Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport

Teme

 • Zahteve za proizvode na enotnem trgu

  Proizvodi na enotnem trgu Evropske unije, tehnične zahteve za proizvode, harmonizirano področje proizvodov, neharmonizirano področje proizvodov, varnost potrošniških proizvodov in RAPEX

 • Podjetništvo

  Mala in srednje velika podjetja, ocena vplivov na gospodarstvo, socialno podjetništvo, gospodarsko pravo, udeležba delavcev pri dobičku, intelektualna lastnina, človekove pravice v gospodarstvu ter pomoč in prestrukturiranje podjetij v težavah, poštne storitve, pogrebna in pokopališka dejavnost, trgovinska dejavnost, prost pretok storitev na enotnem trgu

 • Varstvo potrošnikov in konkurence

  Varstvo pravic potrošnikov, svetovanje potrošnikom in Evropski potrošniški center, varnost potrošniških proizvodov in sistem RAPEX, potrošniško kreditiranje, reševanje potrošniških sporov, neformalno reševanje čezmejnih sporov v Evropski uniji, varstvo konkurence

 • Turizem

  Zeleno, aktivno, zdravo, promocija Slovenije, Slovenska turistična organizacija, ponudniki turističnih storitev

 • Mednarodno gospodarsko sodelovanje

  Izvozne aktivnosti, tuje neposredne investicije, trgovinska politika, gospodarska diplomacija, omejevalni ukrepi

 • Šport

  Nacionalne panožne športne šole, zasebni športni delavci, poklicni športniki, športna infrastruktura, dodatek k pokojnini za vrhunske športnike

 • Ukrepi za omejevanje trgovine zaradi razmer v Ukrajini

  Republika Slovenija izvaja omejevalne ukrepe (sankcije) v skladu s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, Evropske unije ali druge mednarodne organizacije, z namenom vzpostavitve ali ohranitve mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoja oziroma utrjevanja demokracije in pravne države ter drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev.

 • Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo

  Slovenija je pridružena članica Evropske vesoljske agencije (angleško The European Space Agency – Esa), kar slovenskim podjetjem in razvojnoraziskovalnim institucijam omogoča sodelovanje pri projektih Ese na področju vesoljskih tehnologij. Sodelujejo lahko podjetja in institucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami. Priložnost za sodelovanje z Eso imajo tudi mala in srednja podjetja, kar potrjujejo uspešni projekti podjetij iz Slovenije, ki so to priložnost že izkoristila.

 • Trgovinska dejavnost

  Trgovina kot zelo pomembna gospodarska panoga ustvari skoraj 35 odstotkov prihodkov prodaje gospodarstva in zaposluje nekaj manj kot 18 odstotkov zaposlenih v slovenskem gospodarstvu ter se s tem uvršča med največje delodajalce v nacionalnem gospodarstvu. V zadnjih letih je doživela veliko sprememb in se temeljito preoblikovala.

 • Pogrebna in pokopališka dejavnost

  Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in je v pristojnosti občin, ki z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 • Cene naftnih derivatov

  Vlada Republike Slovenije je junija 2022 zaradi nedelovanja trga cen naftnih derivatov izven avtocest sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je določila mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina (NMB-95) in osnovnega dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Od sredine septembra 2022 je veljavi tudi regulacija cene ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL). Junija 2023 je bila regulacija podaljšana.

 • Varstvo potrošnikov

  Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varstvom njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.

 • Blagovne rezerve

  Oblikovane državne blagovne rezerve omogočajo državi zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času, ko je to nujno potrebno. To pomeni, da lahko država nemoteno funkcionira tudi pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni ali denimo zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju sproščanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

Projekti

 • Čezmejni večdržavni projekt skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI) »Mikroelektronika-2« krepi zmožnost držav članic EU pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, v katerem namerava sodelovati tudi Slovenija, in sicer v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost - Digitalna transformacija gospodarstva.

 • Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je bilo zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu na področju prizadetih občin. Sklep o pričetku ocenjevanja škode je vključeval naslednje občine: Komen, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namerava v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, konkretneje v okviru komponente Digitalne transformacije gospodarstva izvesti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (ang. European Common Data Infrastructure and Services, IPCEI-CIS).

 • Strategija preobrazbe digitalnega gospodarstva opredeljuje, kako bo Slovenija v naslednjem desetletju zagotovila prehod v sodobno digitalno gospodarstvo. Do leta 2030 bo Slovenija postala vodilno središče naprednih digitalnih tehnologij v Evropi in bo med prvimi tremi evropskimi državami po indeksu napredne digitalne tehnologije.

 • S Programom spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva postavljamo ambiciozne cilje ter jasne strateške in učinkovite ukrepe za 5-letno obdobje, od decembra 2021 do novembra 2026, s čimer bomo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in odpornost slovenskega izvoznega gospodarstva ter privabili trajnostno naravnane investicije.

 • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.

 • Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc in na tistih, kjer ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. S4 je strategija za povečanje konkurenčnosti s krepitvijo inovacijske sposobnosti gospodarstva, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter rast novih in hitro rastočih industrij oziroma podjetij.

 • Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v javno razpravo objavljamo osnutek Slovenske vesoljske strategije 2030.