Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev tuje neposredne investicije

Neposredno tujo investicijo je potrebno priglasiti ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, če so kumulativno izpolnjeni naslednji trije pogoji.

 • Gre za transakcijo tujega vlagatelja.
 • Transakcija predstavlja tujo neposredno investicijo, s katero vlagatelj v slovenski gospodarski družbi pridobi najmanj 10 odstotkov udeležbe v kapitalu ali glasovalnih pravicah.
 • Dejavnost ciljne družbe se nanaša na enega izmed dejavnikov tveganja (kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, dobavo kritičnih virov, dostop do občutljivih informacij, svobodo in pluralnost medijev in projekte ali programe v interesu Evropske unije).

Priglasitev je potrebno narediti v roku 15-tih dni od: 

 • sklenitve pravnega posla, s katerim tuji vlagatelj v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji neposredno ali posredno pridobi najmanj 10 odstotkov udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah ali od objave prevzemne ponudbe;
 • vpisa ustanovitve gospodarske družbe v sodni register v Republiki Sloveniji, če gre za neposredno tujo investicijo, s katero želi tuji vlagatelj izvesti investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, s katero tuji vlagatelj v novoustanovljeni gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji neposredno ali posredno pridobi najmanj 10-odstotne udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.

Komisija za priglasitve na ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, obravnava priglasitve tujih neposrednih investicij in izdaja mnenja o uvedbi postopka pregleda - predhodni postopek. V kolikor se uvede postopek pregleda in se ugotovi, da tuja neposredna investicija vpliva na varnost in javni red Republike Slovenije, se ta lahko prepoveprekliče ali določi pogoje za njeno izvedbo. Priglasitev se odda neposredno na pristojni direktorat.

Neposredna tuja investicija se priglasi tako, da se predložijo naslednje informacije in podatki:

 • ime, priimek in prebivališče ali firma in sedež tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe,
 • letni promet tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe,
 • skupno število zaposlenih pri tujem vlagatelju in ciljni družbi ali prevzeti družbi ali novoustanovljeni družbi,
 • trgovalna koda vrednostnih papirjev tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe, če s trgovalno kodo razpolagata,
 • lastniška struktura tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe, vključno z informacijami o končnem vlagatelju in udeležbi v kapitalu ter glasovalnih pravicah,
 • vrednost in vir financiranja neposredne tuje investicije,
 • proizvodi, storitve in poslovne dejavnosti tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe (klasifikacija gospodarske dejavnosti SKD),
 • države, v katerih tuji vlagatelj in ciljna družba ali prevzeta družba opravljata pomembne poslovne dejavnosti,
 • datum, ko naj bi bila neposredna tuja investicija končana ali ko je bila končana,
 • podroben opis neposredne tuje investicije,
 • opredelitev do šestega odstavka 31.č člena ZSInv,
 • opredelitev in predložitev dokazil, ki izkazujejo resničnost navedenih podatkov.

Kontakt za oddajo priglasitve