Skoči do osrednje vsebine

Registracija geografske označbe

Oddaja zahteve

Zahtevo za registracijo geografske označbe pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika.

Zahtevo oddate v papirni obliki. Zahtevi mora biti priložena specifikacija, ki vsebuje predvsem:

  • oznako, ki naj se registrira kot geografska označba;
    navedbo blaga, na katerega se predlagana geografska označba nanaša;
  • opis blaga, vključno s surovinami in glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi, organoleptičnimi ali drugimi značilnostmi blaga;
  • navedbo kraja oziroma območja, vključno z mejami;
  • opis metode za pridobitev blaga, vključno z avtentičnimi in nespremenjenimi krajevnimi načini, če je to potrebno;
  • opis povezave med blagom in krajem oziroma območjem;
    podrobne podatke o organih nadzora;
  • podrobne podatke o označevanju blaga.

Urad preveri zahtevo in izda odločbo

Urad preveri, ali zahteva izpolnjuje pogoje iz Zakona o industrijski lastnini.

Če prijava ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev ali če so v zahtevi nejasnosti, urad pozove vložnika, da zahtevo dopolni in odpravi pomanjkljivosti ali nejasnosti.

Urad izda odločbo o registraciji geografske označbe, če so izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji.

Objava podatkov o geografski označbi v uradnem glasilu

Geografska označba se vpiše v register geografskih označb. Urad v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL) objavi podatke o registraciji geografske označbe, celotna zahteva, vključno s specifikacijo, pa je na vpogled na uradu.

Obrazci in seznami