Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva Rim

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek diplomatsko-konzularnega predstavništva nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Potovanja v Italijo, Malto, San Marino in Tunizijo

Informacije o potovanju v omenjene države in druge koristne napotke najdete na strani posamezne države:

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V temi Pomoč slovenskih predstavništev v tujini preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Pridobitev matičnih izpiskov v Italiji

V Italiji so za izdajo izpiskov iz matičnih knjig pristojne posamezne občine. V nadaljevanju je objavljena informacija v italijanskem jeziku o postopku pridobitve navedenih izpiskov za osebe, ki prebivajo v tujini. Priložen je tudi delovni prevod oziroma povzetek, ki je samo delovni pripomoček za lažje razumevanje, za katerega Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu ne odgovarja. Merodajno je samo besedilo v italijanskem jeziku, ki ga je pripravila občina Rim.

Za pridobitev izpiskov od ostalih občin v Italiji se je potrebno obrniti neposredno na tisto občino, ki ima v svojih matičnih registrih zabeleženo posamezno dejstvo (naprimer rojstvo, sklenitev zakonske zveze, smrt in druga).

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini začasno prebivajo, lahko vlogo za potni list vložijo pri domači upravni enoti (upravni enoti stalnega prebivališča). Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali sta mu odtujena dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, razen če ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu v starosti od treh do osemnajstih let pa z veljavnostjo petih let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo desetih let.

Konzularne takse za potne liste znašajo: 

 • 109 evrov za potni list z veljavnostjo 10 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za vse polnoletne osebe
 • 70 evrov za potni list z veljavnostjo 5 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe od 3 do 18 let starosti 
 • 51 evrov za potni z veljavnostjo 3 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe do 3 let starosti

Vlogo za nov dokument morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu vložiti in podpisati osebno. Izjema so mladoletni otroci, ki še ne znajo pisati, in osebe, ki imajo utemeljen razlog, zaradi katerega ne morejo podpisati vloge.

Vlogi za pridobitev potnega lista je treba priložiti:

 • dosedanji potni list ali dokazilo o državljanstvu, če prosilec doslej še ni imel potnega lista (drug identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno državljanstvo, npr. potrdilo o državljanstvu, izpisek iz rojstne matične knjige z vpisanim podatkom o državljanstvu);
 • fotografijo, ki morata ustrezati točno predpisanim pogojem; Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom;
 • potrdilo o prijavi naslova v Republiki Italiji.

Postopek ob izgubi potnega lista in začasni potni list za vrnitev

Če državljan RS v Italiji ostane zaradi izgube ali kraje brez potnega lista ali osebne izkaznice, mora to takoj prijaviti italijanskim karabinjerjem. O pogrešitvi potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v 8 dneh po prihodu v Slovenijo obvestiti pristojni organ. Državljan brez stalnega prebivališča v RS mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu RS v tujini v 30 dneh od pogrešitve

Pristojni organ (upravno enoto) morate v osmih dneh seznaniti tudi, če pogrešite ali izgubite osebno izkaznico. Naznanitev izgube oz. kraje potnega lista je obvezna zaradi preprečitve zlorabe tega dokumenta!

Državljan RS, ki ostane v Italiji brez dokumentov, potrebnih za vrnitev v Slovenijo, zaprosi na veleposlaništvu za začasni potni list za vrnitev. To velja še zlasti, če državljan RS potuje z letalom. 

Vlogi za izdajo začasnega potnega lista za vrnitev v Slovenijo je treba priložiti:

 • potrdilo italijanskih karabinjerjev o prijavi izgube ali kraje dokumenta,
 • dokaz o identiteti – osebni dokument s fotografijo,
 • takso za začasni potni list za vrnitev v znesku 19 EUR.

Državljan RS, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v Slovenijo, lahko zaprosi za izdajo novega potnega lista tudi na pristojnem veleposlaništvu. Ob vlogi za nov potni list, fotografiji in plačani taksi je treba priložiti še:

 • potrdilo o prijavi pogrešitve dokumenta policiji,
 • dokazilo o identifikaciji prosilca,
 • izjavo o izgubi/kraji potnega lista (izpolni na veleposlaništvu),
 • izjavo o naslovu stalnega prebivališča (izpolni na veleposlaništvu).

Stranka mora vlogo vložiti osebno, pri čemer za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo vloži njegov zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se preveri istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, za katerega zakoniti zastopnik vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice, če je otrok že dopolnil 8 let. Stranka mora vlogi priložiti ustrezno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm.

Konzularne takse za izdajo osebne izkaznice znašajo:

 • za osebno izkaznico z veljavnostjo do 10 let 70,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 76,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let 54,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 60,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta 38,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 44,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 1 leta 31,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 37,00 EUR.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi jamstvo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o državljanstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o samskem stanu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini – konzularna taksa znaša 38 EUR,
 • potrdila o živetju – potrditev obrazca za slovenske državljane je takse prosta, konzularna taksa potrditve obrazca za tujca je 13 EUR,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo – konzularna taksa znaša 55 EUR.

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze v Italiji

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo v tujini, potrebujejo potrdilo "nulla osta", ki ga izda veleposlaništvo Republike Slovenije - potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze.

Za izdajo potrdila je veleposlaništvu potrebno predložiti:

 • vlogo;
 • potrdilo upravne enote o samskem stanu (izvirnik) za oba zakonca oz partnerja, če sta državljana Republike Slovenije;
 • osebni dokument obeh bodočih zakoncev oz partnerjev (osebna izkaznica ali potni list), iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki;
 • izpisek iz rojstne matične knjige (izvirnik) za slovenskega državljana;
 • če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CDS, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost);
 • poravnati konzularno takso v znesku 38,00 €.

Po izdaji dokumenta »nulla osta« vam bo veleposlaništvo vrnilo izvirnike dokumentov (z izjemo vloge), ki so bili dostavljeni v postopku njegove izdaje.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU

V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije v EU oproščene legalizacije in potrditve z žigom Apostille. Za nekatere listine (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da listin ni treba prevajati, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil pripravljen v kateri koli državi članici EU.

Oprostitev legalizacije in potrditve z žigom Apostille velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za:

 • listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
 • upravne listine,
 • notarske listine,
 • uradne izjave na zasebnih listinah,
 • diplomatske in konzularne listine.

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več spodaj navedenih dejstev. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah:

 • rojstvo,
 • smrt,
 • potrdilo o živetju,
 • ime,
 • zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan,
 • razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze,
 • registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva,
 • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti,
 • starševstvo ali posvojitev,
 • stalno prebivališče in/ali začasno prebivališče,
 • državljanstvo,
 • nekaznovanost,
 • kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici.

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen. Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina. Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje, preko katerega lahko dostopate tudi do obrazcev.

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:

 • potni list umrlega,
 • izpisek iz matične knjige umrlih,
 • potrdilo zdravnika o vzroku smrti (za žaro ni nujno),
 • dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države, v kateri je nastopila smrt, za prevoz posmrtnih ostankov v tujino,
 • potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve),
 • potrdilo oziroma dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju, kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo pri prevozu posmrtnih ostankov tujega državljana),
 • navedba registracije in tipa vozila, ki bo prevažal posmrtne ostanke,
 • navedba kraja prehoda državne meje.

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v domovino

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko navežejo stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih sredstev za vrnitev v domovino, če so ti pripravljeni poslati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v RS. Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije ne morejo posoditi denarja za vrnitev. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo denar na njihov račun in pošljejo kopijo položnice na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki jo nato pošlje veleposlaništvu. Na podlagi tega dokazila diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko izročijo nakazana sredstva.

Glede na izkušnje pa opozarjamo, da je najhitrejša možnost pridobitve denarja nakazilo prek sistema Western Union. Sorodniki ali prijatelji nakažejo denar na pošti ali prek pisarne Western Uniona v Sloveniji, ki se lahko po prejemu šifre prenosa lahko takoj dvigne v kateri koli pisarni Western Uniona v Italiji.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Vpis v evidenco volilne pravice

Če bi se želeli registrirati v volilnem imeniku Republike Slovenije, vas prosimo, da stopite v stik z diplomatsko-konzularnim predstavništvom, ki vam lahko pošlje potreben obrazec.

 

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov