Skoči do osrednje vsebine

Zasebne vrtce lahko ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične osebe. V njih lahko izvajajo program javnih vrtcev ali druge programe, za katere morajo pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Ustanovitev in program zasebnega vrtca

Zasebni vrtec lahko ustanovi domača in tuja pravna ali fizična oseba če izpolnjuje pogoje glede programa za predšolske otroke, ki ga bo izvajal, prostorov in strokovnih delavcev. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisan v sodni register, mora pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti pridobiti odločbo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov. 

Ustanovitelj vrtca se lahko odloči, da bo izvajal Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje marca 1999 ali, da bo izvajal svoj program oziroma program po posebnih pedagoških načelih. Če bo izvajal svoj program, mora program predložiti Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje v obravnavo. Več o pogojih in postopku za ustanovitev zasebnega vrtca je opisano v storitvi Ustanovitev zasebnega vrtca.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Financiranje zasebnih vrtcev

Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov občin, če izpolnjujejo določene pogoje. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto, postopek vodi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na podlagi vloge zasebnega vrtca. Podrobnejši pogoji za pridobitev pravice do financiranja iz proračunov občin so opisani v storitvi Pravica do sofinanciranja zasebnega vrtca iz občinskega proračuna.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Programi zasebnih vrtcev