Skoči do osrednje vsebine

Osnovni cilj izvajanja predšolske vzgoje je optimalni razvoj otrok ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno zgradbo. Otroci so aktivni udeleženci procesa, v katerem z raziskovanjem, preizkušanjem in izbiro poljubnih dejavnosti pridobivajo nova znanja in spretnosti.

| Foto: RUSS ROHDE - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Usposobljeni strokovni delavci

V vsakem oddelku vrtca program predšolske vzgoje izvajata vzgojitelj/ica predšolskih otrok in vzgojitelj/ica predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Vzgojiteljice in vzgojitelji morajo imeti  visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja ali magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
 • univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
 • magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
 • magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, razen, če je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.

Vzgojitelj ali vzgojiteljica predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke z motnjami v duševnem razvoju je lahko, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
 • magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).
  Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora),
 • magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.
  Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
 • magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer tiflopedagogika in specifične učne težave).
  Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
 • magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).
  Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok–pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja. Vzgojitelj predšolskih otrok–pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.

V vrtcu so zaposleni tudi vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, svetovalni delavec, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima, lahko pa tudi drugi strokovni delavci.

Poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca je ravnatelj.

Sodelovanje vrtca s starši

Sodelovanje vrtcev s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter oddelku. Po dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem predšolskih otrok lahko sodelujejo tudi pri vzgojnem delu, če ob tem spoštujejo strokovno mnenje vrtca.

V vrtcu deluje svet staršev. Vanj starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta vrtca.

Nadzor nad delom vrtcev

Nadzor nad delom vrtcev izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci lahko o morebitnih nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo za izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih in ukrepih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo.

Predšolska vzgoja v številkah

V Sloveniji je skupaj 407 vrtcev, od tega: 108 samostojnih vrtcev, 208 vrtcev pri osnovni šoli in 96 zasebnih vrtcev. V nadaljevanju navajamo podrobnejše statistične podatke o predšolski vzgoji v Sloveniji. 

Iskalnik