Skoči do osrednje vsebine

Ugovor zoper registracijo znamke

Ugovor zoper registracijo nacionalne znamke se lahko vloži v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu Urada RS za intelektualno lastnino (Bilten za industrijsko lastnino), ugovor zoper registracijo mednarodne znamke v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World intelllectual property organisation - WIPO) (vsebina je v angleškem jeziku) in ugovor zoper registracijo znamke EU v treh mesecih od dneva njene objave v uradnem glasilu Urada EU za intelektualno lastnino (EU Intellectual Property Office - EUIPO).

Kje se vloži ugovor?

Pisni ugovor zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke se vloži neposredno pri Uradu RS za intelektualno lastnino prek elektronske vloge za ugovor ali po pošti na naslov urada:

Urad RS za intelektualno lastnino
Kotnikova 6
1000 Ljubljana

ali po telefaksu: 01 620 3111.

Ugovor zoper registracijo znamke EU se vloži po pošti na naslov EUIPO:

European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante

ali po telefaksu: + 34 965 131 344

ali elektronsko prek interneta,

Kako se vloži ugovor?

Če se ugovor zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke vlaga po pošti ali telefaksu, potem se vloži v dveh izvodih. Ugovor mora vsebovati podatke o vložniku ugovora in prejšnji pravici, jasno navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora, ustrezne dokaze o utemeljenosti ugovora in potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.

Navodila za ugovor zoper registracijo znamke EU lahko preberete na spletni strani EUIPO.

Pristojbina za ugovor

Pristojbina za vložitev ugovora znaša:

  • zoper nacionalno znamko: 75 evrov,
  • zoper mednarodno znamko: 85 evrov.

Plačilo se izvede na račun urada.

Pristojbina za vložitev ugovora zoper registracijo znamke EU znaša 320 evrov in se plača na račun EUIPO. Podrobnosti o načinu plačila so na spletni strani EUIPO.

Postopek ugovora

Postopek ugovora zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke vodi urad, zoper registracijo znamke EU pa EUIPO.

Postopek ugovora zoper registracijo nacionalne ali mednarodne znamke se začne z vložitvijo ugovora. Urad najprej izvede formalni del postopka, v katerem preveri, ali je bil ugovor pravočasno vložen in ali je bila plačana ustrezna pristojbina. Če ugovor ne izpolnjuje formalnih pogojev, se šteje, da ni bil vložen. Nato urad o vloženem ugovoru obvesti prijavitelja znamke, ki se lahko v treh mesecih od prejema obvestila izreče o razlogih iz ugovora in zahteva, da vložnik ugovora predloži dokaze o uporabi prejšnje znamke. V tej fazi postopka mnogi prijavitelji stopijo v stik z vložnikom ugovora in se poskusijo dogovoriti o soobstoju znamk oziroma ustrezno zožijo seznam blaga ali storitev in s tem odpravijo razloge za ugovor. Če vložnik ugovora in prijavitelj znamke skupno zahtevata, da želita preučiti možnost sklenitve poravnave, urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek registracije znamke.

Na podlagi ugovora in morebitnega odgovora prijavitelja urad preveri utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da ugovor ni utemeljen, ga zavrne in nadaljuje postopek registracije znamke. Če pa ugotovi, da je utemeljen za vse ali le za nekatero blago ali storitve, prijavo za registracijo znamke v celoti ali delno zavrne. Odločba urada je dokončna v upravnem postopku. Zoper njo ni pritožbe, možna pa je tožba v upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani v 30 dneh od vročitve odločbe.

Obrazci in seznami