Skoči do osrednje vsebine

Sektor za revizijo drugih evropskih skladov in mehanizmov

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za revizijo drugih evropskih skladov in mehanizmov izvajamo v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje (2014-2020) naloge revizijskega organa na programih čezmejnega sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.

V vlogi revizijskega telesa sodelujemo v skupinah revizorjev za program čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija Slovenija, transnacionalnih programih sodelovanja: INTERREG V-B Območje Alp, INTERREG V-B Srednja Evropa, INTERREG V-B Podonavje, INTERREG V-B Mediteran in INTERREG V-B Adrion ter medregionalnih programih sodelovanja: INTERREG Europe in URBACT III. Naloge revizijskega organa izvajamo tudi na Operativnem programu za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020, v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost, Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014-2021, Mehanizma za okrevanje in odpornost, občasno in po potrebi pa tudi Solidarnostnega sklada EU.

Teme

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Nadzor javnih financ

  V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
  - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
  - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Programi sodelovanja INTERREG

Urad za nadzor proračuna je v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 določen kot revizijski organ oziroma revizijsko telo za:

Naloge revizijskega organa so opredeljene v 127. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 25. členu Uredbe (EU) 1299/2013.

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014-2021 in Norveški finančni mehanizem 2014-2021

Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora  in Norveški finančni mehanizem sta mehanizma, ki sta namenjena zmanjšanju ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru in hkrati izboljšanju bilateralnih odnosov med državami upravičenkami in državami donatoricami (Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško).

Naloge revizijskega organa so opredeljene v Uredbi o izvajanju EGP finančnega mehanizma in Norveškega finančnega mehanizma.

Sklad za notranjo varnost in sklad za azil, migracije in vključevanje 2014 do 2020

Urad za nadzor proračuna je bil v skladu s Sklepom Vlade RS številka 54924-17/2014/6 o imenovanju organov sistema upravljanja in nadzora EU skladov na področju notranjih zadev v obdobju 2014 do 2020 imenovan kot revizijski organ.

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014 do 2020 v Republiki Sloveniji poteka preko dveh skladov:

 • Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) za področja azila, zakonitih in nezakonitih migracij ter
 • Sklad za notranjo varnost (ISF), ki je razdeljen na področje:
  • policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje ter
  • mej in vizumov.

Naloge revizijskega organa so opredeljene v z 29. členu Uredbe (EU) številka 514/2014 in 14. členom Uredbe (EU) številka 1042/2014.

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

Urad za nadzor proračuna je bil s Sklepom Vlade Republike Slovenije številka 54200-7/2014/6 o določitvi strukture upravljanja in nadzora nad izvajanjem Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. imenovan kot revizijski organ

Iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim  se v Sloveniji v večletnem finančnem okviru 2014 do 2020 financira nudenje materialne pomoč v obliki hrane ter izvajanje aktivnosti socialnega vključevanja, do česar so upravičeni najbolj ogroženi prebivalci. Ključni cilj sklada je odpravljati skrajne oblike revščine v EU in krepitev socialne kohezije.

V Sloveniji je za upravljanje sklada odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad za izvajanje kohezijske politike.

Naloge revizijskega organa so opredeljene v 34. členu Uredbe (EU) številka 223/2014.

Mehanizem za okrevanje in odpornost

Evropska unija je za blažitev gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi COVID-19 ter v podporo okrevanju in odpornosti evropskih gospodarstev vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost. Republika Slovenija je v ta namen pripravila Načrt za okrevanje in odpornost za spodbujanje razvojnih možnosti, večje prilagodljivosti ter ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti. 

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, 167/2021) določen za revizijski organ. V tej vlogi je odgovoren za izvajanje revizij sistema in ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Revizije sistema lahko revizijski organ izvaja na vseh nivojih izvajanja Načrta (koordinacijski organ, nosilni organ, izvajalec ukrepa). Pri izvajanju revizij ukrepov pa se osredotoča na ugotavljanje doseganja mejnikov in ciljev Načrta.