Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register zunanjih izvajalcev pooblaščenih za notranje revidiranje uporabnikov

Objavljamo informacijo za zunanje izvajalce notranjega revidiranja – vpis v Register zunanjih izvajalcev pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov.

Zunanje izvajalce notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov obveščamo, da je 27. julija 2023 stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah, s katerim je bila:

  • vzpostavljena pravna podlaga za vzpostavitev in vodenje registra zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov (register) ter
  • določeni pogoji, pod katerimi lahko zunanji izvajalci, pooblaščeni za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov (zunanji izvajalci), izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (PU).

V skladu z omenjeno spremembo Zakona o javnih financah (ZJF) lahko zunanji izvajalci izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, če:

  • za njih notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih uporabnikih v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom 100. člena ZJF izvajajo notranji revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor, in
  • če so vpisani v register.

Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Pravilnik) določa vsebino in obliko vloge, dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register ter vsebino in obliko obvestila o spremembah podatkov v registru.

Zahtevani strokovni nazivi za opravljanje notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (PU)

Z uveljavitvijo Pravilnika je prenehala veljati prva alineja 12. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, ki je med drugim dovoljevala, da lahko zunanje izvajanje notranjega revidiranja pri PU izvajajo tisti zunanji izvajalci, kjer ima vsaj vodja revizijske skupine enega od možnih nazivov: preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.

Novo sprejeti 100. b člen ZJF-I in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik, določata, da lahko zunanji izvajalci, izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov le, če zagotovijo, da za njih notranje revidiranje v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom 100. člena tega zakona izvajajo notranji revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.

Pogoji za vpis v register

V register se, na podlagi vloge, vpiše pravna oseba zasebnega prava ali samostojni podjetnik posameznik, če:

  • razpolaga z notranjimi revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor, ki zanj v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom 100. člena ZJF izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov,
  • oseba, pooblaščena za zastopanje zunanjega izvajalca, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo.

Šteje se, da je pogoj iz prve alineje zgornjega odstavka izpolnjen, če so notranji revizorji pri zunanjih izvajalcih, zaposleni ali zanje na podlagi pogodbe izvajajo storitve notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov.

Urad RS za nadzor proračuna bo register, ki bo javno dostopen in objavljen na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna, v skladu s prehodno določbo, vzpostavil najkasneje do 27. januarja 2024.

Oddaja vloge za vpis v register

Vlogo za vpis v register je potrebno podati na obrazcu »Vloga za vpis v register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov«  iz Priloge 1 k Pravilniku ter k vlogi priložiti naslednja dokazila iz drugega ostavka 2. člena Pravilnika in sicer:

  • dokazila o tem, da so pri njem zaposleni oziroma zanj na podlagi sklenjene pogodbe izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov notranji revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor;
  • dokazilo, ki ne sme biti starejše od enega meseca, da oseba, pooblaščena za zastopanje zunanjega izvajalca, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo (potrdilo o nekaznovanosti);
  • pooblastilo, da Urad RS za nadzor proračuna za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v času vpisa zunanjega izvajalca v register pridobiva potrdila o nekaznovanosti osebe, pooblaščene za zastopanje zunanjega izvajalca, iz kazenske evidence.

Dodatno pojasnjujemo, da kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev iz prve alineje ne zadostuje predložitev pogodbe o zaposlitvi ali M-1 obrazec (prijava v zavarovanje), saj iz omenjenih dokazil ne moremo ugotoviti ali je pogodba v času podaje vloge še veljavna ali pa je delovno razmerje po tej pogodbi že prenehalo.

Kot verodostojno dokazilo o trenutnem statusu zaposlitve notranjega revizorja pri zunanjem izvajalcu bomo upoštevali potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) »Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji« ali ekransko sliko iz Informativne osebne evidence iz portala Moj eZPIZ, kjer so vidna obdobja zavarovanja. Vlogo za omenjeni izpis je mogoče podati elektronsko preko spletne strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in jo tudi digitalno prevzeti (e Predal).

Obenem opozarjamo, da je pogodba o zaposlitvi (z opisom del in nalog) potrebno dokazilo za ugotavljanje izpolnjevanja dodatnega pogoja za vpis v register, in sicer, da državni notranji revizor, s katerim razpolaga zunanji izvajalec, dejansko tudi izvaja storitve notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov.

Vlogo z zgoraj navedenimi dokazili, je potrebno oddati na Urad RS za nadzor proračuna po elektronski pošti (mf.unp@gov.si) ali v fizični obliki (Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana).

Urad RS za nadzor proračuna, bo v skladu z zakonom, ki določa splošni upravni postopek, o pravici zunanjega izvajalca do vpisa v register, odločil z odločbo.

Obveščanje o spremembah podatkov v registru s strani zunanjih izvajalcev

Zunanji izvajalci so dolžni vsako spremembo podatkov iz drugega in četrtega odstavka 100.b člena sporočiti Uradu RS za nadzor proračuna najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe, in sicer na obrazcu »Obvestilo o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov« iz Priloge 2 k Pravilniku. Navedeno obvestilo se posreduje na enak način, kot to velja za posredovanje vloge za vpis v register.