Skoči do osrednje vsebine

Ustanovitev zasebnega vrtca

Pogoji za ustanovitev zasebnega vrtca

Zasebni vrtec lahko ustanovi domača in tuja pravna ali fizična oseba. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisan v sodni register, mora pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti pridobiti odločbo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.  

Za vpis v razvid mora zasebni vrtec zadostiti naslednjim pogojem:

  • imeti mora program za predšolske otroke,
  • zagotoviti mora prostore, ki ustrezajo predpisanim normativom in standardom za vrtce,
  • imeti mora vzgojitelje – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje in pedagoškega vodjo.

Navedba programa za predšolske otroke, ki ga bo zasebni vrtec izvajal, mora biti razvidna iz akta o ustanovitvi vrtca. Ustanovitelj vrtca se lahko odloči, da bo izvajal Kurikul za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje marca 1999. Ustanovitelj se lahko tudi odloči, da bo izvajal svoj program oz. program po posebnih pedagoških načelih. Če bo izvajal svoj program, mora program predložiti Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje v obravnavo. Strokovni svet po obravnavi izda mnenje k programu in če je mnenje pozitivno, bo zasebni vrtec smel program izvajati. Če bo zasebni vrtec izvajal program po posebnih pedagoških načelih, mora izkazati, da je program s strani mednarodnega združenja potrjen.

Način izvedbe

Zasebni vrtec mora v postopku vpisa v razvid izkazati ustreznost prostorov (veljajo enaki pogoji kot za javni), v katerih se bo izvajala dejavnost. Prostori morajo biti namenjeni predšolski vzgoji, kar je razvidno iz uporabnega dovoljenja.

Vlogo (na predpisanem obrazcu) je potrebno poslati na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

K vlogi  je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • Akt o ustanovitvi zasebnega vrtca,
  • Podatki o poslovnem subjektu iz PIRS,
  • Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vzgojitelje – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje in pedagoško vodjo (spričevalo, diploma, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, potrdilo o pridobitvi naziva),
  • Program za predšolske otroke, ki ga bo izvajal zasebni vrtec in potrdilo Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o pozivinem mnenju oz. potrdilo o ustreznosti programa s strani ustreznega mednarodnega združenja (za programe po posebnih pedagoških načelih),
  • Uporabno dovoljenje za objekt, v katerem je vrtec.

Financiranje zasebnega vrtca

Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov občin, če izpolnjujejo določene pogoje. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto, postopek vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge zasebnega vrtca. Podrobnejši pogoji za pridobitev pravice do financiranja iz proračunov občin so opisani v storitvi Pravica do sofinanciranja zasebnega vrtca iz občinskega proračuna.