Skoči do osrednje vsebine

Internacionalizacija je pomemben dejavnik gospodarske rasti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije.

Strateški okvir za spodbujanje internacionalizacije

Proces internacionalizacije razumemo kot spodbujanje zunanje trgovine, kar vključuje izvoz in uvoz, vključevanje podjetij v globalne verige vrednosti, privabljanje neposrednih tujih naložb in s tem prenos znanja in tehnologij.

Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

  • S Programom spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva postavljamo ambiciozne cilje ter jasne strateške in učinkovite ukrepe za 5-letno obdobje, od decembra 2021 do novembra 2026, s čimer bomo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in odpornost slovenskega izvoznega gospodarstva ter privabili trajnostno naravnane investicije.

Pomen izvoza za Slovenijo

Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od zunanje trgovine. V letu 2022 je slovenski uvoz obsegal 91,9 % bruto domačega proizvoda (BDP), medtem ko je izvoz s 94,1 % BDP presegal povprečje EU. V letu 2022 beležimo rast trgovinske menjave. Slovenija je v letu 2022 izvozila za 53,6 milijarde evrov blaga in storitev, kar je 7,2 % več glede na leto poprej, medtem ko je vrednost uvoza znašala 52,4 milijarde evrov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Slovenija proizvaja in izvaža večinoma motorna vozila, električno in elektronsko opremo, stroje ter medicinske in farmacevtske izdelke. Delež tehnološko visoko zahtevnih izdelkov je bil po rasti zadnja leta dokaj stabilen in višji kot v povprečju v EU. V primerjavi z EU Slovenija najbolj izstopa po visokem deležu tehnološko srednje zahtevnih izdelkov, ki so močno integrirani v globalne verige vrednosti in tako najbolj občutljivi na nihanja v tujem povpraševanju.

Geografska razpršenost izvoza je še vedno razmeroma nizka, saj je kar 76 % celotnega izvoza blaga in storitev ustvarjenih na trgih EU. Glavni izvozni trgi za slovenska podjetja so države članice EU, ki so ji blizu, kot so Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Francija in druge. (Vir: Banka Slovenije)

Zato je pomembna nadaljnja razpršenost izvoza in k izvozu spodbuditi več podjetij, predvsem malih in srednje velikih podjetij. Zato ta podjetja na poti internacionalizacije podpiramo tudi s sredstvi EU.

Ukrepi za spodbujanje internacionalizacije

Ukrepi internacionalizacije so namenjeni spodbujanju slovenskih podjetij v različnih fazah razvoja izvozne dejavnosti, od pred izvozne dejavnosti, tržnega vstopa kot tudi izvoznega poslovanja ter utrjevanja položaja na tujem trgu in razpršitvi poslovanja na nove tuje trge. Ob tem je treba poudariti pomembnost ohranjanja navzočnosti na tradicionalnih trgih kakor tudi iskanje priložnosti na novih tujih trgih z namenom povečanja razpršenosti in raznovrstnosti izvoza.

Ključni ukrepi se nanašajo na: 

  • spodbujanje konkurenčnosti in odpornosti slovenskega izvoza,
  • privabljanje, podporo in ohranitev tujih investitorjev v Sloveniji,
  • podporo slovenskim podjetjem, ki investirajo v tujini,
  • izboljšanje mednarodne prepoznavnosti slovenskega gospodarstva,
  • izboljšanje delovanja samega ekosistema za podporo internacionalizaciji.

Poleg tradicionalnih ukrepov, kot so sofinanciranje tržnih raziskav, obiski sejmov in poslovnih dogodkov, ki spodbujajo podjetja pri prodiranju na tuje trge, podporo usmerjamo tudi v nove oblike spodbujanja internacionalizacije podjetij, kot sta digitalizacija podjetij in uvajanje e-vsebin v poslovanje podjetij, podpora novim poslovnim modelom v poslovanje podjetij, podpora pri oblikovanju partnerstev s ciljem skupnega vstopa na izbrani tuj trg.

Izvajanje ukrepov na področju internacionalizacije

Večina ukrepov se izvaja prek Javne agencije Spirit Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Dodatne ukrepe za financiranje izvoza izvaja SID banka, medtem ko Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.

Poleg tega je podpora, usmerjena tudi k dobaviteljem, kar vključuje prilagojene informacije o slovenskih dobaviteljih, bazo slovenskih izvoznikov Sloexport, distribucijo vašega povpraševanja med slovenske izvoznike, organizacijo misij za ugotavljanje dejstev, povezave z industrijo in lokalnimi oblastmi ter svetovanje o praktične zadeve. Podrobnejše informacije o slovenskih potencialnih dobaviteljih, poslovnem okolju, panogah in druge poslovne informacije najdete na portalu Slovenia Business (v angleškem jeziku).

Pomemben element spodbujanja internacionalizacije in izvajanja ukrepov predstavlja celovito podporno okolje, ki ga sestavljajo tako javni kot zasebni deležniki in je podrobneje opisan v Programu spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Med ključne deležnike spadajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport kot osrednji organ, ki skupaj z nosilci strateško-programskih izvedbenih aktivnosti (Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, javna agencija SPIRIT Slovenija, SID banka) in drugimi ključnimi deležniki (kot na primer Gospodarska zbornica Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Center za mednarodno razvojno sodelovanje in drugi) oblikuje politike internacionalizacije in skrbi za usklajeno in učinkovito delovanje ekosistema ter za podporo izvoznikom in investitorjem v procesu internacionalizacije. 

Za usklajeno delovanje podpornega okolja in pripravo ukrepov internacionalizacije, ki so namenjeni slovenskim podjetjem, je oblikovan tudi Svet za internacionalizacijo gospodarstva.

V sklopu podpornega okolja ima Slovenija na tujih trgih vzpostavljeno mrežo ekonomskih svetovalcev v sklopu diplomatsko-konzularnih predstavništev, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Prav tako na 14 trgih v tujini delujejo Slovenski poslovni klubi pod okriljem SPIRIT Slovenija, ki nudijo koristne informacije in pomoč slovenskim podjetjem v tujini. Ekonomski svetovalci in predstavniki poslovnih klubov s priložnostmi na posameznih trgih so podrobneje predstavljeni v brošuri Predstavitev podpornega okolja internacionalizacije slovenskega gospodarstva.