Skoči do osrednje vsebine

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je enotno za vse, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za zavarovanje. Da lahko zavarovanci pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja učinkovito uveljavijo, se vse od njihovega vstopa v zavarovanje dalje obvezno zbirajo podatki o pokojninski dobi in zavarovalnih osnovah ter o plačilu prispevkov.

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so vključeni delavci v delovnem razmerju pri pravnih osebah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev ter druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti in uživajo pravice, katere so podlaga za obvezno zavarovanje.

Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se v Sloveniji na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zagotavljajo naslednje pravice:

  • pravica do pokojnine, pri čemer poznamo več vrst pokojnin (starostna in predčasna pokojnina, invalidska pokojnina, vdovska pokojnina, družinska pokojnina, delna pokojnina in izplačilo 40 odstotkov starostne in predčasne pokojnine),
  • pravice iz invalidskega zavarovanja (pravica do poklicne rehabilitacije in pravica do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, pravica do premestitve in pravica do nadomestila za invalidnost, pravica do dela s krajšim delovnim časom in pravica do delnega nadomestila,
  • dodatne pravice (pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, pravica do invalidnine) in
  • druge pravice (pravica do letnega dodatka).

Starostna pokojnina

Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki izhaja iz pokojninskega zavarovanja in se izplačuje mesečno zavarovancu, ki izpolnjujejo predpisane pogoje dopolnjene starosti in pokojninske dobe brez dokupa, pokojninske dobe ali zavarovalne dobe. V osnovi naj bi starostna pokojnina upravičencu po upokojitvi zagotavljala varovanje osnovne socialne starosti ter vsaj približno ohranitev ekonomskega položaja, ki ga je imel, ko je bil še aktiven.

Pravico do starostne pokojnine pridobi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje predpisane starosti in dopolnjene pokojninske dobe ter ni več vključen v obvezno zavarovanje. Zavarovanec (moški in ženska) mora za pridobitev starostne pokojnine izpolnjevati pogoj starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma starost 65 let in 15 let zavarovalne dobe.

Uveljavljanje pravice do starostne pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predčasna pokojnina

Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek iz pokojninskega zavarovanja, za pridobitev katerega so predpisani blažji pogoji kot za starostno upokojitev, posledično pa je pokojnina zaradi upokojitve pred dopolnitvijo zakonsko predpisane starosti trajno znižana. Predčasna pokojnina se mesečno izplačuje zavarovancu, ki izpolnjuje predpisan pogoj dopolnjene starosti in pokojninske dobe. Za razliko od starostne pokojnine se za pridobitev pravice do predčasne pokojnine upošteva vsa pokojninska doba, ki zajema vsa obdobja zavarovalne dobe in posebne dobe, ki se upoštevajo za pridobitev pravice do starostne pokojnine in od katerih je odvisen odstotek odmere pokojnine.

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti starost 60 let in 40 let pokojninske dobe ter ne sme biti več vključen v obvezno zavarovanje.

Odmera predčasne pokojnine se opravi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo na enak način kot v primeru odmere starostne pokojnine. Tako odmerjena pokojnina se za vsak mesec manjkajoče starosti do starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka. Zmanjšanje pokojnine je trajno in ne sme znašati več kot 18 odstotkov. 

Uveljavljanje pravice do predčasne pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Invalidska pokojnina

Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če zanjo izpolnjuje zakonsko določene pogoje, njena višina pa je praviloma odvisna od dosežene pokojninske dobe ter od osnov, od katerih so bili plačani prispevki. Z invalidsko pokojnino se upravičencu nadomešča dohodek, ki si ga zaradi nastale invalidnosti ne more več zagotavljati sam.

Uveljavljanje pravice do invalidske pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vdovska pokojnina

Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, do katerega je upravičena vdova ali vdovec pokojnega zavarovanca ali uživalca pokojnine, s čimer se zagotavlja socialno in materialno varnost preživelemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju.

Del vdovske pokojnine

V kolikor ima vdova ali vdovec poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, lahko uživa pokojnino po svoji izbiri. Če je za vdovo ali vdovca ugodnejše prejemanje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, se ji(mu) lahko poleg tega prejemka izplačuje še 15 odstotkov vdovske pokojnine, ki bi bila sicer priznana vdovi ali vdovcu.

Uveljavljanje pravice do vdovske pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Družinska pokojnina

Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, do katerega je upravičen preživeli družinski član umrlega zavarovanca ali uživalca pokojnine. Med preživele družinske člane, ki so lahko upravičeni do družinske pokojnine, spadajo otroci, pastorki, vnuki, drugi otroci brez staršev ter starši, ki jih je umrli zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

Uveljavljanje pravice do družinske pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Delna pokojnina

Delna pokojnina je namenjena, ki sicer izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino, vendar želijo ostati v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko. S tem je zavarovancem omogočen lažji prehod iz aktivnega statusa v status upokojenca. Uživalec delne pokojnine lahko kadarkoli spremeni obseg zavarovanja, o čemer mora obvestiti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Uveljavljanje pravice do delne pokojnine

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Letni dodatek

Letni dodatek je pravica iz obveznega zavarovanja, ki je vezana na predhodno priznano pravico do pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja in omogoča prejemnikom pokojnin boljši materialni položaj ter večjo socialno varnost. Izplačuje se enkrat letno, znesek pa se določi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. Pri določitvi višine zneska letnega dodatka se poleg pokojnine upravičenca upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine, znesek družinske pokojnine po drugem roditelju ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Povezane teme

  • Delo upokojencev

    Upokojencem je omogočen ponoven vstop na trg dela. S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka, upokojenci na ta način ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje.