Skoči do osrednje vsebine

Dostop do spletnega portala Volos

Portal Volos je spletna aplikacija, v kateri se vodi naslednje registre:

 • Centralni register goveda
 • Centralni register prašičev
 • Centralni register drobnice
 • Centralni register kopitarjev.

1. Dostop za imetnike rejnih živali

Glavne prednosti, ki jih nudi dostop do portala Volos so:

 • vnos registracij novorojenih telet, uvoženih živali,
 • vnos odhodov z vašega gospodarstva, vnos prihodov na vaše gospodarstvo,
 • izpis elektronskega registra goveda na gospodarstvu (e-RGG): izpis je identičen (tabele) kot je RGG (rumena knjiga), katerega vam ne bo potrebno več voditi (velja le za govedo),
 • pregled podatkov o staležu in premikih živali na vašem gospodarstvu,
 • pregled klavnih lastnosti za zaklane živali,
 • vnos staleža za prašiče, drobnico
 • naročanje ušesnih znamk, naročanje dvojnikov potnih listov za govedo
 • naročanje registra goveda/prašičev/drobnice ter spremnih listov,
 • pregled morebitnih nepravilnosti (prepozne priglasitve, nepriglašeni premiki)
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za čipiranje kopitarjev za rejo in rabo (izdaja ID ali PO)
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za registracijo klavnih žrebet brez čipa (izdaja PO)
 • imentik kopitarjev lahko pregleduje seznam svojih kopitarjev ter poročila o žrebitvah
 • pregled aktualnih obvestil, ki jih pripravljamo za vas.

Za dostop potrebujete avtorizacijo (uporabniško ime in geslo).

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

Pogoj, da si imetnik rejnih živali pridobi dostop do portala Volos je predhodno urejen vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). Imetnik lahko tako dostopa le do tistih registrov, za katero vrsto živali (govedo, drobnica, prašiči ali kopitarji) je vpisan kot imetnik rejnih živali.

Imetnik rejnih živali lahko za dostop do spletnega portala Volos zaprosi z oddajo obrazca "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali". Če ima imetnik rejnih živali registriranih več gospodarstev (ima dodeljenih več G-MID številk), na obrazcu v rubriki "G-MID gospodarstva" vpiše vse tiste G-MID številke gospodarstev, za katere želi pridobiti dostop do spletnega portala Volos. 

Če je imetnik rejnih živali registriran kot s.p., d.o.o., zadruga, društvo ali druga oblika subjekta, za namen pridobitve dostopa do spletnega portala Volos izpolni obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - pooblastilo".

Imetnik rejnih živali lahko za dostop do spletnega portala Volos tudi pooblasti drugo osebo. V tem primeru mora izpolniti obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - pooblastilo". Če ima imetnik rejnih živali registriranih več gospodarstev (ima dodeljenih več G-MID številk), na obrazcu v rubriki "G-MID gospodarstva" vpiše vse tiste G-MID številke gospodarstev, za katere želi, da pooblaščenec pridobi dostop do spletnega portala Volos.

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko imetnik rejnih živali odda na enega izmed naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge)
- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Imetnik rejnih živali, ki ima registrirano klavnico in urejen vpis v EIRŽ, lahko za dostop do spletnega portala Volos zaprosi z oddajo obrazca "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - klavnica".

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko imetnik rejnih živali odda na enega izmed naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge)
- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Imetniki rejnih živali, ki imajo urejen vpis le v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA), lahko pridobijo dostop do CRA z oddajo obrazca "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike živali - akvakultura (CRA)".

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko imetnik rejnih živali odda na enega izmed naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge)
- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

2. Dostop za pooblaščene organizacije (veterinarske organizacije, NVI, kmetijsko-gozdarski zavod)

Pogoj, da pooblaščena organizacija pridobi dostop do spletnega portala Volos, je predhodno sklenjena pogodba o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali.

Zaposleni na veterinarski organizaciji in NVI uporabijo obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za pooblaščene organizacije - VA, NVI".

Zaposleni na kmetijsko gozdarskih zavodih uporabijo obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za pooblaščene organizacije - KGZ - vnašalci".  

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko pošljete po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

3. Vstop v spletni portal Volos

Za dostop do spletnega portala Volos potrebujete avtorizacijo. Dostop do naših registrov in aplikacij preko spletnega brskalnika Google Chrome je trenutno otežen, zato vam svetujemo uporabo drugih spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Interenet Explorer, Opera, Microsoft Edge, ...).

Če prijava ne uspe, si prosimo oglejte spodnja navodila in pojasnila. Če kljub temu prijava ni možna prosimo, da nas o težavi obvestite po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si, pri čemer na kratko opišite težavo, lahko priložite tudi ekransko sliko situacije.

Opozorilo imetnikom rejnih živali: če iz kakršnegakoli razloga ne morete dostopati do spletnega portala Volos, to ni opravičljiv razlog za prepozno vnešene podatke. Prosimo, da v takem primeru podatke sporočite v priglasitvenem roku preko pooblaščenih organizacij (veterinarska ambulanta ali kmetijsko-gozdarski zavod).

4. Pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do portala Volos

Če geslo za dostop do spletnega portala Volos pozabite ali izgubite, nam to takoj sporočite. Za novo geslo lahko zaprosite na dva načina:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si ali
- po pošti na naš naslov.

Imetniki rejnih živali v zaprosilu za novo geslo obvezno napišite najmanj ime, priimek in naslov uporabnika, G-MID gospodarstva, za katerega imate odobren dostop ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...). Če zaprosilo oddajate po elektronski pošti, ga pošljite z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob oddaji vloge za dostop do spletnega portala Volos in je tako evidentiran pri vašem uporabniškem računu.

Uporabniki pooblaščenih organizacij zaprosilo za novo geslo oddate preko vaše organizacije, saj s tem organizacija potrjuje vaše nadaljnjo upravičenost do dostopa. V zaprosilu je potrebno navesti najmanj naziv organizacije, ime in priimek uporabnika ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...).