Skoči do osrednje vsebine

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalci lahko pri Komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti  začnejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida.

Sestava komisije

Komisijo sestavljajo:  

 • predstavnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:
  • Tomaž Bernik, član
  • Mojca Purkart - Golob, namestnica člana
 • predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za delo:
  • Ksenija Padežnik, članica 
  • Nina Kurnik Avbelj, namestnica članice
 • predstavnici Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
  • Loti Crnkovič, članica
  • Tanja Rogina, namestnica članice
 • predstavniki delodajalcev:
  • Andrej Vrtačnik, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Staša Pirkmaier, Obrtna zbornica Slovenije
  • Lina Fratnik Andrić, Združenje delodajalcev Slovenije
  • Nina Scortegagna Kavčnik, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
 • predstavniki sindikatov:
  • Matija Drmota, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Aljoša Čeč, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
  • Ana Jakopič, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Evelin Vesenjak, Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Aleš Kamenšak, Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA  
  • Marjan Kastelec, Zveza delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST.
  • Staša Curk Accetto, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ima sedež pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ji zagotavlja tudi materialne, tehnične in organizacijske pogoje za delo.

Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov ter Pravilnikom o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi so bili s 1. 1. 2006 izpolnjeni pogoji, da lahko delodajalci pri komisiji začnejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida, v skladu s 116. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), v zvezi s 102. in 103. členom ZPIZ-1 ter 40. členom ZZRZI.

Ne glede na uveljavitev ZPIZ-2 se določbe 101., 102., 103. in 104. člena ZPIZ-1 uporabljajo do ureditve v zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe).

Po 1. 1. 2018 začne predlagatelj postopek za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi s predlogom, ki ga vloži pri Območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na območju katere ima sedež.

Seznami območnih služb so objavljeni na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Predlogu je treba priložiti delovno dokumentacijo, s katero delodajalec dokazuje resnost in utemeljenost odpovednih razlogov oziroma podlag.

Za delovno dokumentacijo, ki jo delodajalec priloži k predlogu, šteje:

 • izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu z navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • veljavna pogodba o zaposlitvi
 • podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari (to so ustrezni dokumenti, navedeni v 8. členu Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide 
 • dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu (splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o varnosti z oceno tveganja)
 • dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejšnje stanje, če gre za spremembe organiziranega delovnega procesa
 • program razreševanja presežnih delavcev, če gre za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
 • dokazila oziroma obrazložitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva invalidnosti glede na možnost zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri zavarovančevem delodajalcu oziroma pri drugem delodajalcu.

Ugotovitve in predlog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki so sestavni del delovne dokumentacije, po izvedenem postopku zavod pošlje Komisiji, skupaj s predlogom delodajalca in k predlogu priloženo dokumentacijo.

Postopek je uveden, ko Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi prejme predlog predlagatelja z delovno dokumentacijo in ugotovitve s predlogom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Komisija lahko od delodajalca pridobi tudi dodatno dokumentacijomnenje Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo ali dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije ZPIZ-a, za razjasnitev dejanskega stanja pa lahko zahteva od delodajalca, zavarovanca, ZPIZ-a, ZRSZ, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, centrov za socialno delo ter drugih državnih organov in organizacij tudi druge potrebne podatke, potrdila in dokazila.   

Komisija poda mnenje o ugotovitvi podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi pridobljene delovne dokumentacije z ugotovitvami in predlogom ZRSZ in ga posreduje delodajalcu in invalidu. Če se začne postopek na zahtevo ZPIZ-a ali ZRSZ posreduje mnenje tudi njima. Odločitev komisije je dokončna.

Hkrati opozarjamo, da pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi invalidu odpoveduje delodajalec, ki je dolžan že o nameravani redni odpovedi pisno obvestiti invalidaob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa ga (po drugem odstavku 87. člena ZDR-1) opozoriti na:

 • njegove pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • če je delovni invalid - na pravice iz invalidskega zavarovanja (pravice do nadomestil iz invalidskega zavarovanja po izteku pravic za primer brezposelnosti) in
 • na pravno varstvo.

V primerih, ko nameravajo delodajalci odpovedati pogodbo o zaposlitvi delavcem pred upokojitvijo predlagamo, da po 3. odstavku 114. člena ZDR-1 pred vložitvijo predloga preverijo tudi datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 • obrazec (Vloga za pridobitev podatkov na podlagi 3. odstavka 114. člena Zakona o delovnih razmerjih)

Dokumenti

Poročila

Statistika (stanje zadev na komisiji)