Skoči do osrednje vsebine

Osnovni cilj izvajanja predšolske vzgoje je optimalni razvoj otrok ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno zgradbo. Otroci so aktivni udeleženci procesa, v katerem z raziskovanjem, preizkušanjem in izbiro poljubnih dejavnosti pridobivajo nova znanja in spretnosti.

Foto: RUSS ROHDE - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Sodelovanje vrtca s starši

Sodelovanje vrtcev s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter oddelku. Po dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem predšolskih otrok lahko sodelujejo tudi pri vzgojnem delu, če ob tem spoštujejo strokovno mnenje vrtca.

V vrtcu deluje svet staršev. Vanj starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta vrtca.

Nadzor nad delom vrtcev

Nadzor nad delom vrtcev izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci lahko o morebitnih nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo za izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih in ukrepih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo.

Predšolska vzgoja v številkah

V Sloveniji je skupaj 412 vrtcev, od tega: 108 samostojnih vrtcev, 207 vrtcev pri osnovni šoli in 97 zasebnih vrtcev. V nadaljevanju predstavljamo statistične podatke o predšolski vzgoji v Sloveniji.