Skoči do osrednje vsebine

Pravice iz javnih sredstev in socialnovarstveni programi

Z revščino se spopadajo vse družbe na svetu. Poleg prikrajšanosti v finančnem smislu ta prinese marginalizacijo in socialno izključenost. Naša naloga je, da tako s finančno in materialno kot nematerialno pomočjo zagotovimo socialno varnost in dostojanstvo posameznikom in družinam, ki si sredstev za preživetje ne morejo zagotoviti sami, ter jim pomagamo pri vključevanju v družbo in iskanju zaposlitve.

Slovenija ima v evropskem merilu visoko stopnjo učinkovitosti socialnih transferjev. Zaradi ukrepov 44,6 odstotka (leto 2017) ljudi ne živi v revščini, medtem ko je povprečje evropskih držav 35 odstotkov. Od leta 2017 smo zvišali znesek denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine in posmrtnine. Razširili smo krog upravičencev do varstvenega dodatka in vsem upokojencem, ki so kadarkoli delali polno pokojninsko dobo, zagotovili znesek starostne pokojnine v višini 500 evrov na mesec.

Na področju otroških dodatkov smo z vrnitvijo 7. in 8. razreda v celoti odpravili varčevalni ukrep iz leta 2012. Spremenili smo Zakon o izvršbi in zavarovanju, tako da denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ipd. ni več mogoče zaseči.  

Poleg zagotavljanja socialnih pomoči, subvencij in znižanih plačil veliko pozornost namenjamo programu socialne aktivacije. Revščina namreč posameznika prikrajša tudi na področju socialnih stikov, taka izključenost pa je širša družbena težava. Zato bomo sredstva še naprej namenjali tudi osebam, ki se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo in največjo socialno izključenostjo.

Mnoge oblike pomoči

Posameznikom in družinam pomagamo z različnimi oblikami socialne pomoči, subvencij ter znižanih plačil, ki jih lahko uveljavljajo na krajevnem centru za socialno delo. V okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim osebam delimo prehranske izdelke in organiziramo aktivnosti, ki jim pomagajo k večji socialni vključenosti. Poleg tega v okviru socialnovarstvenih programov zagotavljamo različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialni stiski. Mreže programov oblikujemo za posamezna področja oz. posamezne ciljne skupine: preprečevanje nasilja, področje zasvojenosti; področje duševnega zdravja; pomoč brezdomcem; pomoč otrokom in mladostnikom, pomoč starejšim osebam itn.

Tako kot v številnih državah tudi v Sloveniji na področju socialnega vključevanja pomemben del nalog  izvajajo nevladne organizacije. Na področjih, kjer so te lahko uspešnejše in učinkovitejše od vladnega sektorja, bomo krepili njihov hitrejši in učinkovitejši razvoj.

Terminski plan izplačil

  • Terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2022

    Poročila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mesečna poročila o transferjih

Ministrstvo izplačuje socialne transferje preko centrov za socialno delo in Zavoda za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine. Poročilo, ki ga objavljamo na mesečni ravni, vsebuje relevantne informacije o dinamiki plačil in števila upravičencev do socialnih transferjev ter omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje, česar do sedaj ni bilo na razpolago.

Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost, kar predstavlja večino izplačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto 2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna štipendija. V letu 2019 je skupni znesek izplačan za transferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov izplačujejo občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega pomočnika in subvencije najemnine. Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.

Reševanje pritožb

Na ministrstvu izvajamo ukrepe za odpravo zaostankov in čimprejšnjo rešitev pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki jih rešujemo na ministrstvu.

Števec reševanja pritožb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev