Skoči do osrednje vsebine

Registracija znamke

Pri iskanju informacij vam lahko pomagamo z:

  • informacijskimi storitvami (poizvedbe izvaja urad) in
  • bazami podatkov (informacije iščete sami v javno dostopnih bazah).

Oddajte prijavo

Prijava znamke, ki jo lahko pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika.

Za pridobitev znamke lahko vlogo oddate po sistemu e-vlog ali v papirni obliki. V tem primeru mora prijava vsebovati:

  • zahtevo za registracijo znamke, praviloma na izpolnjenem obrazcu Zahteva za registracijo znamke (SIPO Z-1)
  • seznam proizvodov oziroma storitev, v katerem so proizvodi in storitve razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev (Nicejska klasifikacija);
  • prikaz znaka v črno-beli tehniki; če se zahteva varstvo znaka v barvi, prikaz znaka v barvi;
  • pravilnik o kolektivni znamki, če se zahteva registracija kolektivne znamke;
  • če se zahteva varstvo zvočnega znaka, grafični prikaz znaka, kot je na primer notni zapis oziroma zvočni zapis na zgoščenki v CD formatu (CD-DA) ali kot MP3 datoteko; dolžina predvajanja naj bo omejena na največ 1 minuto; velikost MP3 datoteke naj bo omejena na 1 MB, izbor bitne hitrosti pri kodiranju podatkov pa naj omogoči kvaliteto predvajanja, ki bo približno enaka CD zapisu.
  • potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine;
  • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Obrazec za prijavo znamke je potrebno predložiti v enem izvodu.

Če za oddajo vloge uporabite sistem e-vlog urada, se prijavna pristojbina za vključno tri razrede zniža za 20 odstotkov.

Urad določi datum vložitve prijave in številko prijave pri vsaki prijavi, ki vsebuje najnujnejše sestavine, in sicer: navedbo, da se zahteva registracija znamke, podatke, ki omogočajo ugotovitev identitete prijavitelja ali vzpostavitev stika z njim, prikaz znaka in navedbo blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo z znamko.

Če zahteva ne vsebuje najnujnejših sestavin, urad pozove vložnika, da dopolni zahtevo. Ko je ta popolna, ji urad dodeli datum vložitve in številko.

Urad opravi formalni preizkus

Sledi formalni preizkus, v katerem urad ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o znamki.

Če ugotovi pomanjkljivosti, pozove prijavitelja, da jih odpravi, in če ta to stori, nadaljuje s postopkom.

Urad opravi vsebinski preizkus

Po opravljenem formalnem preizkusu prijave urad preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke (42. in 43. člen Zakona o industrijski lastnini) prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko.

Če ugotovi, da prijavljeni znak ustreza zahtevam iz 42. in 43. člena zakona, objavi prijavo znamke v Biltenu za industrijsko lastnino.
Po objavi prijave znamke lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke.

O vloženem ugovoru urad obvesti prijavitelja znamke. Na podlagi navedb iz ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja preveri utemeljenost ugovora.

Vložitev ugovora

Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo.

Urad znamko registrira

Če ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen ali urad ugotovi, da je neutemeljen, pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let.

Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v Biltenu za industrijsko lastnino.

Obrazci in seznami

Navodila in klasifikacije