Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Narava

  Biotska raznovrstnost, invazivne vrste, Natura 2000, naravni parki in rezervati, naravovarstveni nadzor, strategije, poročila in programi, velike zveri, vožnja v naravi

 • Okolje

  Podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, tla, voda, zrak, hrup v okolju, radioaktivnost v okolju, industrijsko onesnaženje, presoje vplivov na okolje

 • Zrak

  Zrak, kakovost zraka, emisije onesnaževal, dimnikarstvo, kurjenje v gospodinjstvih, vožnja z avtomobilom, kurjenje na prostem, ognjemeti in druga pirotehnika

 • Tla

  Trajnostno upravljanje in varovanje tal, spremljanje stanja kakovosti tal, Slovensko partnerstvo za tla, Sanacija starih bremen

 • Podnebne spremembe

  Blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, trgovanje z emisijskimi pravicami, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 • Okoljske presoje

  Celovita presoja vplivov na okolje, čezmejna presoja vplivov na okolje, usposabljanje za strokovno korektno in učinkovito izvajanje okoljskih presoj, potrdila za spremljanje območij Natura 2000

 • Onesnaževanje okolja

  Industrijsko onesnaževanje, hrup v okolju, svetlobno onesnaženje, elektromagnetna in ionizirajoča sevanja, jedrski in sevalni objekti

 • Odpadki

  ravnanje z odpadki, vrsta odpadkov, radioaktivni odpadki

 • Vode

  Stanje voda, načrt upravljanja voda, oskrba s pitno vodo, kopalne vode, morsko okolje, zmanjševanje poplavne ogroženosti

Projekti

 • Danube Water Balance

  V teku

  Namen projekta "Razvoj usklajenega modelskega sistema vodne bilance za porečje reke Donave" (Danube Water Balance) je vzpostavitev enotnega modela vodne bilance za celotno porečje Donave. Skupni model bo pripomogel k izboljšanju skupnega, čezmejnega in medsektorskega upravljanja voda v porečju reke Donave.

 • SpongeScapes

  V teku

  S projektom "Danosti in rešitve za izboljšanje zadrževalne sposobnosti krajine v evropskih porečjih za večjo odpornost skupnosti na hidrometeorološke ekstremne dogodke" (SpongeScapes) želimo povečati podnebno odpornost na ekstremne hidrometeorološke dogodke, ki vključujejo tako suše kot poplave, kar bi zagotovili s izboljšanjem sposobnosti porečij oziroma krajine za zadrževanje vode.

 • LOCALIENCE

  V teku

  S projektom »Razvoj odpornosti na ekstremne vremenske dogodke na lokalni ravni v Srednji Evropi« (LOCALIENCE) želimo povečati odpornost družbe na izredne vremenske dogodke z izboljšanjem sodelovanja med državnimi inštitucijami, odgovornimi za obveščanje, zaščito in reševanje ter organizacijami na lokalni ravni, ki pred in med tovrstnimi dogodki skrbijo za ozaveščanje in obveščanje ljudi.

 • Clim4Cast

  V teku

  S projektom “Srednjeevropsko zavezništvo za izgradnjo odpornosti pred posledicami suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju s pomočjo regionalnih napovedi vremena in podnebja” - krajše Clim4Cast - želimo učinkovitejše obvladovati tveganja zaradi treh med seboj tesno povezanih in prepletenih naravnih nesreč: suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju (v nadaljevanju na kratko označenih z angleško kratico DHF), in sicer z nadgradnjo obstoječih nacionalnih orodij za spremljanje stanja DHF.

 • X-RISK-CC

  V teku

  S projektom »Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju« (X-RISK-CC) želimo okrepiti skupnosti odločevalcev in upravljavcev na področju obvladovanja tveganj zaradi izrednih vremenskih/hidroloških dogodkov ter njihovih verižnih posledic v alpskem prostoru ob upoštevanju podnebnih sprememb. Z vzpostavitvijo podatkovnikov, razvojem orodij ter pripravo priporočil za ukrepanje (ob tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki) je glavni cilj projekta učinkovitejše obvladovanje tveganj v regiji.

 • PARC

  V teku

  Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje.

 • Digitalna povezanost prostora, okolja, vode in narave za zeleno lokacijo
  2021–2026

 • LIFE NarcIS

  V teku

  S projektom »LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System - LIFE19 GIE/SI/000161) vzpostavljamo nacionalni informacijski sistem za varstvo narave, ki bo omogočal enostaven dostop do podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, naravovarstvenih podatkov in številnih drugih podpornih podatkov, ki jih varstvo narave potrebuje za svoje delovanje. Sistem rešuje pomanjkljivosti na področju upravljanja s podatki naravovarstva ter prispeva k učinkovitejšemu izvajanju zakonodaje.

 • LIFE-IP PREPAIR

  V teku

  V projektu »Učinki ukrepov Dežel Padske nižine na kakovost zraka« (LIFE-IP PREPAIR) želimo z usklajenimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka spodbuditi tako proizvodnjo in porabo, ki lahko dejansko vplivata na zmanjšanje ravni onesnaževal v zraku in zvišata kakovost življenja.

 • ARSO vreme

  Napovedi, Radarska slika, Agrometeorologija, Meteorološki podatki, in podobno.

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, in podobno.

 • ARSO vode

  Vodostaji in pretoki površinskih in podzemnih voda.

 • ARSO okolje

  Meritve kakovosti zraka, napovedi, analize in poročila