Skoči do osrednje vsebine

Dodelitev investicijskih spodbud za investicije

Podrobnejše ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo določa Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

Investicije, ki se sofinancirajo iz sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost na podlagi javnega razpisa

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO), ki ga izvaja SPIRIT Slovenija.

Investicije, ki bistveno prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva na podlagi neposredne vloge v skladu s 15. členom Zakona o spodbujanju investicij 

Investicija v predelovalno, storitveno ali razvojno-raziskovalno dejavnost, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, je tista, ki izpolnjuje vsaj naslednje pogoje glede:

1. minimalne vrednosti investicije (brez davka na dodano vrednost in drugih davkov in dajatev) in glede najmanjšega števila ustvarjenih novih delovnih mest:

 • predelovalna dejavnost: minimalna vrednost investicije je 12.000.000 evrov (najmanj 50 % investicije v stroje in opremo) in 25 novo ustvarjenih ter zapolnjenih delovnih mest (od tega najmanj 5 visokokvalificiranih),
 • storitvena dejavnost: minimalna vrednost investicije je  3.000.000 evrov (najmanj 50 % investicije v stroje in opremo) in 20 novo ustvarjenih ter zapolnjenih delovnih mest (od tega najmanj 5 visokokvalificiranih),
 • razvojno-raziskovalna dejavnost: minimalna vrednost investicije je 2.000.000 evrov (najmanj 50 % investicije v stroje in opremo) in deset novo ustvarjenih ter zapolnjenih delovnih mest (od tega najmanj 5 visokokvalificiranih).

2. dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi, ki mora biti še dve leti po zaključku investicije višja od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katero se gospodarska družba uvršča, in višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge.

Dodatni pogoji za nepovratna sredstva

 1. Nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije mora biti določena na lokaciji, ki je skladna z veljavnimi prostorskimi akti (priložiti mnenje občine o skladnosti),
 2. investicija mora doseči najmanj 50 točk na osnovi ocenjevanja po merilih in imeti pozitiven vpliv na regijo (se ugotavlja v postopku ocenjevanja),
 3. za investicijo mora biti izkazana ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehnološka izvedljivost ter upravičenost (se dokazuje z investicijskim programom),
 4. investicija se ne sme začne izvajati pred oddajo vloge za dodelitev spodbude in
 5. drugi pogoji, ki se nanašajo na dodeljevanje regionalnih državnih pomoči.

Upravičena območja do subvencij

Regionalnih pomoči  ni več dovoljeno dodeljevati na celotnem ozemlju Slovenije, temveč le na naslednjih upravičenih območjih, označenih na karti regionalnih pomoči

 • območju »a«, celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 (SI03) Vzhodna Slovenija,
 • območju »c«, tj. del ozemlja kohezijske regije NUTS2 (SI04) Zahodna Slovenija: celotno območje statistične regije Goriška, območje statistične regije Gorenjska brez mestne občine Kranj, območje statistične regije Obalno-kraška brez mestne občine Koper in občine Ankaran, območje statistične regije Osrednjeslovenska, kjer so vključene občine Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Borovnica in Šmartno pri Litiji.
 • Omejitev za velika podjetja na območju »c« karte regionalnih pomoči: do regionalne pomoči za investicijo (torej naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva so na območju "c" karte regionalnih pomoči za obdobje 2022–2027 velike gospodarske družbe upravičene do spodbude le v primeru, da gre za investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti (to je na ravni štirimestne številčne oznake NACE Rev.2), torej naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadevajo vzpostavitev nove gospodarske družbe ali diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala (to pomeni, da ni vključena v isto štirimestno številčno oznako NACE Rev.2). 

Subvencije za investicije malih in srednje velikih podjetij na celotnem ozemlju Republike Slovenije

Ne glede na omejitve regionalnih pomoči je na celotnem ozemlju Slovenije možnost dodeljevanja subvencij za investicije malih in srednje velikih podjetij (MSP) na podlagi evropskih pravil za dodeljevanje pomoči za naložbe za MSP.

Višina sofinanciranja za regionalne pomoči do:

 • 30 % za veliko podjetje (za srednje veliko podjetje 40 %, za malo podjetje 50 %) vrednosti upravičenih stroškov na območju »a«,
 • 15 % za veliko podjetje (za srednje veliko podjetje 25 %, za malo podjetje 35 %) vrednosti upravičenih stroškov na območju »c«,
 • razen na upravičenih območjih Obalno-kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25 % (za srednje veliko podjetje 35 %, za malo podjetje 45 %).

Za pomoč za naložbe za MSP (dovoljena tudi na območju izven območja »a« in območja »c«, to je v občinah, ki niso vključene v regionalno karto) do 10 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje veliko podjetje in 20 % vrednosti upravičenih stroškov za malo podjetje.

 • Merila za dodelitev spodbud

  Merila za dodelitev spodbud so določena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.
  Navodila
 • Vloga za dodelitev subvencije

  Vloge lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov gp.mgts@gov.si.
  Obrazci, prijavnice