GOV.SI

Dostop do spletnega portala Volos

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Portal Volos je spletna aplikacija, v kateri se vodi naslednje registre:

 • Centralni register goveda
 • Centralni register prašičev
 • Centralni register drobnice
 • Centralni register kopitarjev.

1. Dostop za imetnike rejnih živali

Glavne prednosti, ki jih nudi dostop do portala Volos so:

 • vnos registracij novorojenih telet, uvoženih živali,
 • vnos odhodov z vašega gospodarstva, vnos prihodov na vaše gospodarstvo,
 • izpis elektronskega registra goveda na gospodarstvu (e-RGG): izpis je identičen (tabele) kot je RGG (rumena knjiga), katerega vam ne bo potrebno več voditi (velja le za govedo),
 • pregled podatkov o staležu in premikih živali na vašem gospodarstvu,
 • pregled klavnih lastnosti za zaklane živali,
 • vnos staleža za prašiče, drobnico
 • naročanje ušesnih znamk, naročanje dvojnikov potnih listov za govedo
 • naročanje registra goveda/prašičev/drobnice ter spremnih listov,
 • pregled morebitnih nepravilnosti (prepozne priglasitve, nepriglašeni premiki)
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za čipiranje kopitarjev za rejo in rabo (izdaja ID ali PO)
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za registracijo klavnih žrebet brez čipa (izdaja PO)
 • imentik kopitarjev lahko pregleduje seznam svojih kopitarjev ter poročila o žrebitvah
 • pregled aktualnih obvestil, ki jih pripravljamo za vas.

Za dostop potrebujete avtorizacijo (uporabniško ime in geslo).

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

Pogoj, da si imetnik rejnih živali pridobi dostop do portala Volos je predhodno urejen vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Za dostop do spletnega portala Volos lahko zaprosi registriran imetnik rejnih živali (imetnik goveda, drobnice, prašičev ali kopitarjev) ali oseba, ki jo imetnik živali pooblasti s pisnim pooblastilom. Iz pooblastila morajo biti razvidni naslednji podatki: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča ter EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, razlog pooblastila (obvezno navedite tudi G-MID gospodarstva), veljavnost pooblastila (npr. do preklica) ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju. V slednjem primeru je torej potrebno poslati ustrezno izpolnjeno vlogo in pooblastilo.

2. Dostop za pooblaščene organizacije (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarske ambulante)

Pogoj za pridobitev dostopa do spletnega portala Volos je predhodno sklenjena pogodba o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali. Ustrezno izpolnjeno vlogo - original, pošljite na naslov uprave.

3. Dostop do portala Volos

Za dostop do spletnega portala Volos potrebujete avtorizacijo.

Če prijava ne uspe, si prosimo oglejte spodnja navodila in pojasnila. Če kljub temu prijava ni možna prosimo, da nas o težavi obvestite po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si, pri čemer na kratko opišite težavo, lahko priložite tudi ekransko sliko situacije.

Opozorilo imetnikom rejnih živali: če iz kakršnegakoli razloga ne morete dostopati do spletnega portala Volos, to ni opravičljiv razlog za prepozno vnešene podatke. Prosimo, da v takem primeru podatke sporočite v priglasitvenem roku preko pooblaščenih organizacij (veterinarska ambulanta ali kmetijsko-gozdarski zavod).

4. Pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do portala Volos

Če geslo za dostop do spletnega portala Volos pozabite ali izgubite, nam to takoj sporočite. Za novo geslo lahko zaprosite na dva načina:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si ali
- po pošti na naš naslov.

Imetniki rejnih živali v zaprosilu za novo geslo obvezno napišite najmanj ime, priimek in naslov uporabnika, G-MID gospodarstva, za katerega imate odobren dostop ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...). Če zaprosilo oddajate po elektronski pošti, ga pošljite z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob oddaji vloge za dostop do spletnega portala Volos in je tako evidentiran pri vašem uporabniškem računu.

Uporabniki pooblaščenih organizacij zaprosilo za novo geslo oddate preko vaše organizacije, saj s tem organizacija potrjuje vaše nadaljnjo upravičenost do dostopa. V zaprosilu je potrebno navesti najmanj naziv organizacije, ime in priimek uporabnika ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...).