Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno gospodarsko sodelovanje

Svetovno gospodarsko okolje je vedno bolj globalno in prepleteno, podjetja pa so vse bolj vključena v mednarodno menjavo. Mednarodno gospodarsko sodelovanje je tudi za Slovenijo življenjskega pomena, saj izvoz naše države predstavlja več kot 80 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP-ja). Podjetjem nudimo podporo v vseh fazah mednarodnega poslovanja, vodimo aktivno trgovinsko politiko in namenjamo veliko pozornost gospodarski diplomaciji. Obenem spodbujamo tuje neposredne investicije v našo državo in dejavno sodelujemo v mednarodnih organizacijah.

Internacionalizacija

Internacionalizacija pomembno zvišuje dodano vrednost in konkurenčnost slovenskih podjetij, bodisi z izvozom in uvozom ali z vključevanjem v globalne verige vrednosti. Omogoča namreč prenos tehnologij in znanj ter zmanjšuje stroške podjetij.

Internacionalizacija slovenskega gospodarstva pa vseeno prinaša nove izzive za vse, tako za podjetja, ki morajo hitro reagirati na novosti in spremembe, kot tudi za oblikovalce politik in poslovnega okolja. S številnimi brezplačnimi storitvami za slovenske obstoječe in potencialne izvoznike prispevamo k povečanju čezmejne poslovne aktivnosti naših podjetij, k večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza, zagotavljamo pa tudi boljše pogoje za nastop domačih podjetij na tujih trgih.

Hkrati se osredotočamo na promocijo Slovenije kot odlične države za tuje neposredne investicije. S paleto različnih storitev prispevamo k povečevanju investicij na vseh področjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, skladnega regionalnega razvoja ter dodatnih davčnih prihodkov.

Pomemben del našega dela je tudi dejavna trgovinska politika, s katero si prizadevamo izboljšati pogoje za poslovanje slovenskih podjetij na mednarodnih trgih.

Od prvega koraka naprej

Slovenska podjetja spodbujamo v vseh fazah razvoja izvozne aktivnosti, od pred izvozne aktivnosti, tržnega vstopa, izvoznega poslovanja ter utrjevanja položaja na tujem trgu do razpršitve poslovanja na nove tuje trge. Podjetjem pomagamo tudi s finančnimi spodbudami. Poleg sofinanciranja tržnih raziskav in sejemske dejavnosti podporo usmerjamo v nove oblike spodbujanja internacionalizacije, kot so: digitalizacija podjetij in uvajanje e-vsebin v poslovanje podjetij, podpora novim poslovnim modelom v poslovanju podjetij ter podpora pri oblikovanju partnerstev s ciljem skupnega vstopa na izbrani tuji trg. Vse te aktivnosti pod skupno blagovno znamko SPOT Global izvaja SPIRIT Slovenija.

Gospodarska diplomacija

Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo veleposlaništev in konzulatov. Ta med drugim organizira vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih predstavnikov. Mreža Slovenijo promovira tudi kot državo za tuje neposredne investicije ter nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih. Ob tem koordinira gospodarske aktivnosti, povezane z EU in mednarodnimi organizacijami.

Kot članica različnih mednarodnih organizacij je Slovenija zavezana izvajati omejevalne ukrepe, ki jih te organizacije sprejmejo. Enotna opredelitev omejevalnih ukrepov sicer ne obstaja, načeloma pa so to ukrepi, s katerimi želi mednarodna skupnost od določenih držav in drugih subjektov, ki ogrožajo mednarodni mir in varnost, brez uporabe sile doseči spremembo v njihovem ravnanju.

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Projekti in programi

  • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.