Skoči do osrednje vsebine

Pravica do sofinanciranja zasebnega vrtca iz občinskega proračuna

Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov občin, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • če izvajajo najmanj poldnevni program,
  • če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok,
  • če imajo zaposlene vzgojitelje in vzgojitelje - pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in
  • če so dostopni vsem otrokom.

Za vsakega otroka zasebnemu vrtcu pripada 85 % sredstev, ki se izračunajo na podlagi cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšane za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Navedena sredstva pridobivajo zasebni vrtci po pogodbi, ki jo sklenejo z občino, na območju katere ima otrok stalno prebivališče.

Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto, postopek vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge zasebnega vrtca.