Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna izvajamo usklajevanje nalog notranjega nadzora nad javnimi financami v Republiki Sloveniji, inšpekcijski nadzor nad državnim proračunom, neodvisni nadzor nad porabo sredstev skladov Evropske unije, donatorskih sredstev drugih držav in nacionalnega sofinanciranja ter naloge zaščite finančnih interesov Evropske unije in boja proti goljufijam.

S svojim delom zagotavljamo zakonitost in večjo stopnjo namenskosti pri porabi sredstev državljanov Republike Slovenije in Evropske unije ter tako omogočamo njihovo gospodarnejšo in učinkovitejšo porabo.

Vodstvo

 • Strateška namera Urada za nadzor proračuna 2021 do 2022

  Strateška namera Urada za nadzor proračuna za obdobje 2021 do 2022, je odraz razumevanja našega poslanstva, vrednot, vizije in zastavljenih strateških ciljev. Slednji so podrobneje razdelani v našem letnem programu dela, na področju notranjega nadzora javnih financ, proračunske inšpekcije, revizije porabe sredstev EU in poslovodenja urada.
  Strategije in programi

Vizija in cilji

Vizijo bomo dosegli na podlagi naslednje strategije:

 • grajenje kompetenc in visoke strokovnosti zaposlenih,
 • visoko motivirani zaposleni z visokimi etičnimi merili in vrednotami,
 • učinkovito sodelovanje s sorodnimi inštitucijami v domačem in mednarodnem okolju,
 • uvajanje naprednih tehnologij in postopkov dela v reviziji in inšpekciji.

Za to bomo izvajali naslednje ukrepe:

 • aktivno bomo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonov in drugih splošnih aktov na področju nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji (ZJF, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter Pravilnik o merilih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor) in z aktivno bomo sodelovali pri pripravi pravnih in drugih aktov v okviru Evropske unije na področju politike skladov Evropske unije in zaščiti finančnih interesov Evropske unije;
 • pripravljali in objavljali bomo stališča Urada o strokovnih vprašanjih, organizirali bomo strokovne sestanke, konference in druga strokovna srečanja (na področju notranjega revidiranja, zaščite finančnih interesov Evropske unije, skladov Evropske unije), vzpostavili aplikacijo e-NR, razvijali revizijske metodologije in določanje vzorca operacij;
 • primerjali bomo metodološko-sistemske rešitve s primerljivimi institucijami iz drugih držav članic Evropske unije s področja notranjega nadzora javnih financ in s področja spremljanja izpolnjevanja zagotovil danih ob akreditaciji sistema izvajanja evropske kohezijske politike;
 • povečali bomo število inšpekcijskih pregledov pri PU z večjim tveganjem;
 • dejavno bomo sodelovali pri zagotovitvi izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR v vsebinskem delu, pripravi gradiv in izvedbi usposabljanj vodstvenih delavcev in drugih javnih uslužbencev (v sodelovanju z Upravno akademijo, CEF, Slovenskim inštitutom za revizijo);
 • pripravljali bomo ustrezna poročila po posameznih področjih dela Urada in sicer za organe Republike Slovenije in organe Evropske unije;
 • zagotovili bomo ustrezne programsko in strojno IT opremo, dostop do relevantnih baz podatkov in portalov (na področju javnih naročil, veljavnih pravnih in drugih predpisov, podatkov o pravnih subjektih);
 • organizirali bomo interna izobraževanja in zagotovili ustrezno izobraževanja zaposlenih izven Urada.

Cilji Urada so (merljivi, časovno opredeljeni, dodeljeni enemu ali več konkretnim posameznikom, opredeljeni na posamezno nalogo), ki izhajajo iz ukrepov, strategije in vizije:

 • Točen seznam zakonov, kjer menimo, da je potrebno prilagoditi člene, katere člene in zakaj, kako je to povezano z vizijo, in potem slediti ali smo to konec leta dosegli.
 • Priprava stališč za konkretna strokovna vprašanja, seznam teh vprašanj, in slediti ali so bila stališča pripravljena in ali so imela pričakovan učinek (kako je povezano z vizijo).
 • Povečanje inšpekcijskih pregledov (glede na katero število, koliko procentov več pregledov), kako to vpliva na doseganje vizije.
 • Koliko sodelovanja pri zagotovitvi izobraževanj za DNR, PDNR, kako je to povezano z vizijo?
 • Priprava katerih ustreznih poročil in koliko, in ali je to povezano z vizijo.
 • Zagotovitev ustrezne programske in strojne opreme, opredeliti kako to pomaga pri doseganju vizije, kvantificirati. Točno koliko novih računalnikov, paketov programske opreme, kako ta oprema doprinese do uresničevanja vizije.
 • Organizacija internih izobraževanj, točno koliko, točno katera področja, kako to pomaga pri uresničevanju vizije.

Organizacijske enote