oblike dodatnih pokojnin.

Pravica do predčasne dodatne pokojnine

Član lahko uveljavi pravico do predčasne dodatne pokojnine pred uveljavitvijo pravice do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-2, če:

 • je dopolnil 53 let starosti in
 • ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Pravica do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku

Član kolektivnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja od upravljavca zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku:

 • če je že uveljavil pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja in
 • če sredstva na njegovem osebnem računu kolektivnega zavarovanja ne presegajo 5.120 evrov.

Član individualnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja kadarkoli zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku.

Pokojninski skladi in upravljavci pokojninskih skladov dodatnega zavarovanja

Sredstva iz naslova prostovoljnega dodatnega zavarovanja se zbirajo in upravljajo v pokojninskih skladih, oblikovanih v skladu z ZPIZ-2.

Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot:

 • vzajemni pokojninski sklad,
 • krovni pokojninski sklad ali
 • kritni sklad.

Pokojninski sklad lahko oblikujejo in upravljajo:

 • pokojninske družbe, urejene z ZPIZ-2,
 • zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo in
 • banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja bančništvo.

Upravljavec pokojninskega sklada zbrana sredstva upravlja v skladu z:

 • naložbeno politiko življenjskega cikla člana ali 
 • naložbeno politiko zagotavljanja zajamčene donosnosti na čisto vplačilo.

Pokojninske sklade, ki omogočajo vključitev v dodatno zavarovanje upravljajo:

Vzajemni pokojninski skladi in Krovni pokojninski skladi

Pokojninske družbe

Zavarovalnice

Podatki dodatnega pokojninskega zavarovanja

Število vključenih

V dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo v mesecu decembru 2020 vključenih 574.219 zavarovancev. To pomeni, da je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 60,2 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (953.296 zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

Decembra 2020 se niso vplačevale premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (sredstva so imeli v zadržanju ali v mirovanju) za 181.571 zavarovancev.

Svojim zaposlenim je decembra 2020 dodatno pokojninsko zavarovanje omogočalo 9.887 delodajalcev.

 • Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po letih

  Poročila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Višina sredstev

Višina sredstev, ki so zbrana v pokojninskih skladih je decembra 2020 znašala 2,81 milijarde evrov. 
Višina sredstev (v 1.000 evrih):
Zavarovalnice 611.696
Pokojninske družbe 848.062
Vzajemni in krovni pokojninski skladi 1.351.155
SKUPAJ 2.810.913

Povprečna premija

Povprečna mesečna premija aktivnih zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja je v letu 2020 po podatkih upravljavcev pokojninskih skladov znašala:
Povprečna premija (v evrih)
Zavarovalnice 61.50
Pokojninske družbe 70.02
Vzajemni in krovni pokojninski skladi 43.83 (brez Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev - 98.90)

Zbirni podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju

Na podlagi 255. člena ZPIZ-2 objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podatke, ki so jih na podlagi zaprosila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovali izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja.