Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Inšpektoratu za šolstvo in šport opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih in pri zasebnikih, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Prav tako nadzorujemo namensko porabo javnih sredstev pri teh izobraževanjih in izvrševanje zakonov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove. Inšpektorji za šport smo zadolženi za nadzor izvajanja športnih programov v lokalnih skupnostih in uresničevanja javnega interesa v športu, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah.

Vodstvo

Vizija in cilji

Strateške usmeritve in prioritete dela

V letu 2019 načrtujemo izvedbo:

  • skupaj 130 rednih nadzorov (40 na področju šolstva in 90 na področju športa),
  • 730 izrednih nadzorov na podlagi prejetih prijav (700 na področju šolstva in 30 na področju športa),  
  • 5 ponovnih nadzorov na področju šolstva, 
  • skupnih inšpekcijskih nadzorov na podlagi programa dela Inšpekcijskega sveta oziroma posamičnih dogovorov in
  • 120 prekrškovnih postopkov (100 na področju šolstva in 20 na področju športa). 
Iskalnik