Skoči do osrednje vsebine

Slovenska nacionalna kontaktna točka Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Ključna naloga Slovenske nacionalne kontaktne točke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD NKT Slovenija) je seznanjati in ozaveščati podjetja ter širšo javnost s Smernicami OECD (angleško Organisation for Economic Cooperation and Development) za večnacionalne družbe in postopkih za njihovo uveljavljanje.

Slovenske nacionalne kontaktne točke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD NKT Slovenija) lahko podjetjem in interesnim skupinam z mediacijo pomaga pri reševanju posebnih primerov oziroma praktičnih vprašanj, ki se nanašajo na kršitev Smernic OECD (angleško Organisation for Economic Cooperation and Development) za večnacionalne družbe.

Ustanovitev Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Nacionalne kontaktne točke Slovenije

V luči izvajanja postopkov za pridružitev Republike Slovenije Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj je Slovenija potrdila, da sprejema Deklaracijo OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah. Sprejem te deklaracije Slovenijo zavezuje k izvajanju Smernic OECD za večnacionalne družbe, ustanovitvi Nacionalne kontaktne točke OECD Slovenija in sprejemu Pravilnika o obravnavi posebnih primerov.

Naloge Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Nacionalne kontaktne točke Slovenije

Naloge OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenije so:

 • aktivna promocija Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • seznanjanje podjetij in širše javnosti z vsebino Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • vodenje postopkov domnevnih kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe na podlagi prejetih pritožb (posebni primeri),
 • spremljanje dela domačih večnacionalnih družb in tujih večnacionalnih družb v Sloveniji,
 • v okviru svojih pristojnosti sodelovati z nosilnimi institucijami pri promociji načel družbene odgovornosti podjetij (DOP),
 • mednarodno povezovanje in sodelovanje z drugimi NKT in mednarodnimi organizacijami (OECD, Evropska komisija, Organizacija Združenih narodov in njene specializirane agencije, in podobno),
 • sodelovanje in zastopanje stališč Republike Slovenije na delovni skupini OECD za odgovorno poslovno ravnanje,
 • letno poročanje Odboru OECD za investicije in redne konzultacije v okviru OECD,
 • letno poročanje Vladi Republike Slovenije o letnih aktivnostih OECD NKT Slovenija.

Smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe

Smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe so priporočila vlad večnacionalnim družbam, ki poslujejo v ali iz pridruženih držav. Smernice, ki za družbe niso pravno zavezujoče, vsebujejo načela in standarde za odgovorno poslovno ravnanje v globalnem kontekstu, v skladu z veljavnimi zakoni in mednarodno priznanimi standardi. Smernice so edini večstransko dogovorjen in celovit kodeks odgovornega poslovnega ravnanja, za katerega so se vlade zavezale, da ga bodo spoštovale in promovirale.

Vsebine, na katere se Smernice OECD za večnacionalne družbe nanašajo: zasnove in načela, splošne politike, razkrivanje, človekove pravice, zaposlovanje in razmerja med delodajalci in delojemalci, okolje, boj proti korupciji, jemanju podkupnin in izsiljevanju, interesi potrošnikov, znanost in tehnologija, konkurenca in davki.

 • Zgibanka Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj Nacionalne kontaktne točke Slovenije

  Brošure, publikacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za večnacionalne družbe

  Smernice in priporočila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pravilnik o obravnavi posebnih primerov Nacionalne kontaktne točke Slovenija

OECD NKT Slovenija prispeva k reševanju vprašanj, ki nastanejo v posebnih primerih v povezavi  z izvajanjem Smernic na nepristranski, predvidljiv, pravičen in z načeli ter standardi Smernic združljiv način. OECD NKT Slovenija ponuja forum za razpravo in pomaga poslovni skupnosti, delavskim organizacijam, nevladnim organizacijam in drugim zadevnim zainteresiranim strankam reševati postavljena vprašanja učinkovito, pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo. Pri zagotavljanju te pomoči, bo OECD NKT Slovenija najprej pripravila začetno oceno o tem, ali  sproženo vprašanje terja nadaljnjo preučitev in vpletenim strankam posredovala odgovor. V kolikor postavljena vprašanja terjajo nadaljnjo preučitev, bo strankam ponudila svoje usluge skladno s Pravilnikom o obravnavi posebnih primerov. V ta namen se bo OECD NKT Slovenija s strankami posvetovala in, kjer je to ustrezno:

 • pridobila nasvet pristojnih organov oziroma predstavnikov poslovne skupnosti, delavskih organizacij, drugih nevladnih organizacij in ustreznih strokovnjakov;
 • se posvetovala z NKT v drugi zadevni državi ali državah;
 • pridobila navodila Odbora OECD za investicije, če bo sama v dvomih glede razlage Smernic v posebnih okoliščinah;
 • ponudila ter s soglasjem udeleženih strank omogočila dostop do sporazumnih in nekontradiktornih sredstev, kot npr. mediacija, da bi tako pomagala strankam pri reševanju vprašanj.

Ob zaključku postopkov in po posvetu z vpletenimi strankami, bo OECD NKT Slovenija javnost seznanila z rezultati postopka, pri čemer bo upoštevala potrebo po varovanju občutljivih poslovnih in drugih informacij in interesov drugih vpletenih deležnikov ter objavila:

 • izjavo, če sklene, da se postavljena vprašanja ne bodo podrobneje preučila;
 • poročilo, če so stranke dosegle dogovor glede postavljenih vprašanj;
 • izjavo, če ne pride do dogovora ali če stranka ni pripravljena sodelovati v postopkih.