Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo si prizadevamo za večjo konkurenčnost in produktivnost slovenskih podjetij, njihovo razvojno usmerjenost v smer zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja ter hitrejšo rast. Izvajamo aktivnosti za promocijo podjetnosti in podjetništva ter spodbujanja podjetniških potencialov.

Zagotavljamo znanje in sredstva za delovanje podpornega okolja za podjetništvo, dostop do finančnih sredstev ter spodbud za nastajanje, rast in razvoj podjetij, skrbimo pa tudi za razvoj socialne ekonomije in za transformacijo podjetij v zeleno, krožno ustvarjano in digitalno gospodarstvo.

Poleg tega oblikujemo politike in izvajamo ukrepe za lažje vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni prostor ter za povečanje gospodarskih investicij v Sloveniji. Z ukrepi internacionalizacije spodbujamo slovenska podjetja na različnih stopnjah izvozne aktivnosti. Investicijsko aktivnost v Sloveniji pa spodbujamo preko finančnih spodbud, ki se dodeljujejo v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij.

Pri izvajanju ukrepov sodelujemo z izvajalskimi ustanovami, kot so Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Slovenski podjetniški sklad in SID banka.

Sektorji

Področja in teme

 • Inovativnost in tehnološki razvoj

  Industrija, inovativnost, inovacija, tehnologija, digitalizacija, pametna specializacija, Evropska vesoljska agencija, digitalizacija v podjetništvu

 • Spodbujanje internacionalizacije

  Internacionalizacija je pomemben dejavnik gospodarske rasti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije.

 • Mala in srednje velika podjetja

  Malih in srednje velikih podjetij je kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

 • Udeležba delavcev pri dobičku

  Gospodarska družba lahko na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, delavcem izplača določen odstotek dobička posameznega poslovnega leta, ki je predmet davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost.

 • Socialno podjetništvo

  Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

 • Gospodarsko pravo

  Na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji urejamo pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.