Skoči do osrednje vsebine

Investicije so za nacionalno ekonomijo eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. Poleg ustvarjanja novih delovnih mest, prinašajo tudi novo znanje in tehnologije ter vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij.

V Slovenijo želimo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana podjetja z večjo dodano vrednostjo. Želimo podpreti visoko tehnološke investicije in povečati privlačnost naše države za tuje neposredne investicije (TNI). S ciljem čim hitrejše in lažje prilagoditve podjetij zahtevam za zeleni in digitalni prehod, kar od podjetij zahteva razvoj novih znanj in spretnosti, inovacij in trajnostne naložbe v čiste tehnologije, želimo spodbujati tudi investicije v raziskave, razvoj in inovacije tako podjetjem kot tudi različnim oblikam povezovanja podjetij med seboj in z institucijami znanja. Slovenija v okviru davčnega sistema ponuja ugodno davčno obravnavo v obliki olajšav za investicije, raziskave in razvoj ter zaposlovanje.

Dejavnosti in ukrepi za spodbujanje domačih in tujih neposrednih investicij

Dejavnosti in ukrepi za spodbujanje investicij so namenjeni investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg, v pred-, med- in poinvesticijskem obdobju.

Dejavnosti za spodbujanje investicij so zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za investitorje, izvajanje tržno komunikacijskih dejavnosti, priprava dogodkov, ki pripomorejo h krepitvi prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije, projektno vodenje investicijskih projektov, sodelovanje z že delujočimi investitorji v Sloveniji z namenom njihove širitve in analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije z vidika investiranja. Druge dejavnosti so še: predlaganje ukrepov za izboljšanje, opredelitev območij, namenjenih strateškim investicijam v prostorskih strateških aktih, spodbujanje izvajanja ukrepov zemljiške politike za spodbujanje investicij in opravljanje drugih dejavnosti, ki pripomorejo k prepoznavnosti Republike Slovenije kot območja za investiranje. 

Vrste investicijskih spodbud

Ukrepe za spodbujanje investicij, ki so izenačeni tako za domače kakor za tuje investitorje, ureja Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv).

Zakon omogoča naslednje investicijske spodbude

  • subvencije,
  • spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere in
  • možnost nakupa nepremičnin v lasti občin po cenah, ki so nižje od tržnih, na podlagi neposredne pogodbe.

Podrobnejše ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo določa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Pregled tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji

Pregled tujih neposrednih investicij (angleško screening) v sklopu nacionalnega mehanizma izvaja Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ki omogoča nadzor nad tujimi investicijami in zaščito interesov nacionalne varnosti. 

Nacionalni mehanizem pregleda neposrednih tujih investicij v Republiki Sloveniji se izvaja na podlagi spremenjenih določb ZSinv, medtem ko pravno podlago slovenskemu mehanizmu predstavlja Uredba (EU) 2019/452 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji.

Priglasitev tuje neposredne investicije

Neposredno tujo investicijo je potrebno priglasiti ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji.

  • Gre za transakcijo tujega vlagatelja.
  • Transakcija predstavlja tujo neposredno investicijo, s katero vlagatelj v slovenski gospodarski družbi pridobi najmanj 10 odstotkov udeležbe v kapitalu ali glasovalnih pravicah.
  • Dejavnost ciljne družbe se nanaša na enega izmed dejavnikov tveganja (kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, dobavo kritičnih virov, dostop do občutljivih informacij, svobodo in pluralnost medijev in projekte ali programe v interesu Evropske unije).
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport