Skoči do osrednje vsebine

Predšolska vzgoja je v Sloveniji organizirana v javnih in zasebnih vrtcih, kar staršem omogoča svobodno izbiro vzgojno-izobraževalnih programov v skladu z njihovimi osebnimi nazori. Namenjena je otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v osnovno šolo. Vpis otroka v vrtec ni obvezen, odločitev o tem sprejmejo starši sami.

Varstvo predšolskih otrok na domu lahko opravljajo varuhi predšolskih otrok.

Slovenija spada med države Evropske unije z najvišjo stopnjo vključenosti otrok v formalni sistem predšolske vzgoje za otroke, stare do treh let. Z izvajanjem programov vzgoje in varstva vrtci staršem pomagajo skrbeti za predšolske otroke in njihov celostni razvoj. S tem izboljšujejo kakovost življenja družin, posredno pa ustvarjajo tudi dobre razmere za razvoj gospodarstva in družbe.

Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

Spodbujanje veščin in znanj

Cilji predšolske vzgoje so spodbujanje razvoja najrazličnejših veščin in znanj, kot so:

 • razumevanje in sprejemanje sebe in drugih,
 • sposobnost za dogovarjanje, sodelovanje in upoštevanje različnosti,
 • prepoznavanje čustev ter spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • radovednost, raziskovalni duh, domišljija, intuicija in neodvisno mišljenje,
 • jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, pozneje pa tudi branje in pisanje,
 • doživljanje umetniških del in umetniškega izražanja,
 • znanje z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
 • telesni in gibalni razvoj,
 • samostojnost pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

 

Kakovostno izvajanje predšolske vzgoje je osnovno vodilo vzgojno-izobraževalnega programa v Sloveniji. Zato se strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo pri delu ravnajo po Kurikulumu za vrtce, temeljnem državnem programskem dokumentu, ki vsebuje načela in smernice vzgojno-varstvene dejavnosti ter napotke za njeno izvajanje z upoštevanjem pravic in raznolikosti otrok. Kurikulum za vrtce lahko izvajajo tudi zasebni vrtci brez koncesije.

Poleg tega morajo vrtci upoštevati tudi normative o številu otrok v posameznih oddelkih in številu strokovnih delavcev v vrtcu ter predpise o prostorski ureditvi, ki so pomembni za zdravje in varnost otrok.

Možnost izbire vrtca in programa

Starši lahko izbirajo med javnimi ali zasebnimi vrtci ter različnimi programi, ki jih ti izvajajo. Pri tem niso vezani na občino, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Izbirajo lahko tudi med različnimi programi, ki se razlikujejo glede na organizacijo in čas izvajanja:

 • dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Zajemajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok;
 • krajši programi so namenjeni otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo. Zajemajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok;
 • vzgojno-varstvena družina je program, ki ga lahko opravlja zasebni vzgojitelj ali vzgojitelj predšolskih otrok oziroma vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu vzgojitelja predšolskih otrok oziroma vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Program v vrtcih izvajajo usposobljeni strokovni delavci in tako oblikujejo spodbudno in pestro okolje, v katerem potekajo različne dejavnosti, ki razvijajo otrokove sposobnosti in zadovoljijo njegova zanimanja. 

Kljub že tako pestri ponudbi različnih dejavnosti v vrtcih posamezni vrtci vsako leto izvedejo tudi kar nekaj skupnih projektov, ki so se izkazali za prijetno popestritev življenja v vrtcu.

Obogatitvene dejavnosti so del programa, ki se izvaja v vrtcih. Nekatere pripravljajo strokovni delavci vrtca samostojno, nekatere pa organizirajo v sodelovanju z zunanjimi ustanovami.

Če starši želijo, lahko otroka vpišejo v dodatne dejavnosti, vendar morajo za to prispevati sredstva za izvajanje oziroma obiskovanje otroka na dodatnih dejavnostih, ki pa niso del programa.

Oblikovanje oddelkov glede na starost otrok

V vrtcih so otroci razporejeni v oddelke glede na starost:

 • prvo starostno obdobje: otroci od enega leta do treh let starosti,
 • drugo starostno obdobje: otroci od treh let starosti do vstopa v šolo.

Glede na starostno strukturo otrok oddelke delimo na: 

 • homogene oddelke, v katere so vključeni približno enako stari otroci v razponu enega leta;
 • heterogene oddelke, v katere so vključeni otroci enega starostnega obdobja (npr. otroci, stari od enega leta do treh let);
 • kombinirane oddelke, v katere so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij (npr. otroci, stari od dveh do šestih let).