GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za notranji nadzor javnih financ (SNNJF) izvajamo naloge za katere je Urad za nadzor proračuna (UNP) zadolžen kot centralni organ za harmonizacijo in koordinacijo sistema notranjega nadzora javnih financ.

V SNNJF razvijamo, usklajujemo in preverjamo sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranje revidiranje pri uporabnikih proračunov. Skladno z veljavno zakonodajo pripravljamo Letna poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ, v katerih podrobneje predstavimo ugotovitve o obstoječem stanju, usklajevanju, preverjanju in načrtovanem razvoju sistema ter podajamo priporočila in predloge za izboljšanje sistema. Z letnim poročilom seznanimo Ministrstvo za finance, Vlado RS  in  Računsko sodišče Republike Slovenije.

Med pomembne aktivnosti SNNJF sodi tudi sprotna podpora in svetovanje proračunskim uporabnikom in notranjim revizorjem v javnem sektorju (Strokovna praksa notranjega revidiranja (metodologije, sestanki in vsebine za predstojnike).

Za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti notranjega revidiranja izvajamo izobraževanje notranjih revizorjev in vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij ter v zvezi s tem vodimo javne evidence: Imenik državnih notranjih revizorjev, Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev in Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih.

Teme

  • Nadzor javnih financ

    V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
    - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
    - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Javne evidence

Na UNP vodimo Imenik državnih notranjih revizorjev, Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev in Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.