Skoči do osrednje vsebine

Namen financiranja visokošolskega študija je kakovostno in učinkovito izobraževanje ter čim boljše uresničevanje ciljev študijskih programov. Denarna sredstva za študijsko dejavnost zagotavljamo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije javnim visokošolskim zavodom in visokošolskim zavodom s koncesijo.

Financiranje študijske dejavnosti na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu, kot specialni predpis na področju visokega šolstva. Ta določa, da se sredstva za prvo in drugo stopnjo zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva (integralno financiranje), in sicer na podlagi štiriletne pogodbe o financiranju.

Za študijsko dejavnost se šteje pedagoška in z njo povezana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost ter knjižnična, informacijska, organizacijska, upravna in druga infrastrukturna dejavnost.

Sredstva za študijsko dejavnost na prvi in drugi stopnji javnih visokošolskih zavodov in koncesioniranih študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih se zagotavljajo za:

  • redni dodiplomski študij (tudi enovit magistrski študij) in
  • redni študij po študijskih programih druge stopnje.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi se sofinancira tudi študij tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih (doktorski študij), in sicer se sredstva določijo z letnim sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo, najpozneje do 15. aprila za prihodnje študijsko leto. 

Podatki iz izračunov sredstev za študijsko dejavnost v obdobju 2011-2023

Pogodbe o financiranju študijske dejavnosti na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih

Pogajanja za novo pogodbeno obdobje 2025 - 2028

  • Usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/25

    Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Usmeritvami za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/225 na svoji 75. seji dne 12. 10. 2023.
    Analize in raziskave

Koncesionirani študijski programi na zasebnih visokošolskih zavodih