Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna kontaktna točka Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) Slovenija seznanja in ozavešča podjetja in širšo javnost s Smernicami OECD za večnacionalne družbe in postopki za njihovo uveljavljanje.

Slovenska nacionalna kontaktna točka OECD (OECD NKT Slovenija), lahko podjetjem in interesnim skupinam z mediacijo pomaga pri reševanju posebnih primerov oziroma praktičnih vprašanj, ki se nanašajo na kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe.

Ustanovitev OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenija

V luči izvajanja postopkov za pridružitev Republike Slovenije Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj je država potrdila, da sprejema Deklaracijo OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah. Sprejem te deklaracije Slovenijo zavezuje k izvajanju Smernic OECD za večnacionalne družbe, ustanovitvi Nacionalne kontaktne točke OECD Slovenija in sprejemu Pravilnika o obravnavi posebnih primerov.

Naloge OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenija

Naloge OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenija so:

 • dejavno predstavljanje Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • seznanjanje podjetij in širše javnosti z vsebino Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • vodenje postopkov domnevnih kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe na podlagi prejetih pritožb (posebni primeri),
 • spremljanje dela domačih večnacionalnih družb in tujih večnacionalnih družb v Sloveniji,
 • v okviru svojih pristojnosti sodelovanje z nosilnimi institucijami pri predstavljanju načel družbene odgovornosti podjetij (DOP),
 • mednarodno povezovanje in sodelovanje z drugimi NKT in mednarodnimi organizacijami (OECD, Evropska komisija, Organizacija združenih narodov in njene specializirane agencije, in podobno),
 • sodelovanje in zastopanje stališč Republike Slovenije v delovni skupini OECD za odgovorno poslovno ravnanje,
 • letno poročanje Odboru OECD za investicije in redni posveti v okviru OECD,
 • letno poročanje Vladi Republike Slovenije o letnih dejavnostih OECD NKT Slovenija.

Smernice OECD za večnacionalne družbe

Smernice OECD za večnacionalne družbe so priporočila vlad večnacionalnim družbam, ki poslujejo v pridruženih državah ali iz njih. Smernice, ki za družbe niso pravno zavezujoče, vsebujejo načela in standarde za odgovorno poslovno ravnanje v globalnem okviru, v skladu z veljavnimi zakoni in mednarodno priznanimi standardi. Smernice so edini večstransko dogovorjen in celovit kodeks odgovornega poslovnega ravnanja, za katerega so se vlade zavezale, da ga bodo spoštovale in uveljavljale.

Vsebine, na katere se Smernice OECD za večnacionalne družbe nanašajo: zasnove in načela, splošne politike, razkrivanje, človekove pravice, zaposlovanje in razmerja med delodajalci in delojemalci, okolje, boj proti korupciji, jemanju podkupnin in izsiljevanju, interesi potrošnikov, znanost in tehnologija, konkurenca in davki.

Obravnava posebnih primerov OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenija

OECD NKT Slovenija prispeva k reševanju vprašanj, ki nastanejo v posebnih primerih v povezavi  z izvajanjem Smernic na nepristranski, predvidljiv, pravičen in z načeli ter standardi Smernic združljiv način. OECD NKT Slovenija ponuja forum za razpravo in pomaga poslovni skupnosti, delavskim organizacijam, nevladnim organizacijam in drugim zadevnim zainteresiranim strankam reševati postavljena vprašanja učinkovito, pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo. Pri zagotavljanju te pomoči bo OECD NKT Slovenija najprej pripravila začetno oceno o tem, ali  sproženo vprašanje zahteva nadaljnjo preučitev, in vpletenim strankam podala odgovor. Če postavljena vprašanja zahtevajo nadaljnjo preučitev, bo strankam ponudila svoje storitve skladno s Pravilnikom o obravnavi posebnih primerov. V ta namen se bo OECD NKT Slovenija s strankami posvetovala in, kjer je to ustrezno, bo:

 • pridobila nasvet pristojnih organov oziroma predstavnikov poslovne skupnosti, delavskih organizacij, drugih nevladnih organizacij in ustreznih strokovnjakov;
 • se posvetovala z nacionalnimi kontaktnimi točkami v drugi zadevni državi ali državah;
 • pridobila navodila Odbora OECD za investicije, če bo sama v dvomih glede razlage Smernic v posebnih okoliščinah;
 • ponudila ter s soglasjem udeleženih strank omogočila dostop do sporazumnih in nekontradiktornih sredstev, kot npr. mediacija, da bi tako pomagala strankam pri reševanju vprašanj.

Ob koncu postopkov in po posvetu z vpletenimi strankami, bo OECD NKT Slovenija javnost seznanila z rezultati postopka, pri čemer bo upoštevala potrebo po varovanju občutljivih poslovnih in drugih informacij ter interesov drugih vpletenih deležnikov ter objavila:

 • izjavo, če sklene, da se postavljena vprašanja ne bodo podrobneje preučila;
 • poročilo, če so stranke dosegle dogovor glede postavljenih vprašanj;
 • izjavo, če ne pride do dogovora ali če stranka ni pripravljena sodelovati v postopkih.
 • Odločitve OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenija

  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo