Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 69 00

E-naslov: is.vog@pnu.fm

Odgovorna oseba: Patricija Pergar, direktorica

Datum prve objave kataloga: 27. 12. 2019

Datum zadnje spremembe: 25. 4. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=78

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Uradu za nadzor proračuna izvajamo koordinacijo nalog notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, inšpekcijski nadzor državnega proračuna, neodvisni nadzor nad porabo sredstev skladov Evropske unije, donatorskih sredstev drugih držav in nacionalnega sofinanciranja ter naloge zaščite finančnih interesov Evropske unije in boja proti goljufijam.

Z našim delom zagotavljamo zakonitost in večjo stopnjo namenskosti pri porabi sredstev državljanov Republike Slovenije in Evropske Unije  in s tem omogočamo njihovo gospodarnejšo in učinkovitejšo porabo.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Organ za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 15
is.vog@pnu.fm

Sektor proračunske inšpekcije
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 00
is.vog@pnu.fm

Sektor za notranji nadzor javnih financ
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 30
is.vog@pnu.fm

Sektor za revizijo drugih evropskih skladov in mehanizmov
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 32
is.vog@pnu.fm

Sektor za revizijo evropskih kmetijskih skladov
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 12
is.vog@pnu.fm

Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 43
is.vog@pnu.fm

Sektor za revizijo načrta za okrevanje in odpornost
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 00
is.vog@pnu.fm

Služba za splošne in skupne zadeve
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 00
is.vog@pnu.fm

Zaščita finančnih interesov EU AFCOS
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
01 369 69 42
is.vog@pnu.fm

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Pravne podlage za izvedbo notranjega nadzora javnih financ
Pravne podlage za izvedbo inšpekcijskega nadzora
Pravne podlage za izvedbo nadzora Evropskih strukturnih skladov na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
Pravne podlage za izvedbo nadzora Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2014-2020
Pravna podlaga za izvedbo nadzora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za programsko obdobje 2014–2020
Pravne podlage za izvedbo nadzora programov čezmejnega sodelovanja: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška
Pravne podlage za izvedbo nadzora Sklada za notranjo varnost (ISF) in Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
Pravna podlaga za izvedbo nadzora Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
Pravne podlage za delovanje Urada za nadzor proračuna v vlogi AFCOS

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najbolj pogoste vsebine, ki jih ljudje iščejo na naši spletni strani.


Katalogi informacij javnega značaja