Skoči do osrednje vsebine

S projektom "Danosti in rešitve za izboljšanje zadrževalne sposobnosti krajine v evropskih porečjih za večjo odpornost skupnosti na hidrometeorološke ekstremne dogodke" (SpongeScapes) želimo povečati podnebno odpornost na ekstremne hidrometeorološke dogodke, ki vključujejo tako suše kot poplave, kar bi zagotovili s izboljšanjem sposobnosti porečij oziroma krajine za zadrževanje vode.

Zaradi podnebnih sprememb se na evropski ravni v zadnjem obdobju povečuje število in intenzivnost ekstremnih hidrometeoroloških dogodkov. Na eni strani so pogostejše poplave, zlasti hudourniške, ki jih povzročajo intenzivne padavine, na drugi strani pa se povečuje število vse daljših sušnih obdobij. Okrepljeni človeški vplivi na krajino, med katere spadajo intenzivno izsuševanje tal in netrajnostne kmetijske prakse, prispevajo k povečanemu tveganju za poplave in daljša obdobja nizkovodnih razmer na površinskih in podzemnih vodah. Problem lahko rešimo ali omilimo s povečanjem sposobnosti porečij za zadrževanje vode v sistemih površinskih in podzemnih vod ter tal.

Ključni cilji projekta so:

  • zbirka informacij o posameznih ukrepih in strategijah za zadrževanje vode, namenjenih odločevalcem na lokalni ravni;
  • orodja za kvantificiranje in modeliranje ukrepov in strategij za zadrževanje vode v povezavi s poplavami in sušami, namenjena strokovni javnosti;
  • informacije o realističnih ciljih za zadrževanje vode v krajini pod trenutnimi pogoji in pod različnimi scenariji podnebnih sprememb v prihodnosti, namenjene nacionalni in evropski politiki.

Projekt SpongeScapes se izvaja v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije (Horizon Europe). Izvajati se je začel 1. 10. 2023 in bo trajal štiri leta. Vrednost celotnega projekta je 2.613.856,25 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije in vlade Združenega kraljestva (UKRI).

V projektu sodeluje 10 projektnih partnerjev iz 8 evropskih držav. Vodilni partner projekta je Stichting Deltares (Nizozemska). Poleg ARSO so ostali partnerji še: Office International de l'Eau (Francija), UK Centre for Ecology & Hydrology (Združeno kraljestvo), Leibniz Universitaet Hannover (Nemčija), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Slovenija), Universita degli Studi di Padova (Italija), Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego (Poljska) in World Wide Fund for Nature Greece (Grčija).