Skoči do osrednje vsebine

Registracija modela

Pri informiranju vam lahko pomagamo z:

Oddaja prijave

Prijavo modela pripravite sami ali za to pooblastite zastopnika.

Za pridobitev modela lahko vlogo oddate po sistemu e-vlog ali v papirni obliki. V tem primeru je potrebno uradu predložiti:

  • zahtevo za registracijo, praviloma na obrazcu Zahteva za registracijo modela (SIPO M-1);
  • fotografijo ali grafični prikaz vsakega prijavljenega videza izdelka, iz katerega mora biti razvidno, v čem je novost in individualna narava videza izdelka;
  • potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
  • pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku.

Podrobna navodila za pripravo prijave modela in njenih sestavin so v dokumentu Informacija o prijavi modela.

Ena prijava se lahko nanaša na več videzov izdelkov, če so razvrščeni v isti razred Locarnske klasifikacije za industrijske vzorce in modele. Navedba razreda v prijavnem obrazcu je obvezna.

Če za oddajo vloge uporabite sistem e-vlog urada, se prijavna pristojbina za en videz izdelka zniža za 20 odstotkov.

Formalni preizkus

Urad preveri, če prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini prijave modela.

Če prijava ne vsebuje najnujnejših sestavin, urad pozove vložnika, da prijavo dopolni. Ko je ta pogoj izpolnjen, urad določi datum vložitve prijave in številko prijave.

Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico nasproti vsakomur, ki za enak videz izdelka vloži prijavo kasneje.

Če urad pri formalnem preizkusu ugotovi pomanjkljivosti, nepravilnosti oziroma neskladja z zakonom ali pravilnikom, prijavitelja pozove, da jih odpravi.

Vsebinski preizkus

Po opravljenem formalnem preizkusu prijave urad preveri, ali je ob upoštevanju razlogov za zavrnitev modela (36. člena Zakona o industrijski lastnini) prijavljeni videz izdelka mogoče registrirati kot model.

Urad ne preverja novosti in individualne narave videza izdelka (34. člen Zakona o industrijski lastnini).

Odločba o registraciji in objava podatkov o modelu v uradnem glasilu

Če v prijavi modela ni pomanjkljivosti oziroma so te pravočasno odpravljene in videz izdelka izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje za registracijo, urad izda odločbo o registraciji modela, vpiše model v register modelov in objavi registracijo modela v svojem Biltenu za industrijsko lastnino (BIL). Če se zahteva odlog objave modela, se registracija modela objavi po preteku zahtevanega odloga objave.

Pomembna opozorila

Če se prijava nanaša na dvodimenzionalni izdelek, vključno s tekstilnim vzorcem ali hologramom, in je zahtevan odlog objave modela za največ 12 mesecev, se namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka lahko prijavi priloži primerek tega izdelka ali njegovega dela (1 izvod). Najkasneje dva meseca pred iztekom roka zahtevanega odloga objave je potrebno predložiti tudi fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka (3 izvode).

Pred iztekom šestih mesecev po vložitvi prijave modela v Sloveniji imate možnost uveljaviti prednostno pravico za prijave (za isti videz izdelka) v katerikoli članici Pariške unije ali Svetovne trgovinske organizacije (World Trade Organisation - WTO). Pri vložitvi prijave se sklicujte na to prvo prijavo.

Obrazci in seznami

Navodila in klasifikacije