Skoči do osrednje vsebine

Podelitev patenta

Pri informiranju vam lahko pomagamo tudi z:

Oddajte prijavo

Prijavo pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu.

Za pridobitev patenta je potrebno uradu predložiti:

  • zahtevo za podelitev patenta, praviloma na obrazcu Zahteva za podelitev patenta (SIPO P-1);
  • opis izuma (2 izvoda), ki vsebuje prikaz problema, podatke o doslej znanih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, opis nove rešitve in opis skic, če obstajajo;
  • patentni zahtevek ali zahtevke (2 izvoda), ki morajo biti napisani v enem stavku in opredeljujejo obseg in vsebino patentnega varstva;
  • kratko vsebino bistva izuma - povzetek (2 izvoda);
  • skico ali skice, če je to potrebno (2 izvoda);
  • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
  • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Podrobna navodila za pripravo patentne prijave in njenih sestavin so v dokumentu Informacija o prijavi patenta.

Urad opravi preizkus

Urad preveri, če prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi patenti. Urad ne preverja novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti izuma.

Če prijava ne vsebuje najnujnejših sestavin, urad pozove vložnika, da prijavo dopolni. Ko je ta pogoj izpolnjen, urad določi datum vložitve prijave in številko prijave.

Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico nasproti vsakomur, ki za enak izum vloži prijavo kasneje.

Če urad pri formalnem preizkusu ugotovi pomanjkljivosti, nepravilnosti oziroma neskladja z zakonom ali pravilnikom, prijavitelja pozove, da jih odpravi.

Če v prijavi ni pomanjkljivosti oziroma so te pravočasno odpravljene, urad izda sklep o objavi patentne prijave.

Urad objavi in podeli patent

Po izteku 18 mesecev od dneva prejema prijave oziroma datuma prednostne pravice, če je ta zahtevana, urad objavi podatke o prijavi in podelitvi patenta v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL) ter izda patentni dokument.

Prijavitelj lahko zahteva tudi predčasno objavo. V tem primeru urad izvede celoten postopek podelitve patenta v najkrajšem možnem času, vendar ne prej kot v treh mesecih od vložitve prijave.

Pred iztekom enega leta po vložitvi patentne prijave v Sloveniji imate možnost uveljaviti prednostno pravico za prijave (za isti izum) v katerikoli članici Pariške unije ali Svetovne trgovinske organizacije (World Trade Organisation - WTO). Pri vložitvi prijav se sklicujte na to prvo prijavo.

Obrazci, navodila in seznami