Skoči do osrednje vsebine

Predšolska vzgoja je lahko organizirana tudi na domu vzgojitelja oziroma pomočnika vzgojitelja, ki sta zaposlena v vrtcu, ali pa zasebnega vzgojitelja, ki se mora vpisati v razvid pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Varstvene storitve za največ šest otrok lahko na svojem domu nudijo tudi varuhi predšolskih otrok, ki niso kvalificirani za izvajanje programa predšolske vzgoje, ampak le za varovanje. Tudi ti se morajo vpisati v register pri pristojnem ministrstvu.

Vzgojno-varstvena družina

Program predšolske vzgoje lahko vrtec ali zasebni vzgojitelj organizira tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu vzgojitelja ali vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu ali na domu zasebnega vzgojitelja.

Zasebni vzgojitelj

Zasebni vzgojitelji lahko opravljajo dejavnost predšolske vzgoje v sodelovanju z vrtci ali samostojno. Za pridobitev statusa zasebnega vzgojitelja je potrebno izpolnjevati izobrazbene pogoje za vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Če želi zasebni vzgojitelj samostojno opravljati dejavnost v svojih prostorih in izvajati program za predšolske otroke v vzgojno-varstveni družini, je potrebno v postopku vpisa v razvid izkazati ustreznost prostorov (veljajo enaki pogoji kot za javni vrtec), v katerih se bo izvajala dejavnost.

Na podlagi odločbe o vpisu zasebnega vzgojitelja v razvid izvajalcev javno veljavnih programov se izvaja dejavnost, ki je v standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščena pod šifro 85.100 – Predšolska vzgoja, kot samostojni podjetnik.

Podelitev koncesije

Dodelitev koncesije za izvajanje predšolske vzgoje zasebnemu vzgojitelju, je v pristojnosti občine, ki se za podelitev koncesije odloči glede na potrebe po prostih mestih na svojem območju. 

Če občina za podelitev koncesije ni zainteresirana, zasebni vzgojitelj za izvajanje dejavnosti v celoti pridobiva sredstva od staršev (plačilo za storitve), lahko pa tudi od donatorjev in sponzorjev. Priporočamo, da v tem primeru zasebni vzgojitelj s starši sklene posebno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

Vloga za pridobitev statusa zasebnega vzgojitelja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Varuh predšolskih otrok

Posameznik, ki želi opravljati varstvo predšolskih otrok na domu, mora vložiti predlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Po vpisu v register lahko posameznik opravlja dejavnost varstva otrok po standardni klasifikaciji dejavnosti 85.100 – Predšolska vzgoja, kot samostojni podjetnik.

Oseba, ki želi biti varuh predšolskih otrok, mora zadostiti predpisanim pogojem o zahtevani izobrazbi in nekaznovanosti ter zagotoviti stanovanjske prostore, ki so prilagojeni otrokom.  

Vloga za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Register varuhov predšolskih otrok