Skoči do osrednje vsebine

Vseevropski osebni pokojninski produkt (angleško Pan-European Personal Pension Product – PEPP) je nova možnost varčevanja za upokojitev. Gre za prostovoljno osebno pokojninsko varčevanje (tako imenovan III. pokojninski steber), ki dopolnjuje nacionalne pokojninske sisteme. Slovenski pokojninski sistem sicer sestavljajo: obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, poklicno zavarovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Prostovoljno osebno pokojninsko varčevanje oziroma PEPP je urejeno s pogodbo med varčevalcem PEPP in ponudnikom PEPP.

Namen in registracija vseevropskega osebnega pokojninskega produkta

Namen PEPP je varčevalcem zagotoviti večjo izbiro in jim pri varčevanju za upokojitev dati na voljo konkurenčnejše osebne pokojninske produkte ter zagotoviti boljše varstvo potrošnikov.

PEPP opredeljuje Uredba (EU) 2019/1238 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (v nadaljevanju: uredba), v Slovenji jo dopolnjuje Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu. Predpisa določata temeljne značilnosti produkta, kot so zahteve glede preglednosti produkta, naložbena pravila, pravico do zamenjave ponudnika in možnost nadaljevanja varčevanja v primeru selitve v drugo državo članico Evropske unije. Določata tudi pravila o registraciji, proizvodnji, distribuciji in nadzoru PEPP. 

PEPP lahko ponujajo različne finančne institucije, med katere sodijo med drugim zavarovalnice, investicijska podjetja, banke, nekatere družbe za upravljanje in pokojninske družbe. Izvajalci, ki želijo ponuditi PEPP, morajo najprej pridobiti registracijo PEPP, in sicer pod pogoji in postopki, opredeljenimi v uredbi. Nove PEPP registrira Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (angleško European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), v javnem centralnem registru, in sicer na podlagi odločitve, ki jo o tem sprejmejo pristojni nacionalni organi. V Sloveniji je pristojni organ Agencija za zavarovalni nadzor. Izvajalec lahko PEPP po priglasitvi oziroma registraciji zagotavlja in distribuira po vsej Evropski uniji.  

Temeljne značilnosti vseevropskega osebnega pokojninskega produkta

Ponudniki PEPP morajo pred podpisom pogodbe o PEPP prihodnjim varčevalcem v PEPP zagotoviti izčrpno svetovanje, da jim s tem omogočijo ozaveščeno odločitev in izbiro produkta, ki je najustreznejši glede na njihove potrebe. Možnih je do šest različnih naložbenih politik, pri čemer osnovni PEPP uporablja privzeto naložbeno politiko. Ta uporablja tehnike za zmanjšanje tveganja, ciljem pa je povrnitev vplačanih sredstev, ob tem pa je omejena tudi višina stroškov (ne smejo presegati 1 % privarčevanih sredstev).

Varčevalci v PEPP pred sklenitvijo pogodbe prejmejo ključne informacije o produktu - s standardiziranim dokumentom (to je dokument s ključnimi informacijami o PEPP) - in vsako leto obvestilo o pravicah v okviru PEPP, ki vsebuje ključne informacije o stanju njihovih prihrankov in obračunanih stroških. Ponudniki PEPP tako zagotavljajo popolno preglednost produkta.

Ponudnik PEPP mora prihodnjim varčevalcem v PEPP zagotoviti informacije o prenosljivosti in o podračunih, ki so na voljo. Če varčevalci v PEPP spremenijo prebivališče zaradi selitve v drugo državo EU, lahko še naprej vplačujejo prispevke v isti PEPP, in sicer tako da odprejo podračun za PEPP pri istem ponudniku PEPP v svoji novi državi prebivališča (če ima njihov ponudnik PEPP na voljo to možnost) ali pa še naprej vplačujejo prispevke na svoj obstoječi podračun za PEPP. Če njihov ponudnik PEPP ne zagotavlja te možnosti v njihovi novi državi prebivališča, imajo varčevalci v PEPP pravico takoj in brezplačno zamenjati ponudnika PEPP. Ponudniki PEPP morajo po prehodnem obdobju treh let odpreti vsaj dva podračuna. Varčevalec lahko po petih letih varčevanja v PEPP zamenja ponudnika PEPP ter nanj prenese privarčevana sredstva. 

Na začetku faze izplačevanja morajo ponudniki PEPP za varčevalce z osnovnim PEPP zagotoviti obvezno individualizirano svetovanje glede pokojninskega načrtovanja z individualnim priporočilom o optimalni obliki izplačil. Ponudniki PEPP varčevalcem omogočijo eno ali več oblik izplačil (rente, enkratni znesek, postopna izplačila, kombinacije prej navedenega).

Uredba podrobno opisuje postopke registracije PEPP, okoliščine za preklic registracije PEPP in pooblastila pristojnih organov matičnih držav v EU in držav gostiteljic v EU. Ponudniki PEPP imajo koristi od dovoljenja EU za čezmejno prodajo, saj jim omogoča prodajo PEPP v različnih državah EU z eno samo registracijo produkta, ki se odobri na podlagi enotnih pravil.

Skladno z Uredbo morajo pristojni nacionalni organi nadzorovati ponudnike in distributerje PEPP. EIOPA ima pooblastila za ukrepanje v vsej EU v primeru znatnih pomislekov glede zaščite varčevalca v PEPP ali tveganj za pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov ter za stabilnost celotnega oziroma dela finančnega sistema EU, če teh tveganj pristojni nacionalni organi ne obravnavajo ustrezno.

Pogoji za varčevanje in izplačevanje v vseevropskem osebnem pokojninskem produktu

Pogoji za slovenske podračune v PEPP:

  • pogoji varčevanja v PEPP: varčevanje v PEPP smejo skleniti le osebe, ki so dopolnile 15 let starosti,
  • pogoji izplačevanja v PEPP:
    • varčevalec v PEPP pridobi pravico do izplačevanja izplačil v okviru PEPP, ko dopolni starost 65 let ali ko uveljavi pravico do predčasne pokojnine, starostne pokojnine, invalidske pokojnine, vdovske pokojnine ali poklicne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
    • ponudnik PEPP (ne glede na prejšnjo alinejo) omogoči izplačilo enkratnega zneska pred izpolnitvijo pogojev iz prejšnje alineje, če so za to utemeljeni razlogi z vidika socialnega položaja (na primer izguba zaposlitve, prenehanje zakonske zveze ali drugo) ali zdravstvenega stanja (na primer nastanek invalidnosti ali drugo) varčevalca v PEPP.