Skoči do osrednje vsebine

Visokošolsko izobraževanje daje študentom možnosti za osebni razvoj, kariero in aktivno državljanstvo ter širši skupnosti možnosti za osebnostni, socialni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj. Visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje zato postavljamo v samo središče razvojnih ambicij Republike Slovenije. Naš cilj je kakovosten in raznolik visokošolski prostor, ki se bo odzival na potrebe in pričakovanja družbe ter ustvarjal visoko število raznoliko izobraženih, motiviranih in inovativnih strokovnjakov z visokimi etičnimi standardi.

Cilji razvoja visokošolskega izobraževanja

Osnovni cilji slovenskega visokošolskega prostora so kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Kakovost bo vsem omogočala mednarodno primerljivo in priznano visokošolsko izobrazbo, s tem pa večje zaposlitvene možnosti ter mobilnost v evropskem prostoru in svetu. Pri tem je pomembna socialna razsežnost, ki omogoča širok dostop do visokega šolstva in zagotavlja pogoje za uspešno dokončanje študija.

Visokošolski sistem v Sloveniji

Visokošolski zavodi v slovenskem visokošolskem prostoru so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole. Zagotavljajo razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter v izobraževalnem procesu posredujejo spoznanja z znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih in umetniških področij. Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole so lahko ustanovljene tudi kot samostojni visokošolski zavodi zunaj univerz.

Povezovanje z okoljem

Za prenos znanja je ključno, da  univerze in samostojni visokošolski zavodi sodelujejo med seboj in se povezujejo z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom. Visokošolski zavod spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe v okolju. Zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na področjih, ki so primerna kompetencam oziroma učnim izidom diplomantov.

Zasebni visokošolski zavodi

Poleg javnih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov delujejo tudi zasebni, ki samostojno določajo svoje poslanstvo. Njihovo delovanje je urejeno z istim pravnim okvirom kot delovanje javnih visokošolskih zavodov, kar zagotavlja primerljive standarde kakovosti in možnosti delovanja za obe vrsti zavodov.