Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Agencije za okolje

Področja

 • Narava

  Biotska raznovrstnost, invazivne vrste, Natura 2000, naravni parki in rezervati, naravovarstveni nadzor, strategije, poročila in programi, velike zveri, vožnja v naravi

 • Okolje

  Podnebne spremembe, ravnanje z odpadki, tla, voda, zrak, hrup v okolju, radioaktivnost v okolju, industrijsko onesnaženje, presoje vplivov na okolje

 • Zrak

  Kakovost zraka, emisije onesnaževal, dimnikarstvo, kurjenje v gospodinjstvih, vožnja z avtomobilom, kurjenje na prostem, ognjemeti in druga pirotehnika

 • Tla

  Trajnostno upravljanje in varovanje tal, spremljanje stanja kakovosti tal, Slovensko partnerstvo za tla

 • Podnebne spremembe

  Blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, trgovanje z emisijskimi pravicami, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 • Okoljske presoje

  Celovita presoja vplivov na okolje, čezmejna presoja vplivov na okolje, presoja na okolje, usposabljanje za strokovno korektno in učinkovito izvajanje okoljskih presoj, potrdila za spremljanje območij Natura 2000

 • Onesnaževanje okolja

  Industrijsko onesnaževanje, hrup v okolju, svetlobno onesnaženje, elektromagnetna in ionizirajoča sevanja, jedrski in sevalni objekti

 • Odpadki

  Odpadki, učinkovito ravnanje z odpadki, predelava, jedrski odpadki

 • Voda

  Stanje voda, načrt upravljanja voda, oskrba s pitno vodo, kopalne vode, morsko okolje, zmanjševanje poplavne ogroženosti

Teme

 • Ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali

  V Sloveniji je ogroženih petina višjih vrst rastlin, več kot štiri petine vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica vrst sesalcev.

 • Naravne vrednote

  Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

 • Naravni parki, naravni rezervati in naravni spomeniki

  Zavarovana območja so naravi parki, naravni rezervati in naravni spomeniki. Naravni parki (zakon jih imenuje širša zavarovana območja) so narodni, regijski in krajinski parki. Zavarovala jih je država, občine ali pa država in občina skupaj, v njih pa veljajo posebni režimi in prepovedi.

 • Velike zveri

  Velike zveri v Sloveniji so medved, volk in ris. Vse tri so zavarovane s predpis Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske Unije. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi.

 • Tujerodne vrste rastlin in živali

  Tujerodne prosto živeče vrste rastlin in živali so tiste, ki v Sloveniji ne bi bilo, če k temu ne bi pripomogel človek.

 • Kakovost zraka

  Kakovost zraka ocenjujemo z meritvami koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku. Kakovost zraka v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka. Zrak je v Sloveniji prekomerno onesnažen predvsem z delci PM10 pozimi in prizemnim ozonom poleti, narašča tudi onesnaženost zraka z benzo(a)pirenom (BaP).

 • CO2, onesnaževala in avtomobili

  Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki dodajajo v ozračje ogromne količine toplogrednih plinov (predvsem CO2) k tistim, ki so prisotni v ozračju naravno, kar povečuje učinek tople grede in povzroča globalno segrevanje.
  Promet tudi močno onesnažuje zrak. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.

 • Trgovanje s pravicami do emisije

  Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov je pomemben temelj strategije Evropske unije in njenih držav članic pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Trgovanje predstavlja velik izziv, saj pričakujemo, da bo dolgoročno v veliki meri znižalo stroške zmanjševanja emisij. Trgovanje samo sicer ne omogoča zmanjševanje emisij, vsaj ne neposredno, omogoča pa udeležencem trgovanja, da na stroškovno najugodnejši način dosežejo zmanjšanje emisij TGP.

 • Hrup v okolju

  Dolgotrajna izpostavljenost hrupu je človeku škodljiva. Škodljivi učinki se med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, ter zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju. Prizadevamo si, da se na dolgi rok postopno znižamo število prebivalcev, ki so v svojem življenjskem okolju izpostavljeni višjim ravnem hrupa, hkrati pa varujemo tista območja v urbanem in naravnem okolju, ki s hrupom niso (pre)obremenjena.

 • Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem

  Obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem povzroča moteče učinke na zdravje in počutje človeka. Z oddaljenostjo od vira elektromagnetnega sevanja ter kratkotrajno uporabo le tega, je vpliv sevanja možno umiliti oziroma izničiti.

Projekti

 • Visfrim

  V teku

  VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih / VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

 • ARSO vreme

  Napovedi, Radarska slika, Agrometeorologija, Meteorološki podatki, ipd.

 • ARSO potresi

  Obvestila o zadnjih potresih, vprašalnik "Ali ste čutili potres?", mreža potresnih opazovalnic, Karte potresne nevarnosti, ipd.

 • ARSO vode

  Vodostaji in pretoki površinskih in podzemnih voda.

 • ARSO okolje

  Meritve kakovosti zraka, napovedi, analize in poročila

Iskalnik