Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Naslov: Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 620 31 00

E-naslov: is.opis-liu@opis

Odgovorna oseba: mag. Karin Žvokelj, direktorica

Datum prve objave kataloga: 1. 5. 2005

Datum zadnje spremembe: 9. 8. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=74

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Urad za intelektualno lastnino je strokovno samostojen organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo in opravlja naslednje naloge:

 • vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo modelov, znamk, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo geografskih označb, ki se nanašajo na kmetijske pridelke in živila
 • vodenje registrov pravic industrijske lastnine in registrov patentnih zastopnikov in zastopnikov za modele in znamke;
 • priprava predpisov s področja intelektualne lastnine;
 • opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
 • izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje pravic ter nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij;
 • zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, na podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije;
 • izdajanje Biltena za industrijsko lastnino;
 • druge naloge, določene s predpisi.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za digitalizacijo
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Sektor za patente
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Sektor za pravo intelektualne lastnine
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Sektor za promocijo in mednarodno sodelovanje
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Sektor za splošne zadeve
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Sektor za znamke in modele
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 620 31 00
is.opis-liu@opis

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Avtorsko pravo
Industrijska lastnina
Patenti, dodatni varstveni certifikati
Modeli
Znamke
Geografske označbe
Izumi iz delovnega razmerja
Topografija polprevodniških vezij

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Postopek podelitve patenta in izdaje ugotovitvene odločbe
 • Postopek podelitve dodatnega varstvenega certifikata
 • Postopka posredovanja mednarodnih (po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov) in evropskih (po Evropski patentni konvenciji) patentnih prijav
 • Postopek registracije modela
 • Postopek posredovanja prijav za model Skupnosti
 • Postopek registracije znamke
 • Postopki posredovanja prijav za registracijo mednarodne znamke (po Madridskem aranžmaju in protokolu) in znamke Skupnosti
 • Postopek registracije tujih znamk v Sloveniji prek Madridskega aranžmaja in protokola
 • Postopek vodenja registrov pravic in zastopnikov
 • Postopek izdaje dovoljenja za kolektivno upravljanje
 • Postopek nadzora nad kolektivnimi organizacijami
 • Postopek vzdrževanja pravic industrijske lastnine
 • Postopek vpisa evropskih patentov v register
 • Postopek registracije topografij polprevodniških vezij

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Kotnikova ulica 6, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Četrtek

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja