Skoči do osrednje vsebine

Vodstvo

Na Inšpektoratu za šolstvo in šport opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih in pri zasebnikih, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Prav tako nadzorujemo namensko porabo javnih sredstev pri teh izobraževanjih in izvrševanje zakonov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove. Inšpektorji za šport smo zadolženi za nadzor izvajanja športnih programov v lokalnih skupnostih in uresničevanja javnega interesa v športu, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah.

Vizija in cilji

Vizija

 • Postati strokovno podporni steber vzgojno-izobraževalnega in športnega sistema.
 • Sistematično evalviramo nadzore z namenom odpravljanja sistemskih napak in boljšega zagotavljanja preventive.

Poslanstvo

 • Varujemo pravice tistih, ki vstopajo v proces vzgoje, izobraževanja in športa.
 • Nadzorujemo, svetujemo, ozaveščamo in pomagamo.
 • Soustvarjamo vključujoče in varno vzgojno-izobraževalno ter športno okolje.
 • Opolnomočamo deležnike za odgovornost in ukrepanje pri različnih oblikah nasilja.

Vrednote

 • odgovornost - naloge opravljamo z zavedanjem, da za svoje odločitve odgovarjamo.
 • Strokovnost - vse dejavnosti inšpektorata izvajamo kakovostno in zakonito.
 • Spoštovanje - z lastnim spoštljivim odnosom do vseh, s katerimi smo v stiku, spodbujamo spoštljive odnose.
 • Sodelovanje - sodelujemo spoštljivo, enakopravno in strpno, tako med sodelavci kot drugimi deležniki.
 • Zadovoljstvo državljanov in zaposlenih - zadovoljni zaposleni nenehno iščemo izboljšave za svoje delo in za državljane.

Ogled zloženke 

Letni program dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport za 2021

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport izvaja nadzor zakonitosti poslovanja na področju športa ter vzgoje in izobraževanja. Letni program inšpektorata temelji na Strateških usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na podlagi predhodno izdelanih Ocenah tveganja. Temeljna področja delovanja inšpektorata so inšpekcijsko nadzorstvo in vodenje prekrškovnih postopkov ter svetovanje, opolnomočenje in razvoj sistema.

Letni program dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport za 2021

Seznam evidenčnih naročil 2020

V skladu z 21. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto.

več informacij tukaj